Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-122/15-3/19-S/PR
     ∟w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.58.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.57.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna za prawo korzystania z Technologii wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.26.2019.1.KK
     ∟Art. 15e – opłata licencyjna związana z prawem do użytkowania know-how, patentów i bazy klientów

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.19.2019.6.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy: wyodrębnione w ramach spółki Działy będą stanowiły na dzień podziału spółki, zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.15.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie usługi inżynieryjnej, podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.16.2019.2.HK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.17.2019.2.HK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.18.2019.2.HK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.19.2019.2.LG
     ∟Ustalenie, czy przy kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek powinno uwzględniać się przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.8.2019.2.MK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.12.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy koszty obsługi kredytowej (credit control) i usług wsparcia w zakresie HR (zasobów ludzkich) ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.24.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość nadwyżki, jako sumę przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.607.2018.2.JKT
     ∟- czy koszty ogólne, dotyczące całokształtu działalności Spółki wymienione we wniosku, ponoszone w okresie od uzyskania zezwolenia do momentu rozpoczęcia działalności w Strefie powinny być w pełni uznane za koszty pozastrefowe. - czy koszty demontażu, montażu i transportu maszyn do zakładu w Strefie związane z przenoszeniem działalności Spółki do Strefy ponoszone w okresie od uzyskania zezwolenia do momentu przeniesienia działalności do zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z działalności strefowej, mające na celu rozpoczęcie działalności w strefie ekonomicznej należy uznać za koszty uzyskania przychodu pozastrefowe, pośrednie, potrącalne w momencie ich poniesienia. - czy koszty utrzymania nieruchomości w strefie (media, sprzątanie, ogólne utrzymanie nieruchomości, ochrona fizyczna, przegląd gwarancyjny, wywóz nieczystości) ponoszone przed rozpoczęciem działalności generującej przychody zwolnione z opodatkowania powinny zwiększać koszty pozastrefowe, a po rozpoczęciu działalności ponoszone koszty będą stanowiły koszty strefowe.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.23.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość nadwyżki, jako sumę przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.12.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz A z tyt. przejęcia przez A ryzyka gwarancyjnego nie mieszczą się w katalogu kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2019.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.15.2019.2.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do kosztów nabywanych usług.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.3.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie Usług wsparcia technicznego zastosowanie znajdzie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.23.2019.2.JG
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego usług

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.18.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do Usług w zakresie reklamy produktów farmaceutycznych oraz Usług w zakresie usług wsparcia, wobec zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.1.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty usług wsparcia technicznego i sprzedażowego ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.19.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatku, w postaci zrekompensowania kontrahentowi zapłaty odsetek ustawowych od zaległości podatkowych

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.479.2018.3.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy kwota wydatkowana tytułem dofinansowania budowy drogi gminnej stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.36.2019.2.AS
     ∟Zastosowanie wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do nabywanych od podmiotów powiązanych Usług IC objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.10.2019.2.AM
     ∟Zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do usług informatycznych.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.558.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty usług wsparcia w zakresie planowania i logistyki łańcucha dostaw ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.580.2018.1.BG
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie systemów informatycznych, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.578.2018.1.BG
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie produkcji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.577.2018.1.BG
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie kadr zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj