Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2019.1.ANK
     ∟- w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaną dotacją koszty zwrócone w formie ryczałtu należy wyłączyć z kosztów podatkowych, oraz - zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.363.2019.2.BKD
     ∟Czy opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę X na podstawie Umowy na rzecz Spółki Y za korzystanie z prawa do znaku towarowego X nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w Spółce X na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-469/15/19-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw do emisji CO2 zakupione na wolnym rynku.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.302.2019.2.PC
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty z tytułu opłaty za wyrażenie zgody na prowadzenie wśród członków SKOK sprzedaży usług ubezpieczeniowych przez Wnioskodawcę działające w charakterze agenta zakładów i towarzystw ubezpieczeń (udostępnienie rynku), stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, do których nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów przewidzianego w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.287.2019.2.APO
     ∟- Czy wypłacone na podstawie Wyroków lub Ugody kwoty zaległych Świadczeń (w tym zaległych części Świadczeń) stanowią dla PGK koszt uzyskania przychodu na podstawie Ustawy CIT? - Czy wypłacone na podstawie Wyroków lub Ugody kwoty odsetek za zwłokę od zaległych Świadczeń (w tym zaległych części Świadczeń), o których mowa w pytaniu nr 1, stanowią dla PGK koszt uzyskania przychodu na podstawie Ustawy CIT?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.330.2019.1.AK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty naliczonej za usunięcie drzew i krzewów

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.337.2019.2.IZ
     ∟Czy wydatki związane z wynajmem nowych pomieszczeń i placów wraz z mediami oraz ewentualnymi podatkami lokalnymi na czas remontu, a także oznakowanie i monitoring podnajmowanych pomieszczeń powinny zwiększać wartość modernizowanych środków trwałych – hali napraw i placu postojowego?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.294.2019.3.JS
     ∟w zakresie rozliczenia dochodów w ramach mechanizmu IP Box

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca dokonując płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz dostawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wskazany przez niego rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (gdyż nie jest rachunkiem bankowym, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego), będzie mógł wydatek, którego dotyczy ta płatność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.381.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych z księgowością, finansami oraz wsparciem prawnym opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym (zwane również Usługami administracyjnymi), bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych ze wsparciem procesu produkcji („Usługi wsparcia produkcji”) opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki ponoszone na nabycie w/w usług medycznych, odnoszące się do rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych a także bliskich pracowników (narażonych/uczestniczących w wypadkach), mogą być rozpoznane w rachunku podatkowym jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.384.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług w ramach Pozostałych usług Grupowych, w części dotyczącej opłat za udostępnienie i utrzymanie oprogramowania informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (np. CRM), utrzymanie systemów IT oraz planowanie i wdrażanie nowych systemów IT, opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.382.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług w zakresie badań i rozwoju (tzw. R&D) opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.380.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych ze wsparciem sprzedaży opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2019.1.AK
     ∟Czy rozpoznanie w kosztach uzyskania przychodu odpisów na straty kredytowe utworzone na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) w związku z powstaniem przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności danej wierzytelności może nastąpić w dacie powstania rzeczywistej (obiektywnej) możliwości rozpoznania danej przesłanki, czyli w dacie wpływu do komórki organizacyjnej Banku zajmującej się ewidencją przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności w systemie bankowym odpowiedniego dokumentu dowodzącego zaistnienie danej przesłanki?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy wydatki z tytułu nabycia Usług, o których mowa we wniosku nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług wsparcia związanych z tzw. chmurą (w tym hosting), licencji użytkownika końcowego (end-user) oraz pozostałych usług

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.319.2019.1.AW
     ∟Wpłaty na wydzielony Fundusz, dokonywane za pośrednictwem organizacji płatniczych w związku z uczestnictwem w Programie, stanowią dla Banku koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Powinny więc zostać rozpoznane zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o CIT jako koszt pośredni w momencie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej od organizacji płatniczej noty księgowej/indywidualnego dokumentu rozliczeniowego.

2019.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.128.2018.GTM
     ∟Przychody podatkowe związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.345.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia limitu powyżej, którego Spółka powinna wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.314.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w powiązaniu z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, Koszt Wymogu MREL ponoszony przez Wnioskodawcę na rzecz Banku B. na podstawie Porozumienia będzie stanowić koszt uzyskania przychodów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2019.2.AR
     ∟kwalifikacja oraz sposób alokacji kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zarządzaniem alternatywną spółkę inwestycyjna do określonych źródeł przychodów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.300.2019.2.JG
     ∟Ustalenie zastosowania ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 e ust. 1 do kosztów usług marketingowo-reklamowych oraz usług magazynowo-logistycznych.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.396.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstałe w związku z kosztami, które na podstawie tzw. przychodowego klucza alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ww. ustawy zostały przypisane do: - działalności strefowej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności strefowej - działalności opodatkowanej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności opodatkowanej

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.311.2019.1.AK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek, prowizji i opłat od pożyczek i kredytów na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2019.2.AP
     ∟- czy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie do Usług informatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, - czy koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu Licencji nabywanych na potrzeby podstawowej działalności Spółki, tj. produkcji oraz pakowania produktów, a także prowadzenia bieżącej działalności Spółki od strony finansowej i księgowej, stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; - czy refakturowane przez Usługodawcę na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia z tytułu usług opisanych w punktach b i d opisu zaistniałego stanu faktycznego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie w jakim koszty te stanowią refaktury kosztów świadczeń nabytych przez Usługodawcę w imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.306.2019.3.MO
     ∟Czy opłacanie ze środków Spółki opłat za prywatne ubezpieczenie medyczne (Medicover) oraz pakietu kafeteryjnego (Multikafeteria) będących pozapłacowymi elementami wypłacanego wynagrodzenia podwykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą współpracującego ze Spółką na podstawie umowy zlecenia w ramach B2B stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty organizacji spotkań firmowych w części przypadającej na podwykonawców Spółki współpracujących ze Spółką na podstawie umów zlecenia w ramach B2B stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu oraz koszty organizacji spotkań firmowych w części przypadającej na rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz rodziny podwykonawców współpracujących ze Spółką na podstawie umów zlecenia w ramach B2B stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.301.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy: działalność dotycząca Projektów IT realizowanych przez Wnioskodawcę spełnia definicję działalności badawczo — rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., w związku z czym Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi określonej w art. 18d ustawy o CIT.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.311.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości uznania kosztów związanych bezpośrednio z tworzeniem gier za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj