Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.581.2018.1.BG
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i higieny pracy, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.547.2018.2.BG
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie finansów zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.564.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług obsługi nieruchomości, usług finansowych, usług wsparcia w zakresie dostaw, usług wsparcia w zakresie sprzedaży eksportowej oraz usług wsparcia strategicznego ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.20.2019.2.MS
     ∟Czy koszty usług wsparcia w zakresie transportu i logistyki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.567.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy koszty usług wsparcia sprzedaży ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.4.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie od wspólnika udziałów celem ich umorzenia stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.14.2019.1.DP
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zakup towarów, które podlegają: - wydaniu z magazynu w sytuacjach opisanych w pkt 1, 3 i 4 przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe, - wydaniu z magazynu w sytuacjach opisanych w pkt 2 przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.32.2019.2.RK
     ∟określenie, czy koszty usług nabywanych przez Spółkę od Podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniom w zakwalifikowaniu ich jako koszty uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2018 r

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.2.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego (usługi finansowe, prawne, informatyczne, commercial group)

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.517.2018.3.BKD
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacone na rzecz Akcjonariuszy za wykonanie określonych w statucie Spółki świadczeń niepieniężnych będzie stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ustawy o CIT

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.5.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia: • czy przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK pozostają neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • czy wydatki związane z realizacją obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania przez Spółkę Dominującą podatku dochodowego od osób prawnych PGK oraz zaliczek na ten podatek, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy o pod (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • czy realizacja przez Spółkę Dominującą obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie neutralna i nie będzie stanowić dla Spółek Zależnych przychodu w wartości nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.5.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.563.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług controllingu dostaw ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.10.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2019.1.MS
     ∟Jak ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości uzyskanej na skutek przejęcia od Dłużnika?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.414.2018.1.KK
     ∟Ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z usługami świadczonymi na podstawie Umów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.561.2018.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.22.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy w związku z przejęciem spółek zależnych Wnioskodawca przejął limit tych spółek wynikający z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.584.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego centralizację działań na polu księgowości, administracji i przetwarzania danych.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.409.2018.1.APA
     ∟ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z usługami tworzenie, nadzór lub wsparcie nad procesami produkcyjnymi, nadzór lub wsparcie nad jakością produkcji i bezpieczeństwem żywności, opracowywanie nowych receptur lub rozwijanie receptur już istniejących, opracowywanie nowych koncepcji opakowań lub rozwijaniu koncepcji już istniejących, wsparcie w zakresie projektów inwestycyjnych oraz zakupu, planowania i logistyki podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.654.2018.2.JKT
     ∟Czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.542.2018.2.MS
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty z tytułu opłaty za udostępnienie rynku, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, do których nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów przewidzianego w art. 15e ust. 1 ustawy CIT ?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.562.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług wsparcia ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.550.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego ubezpieczenie i reasekurację

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.585.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego operacje finansowe i zmniejszanie ryzyka wynikającego z płynności kursu walut.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.398.2018.3.APA
     ∟ustalenie czy Spółka prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów w stosunku do przychodów w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów oraz czy koszty zarządu należy rozliczać w stosunku do ogółu przychodów (przychody z działalności + przychody z refaktur) czy tylko do przychodów z działalności?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.3.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy wydatki na nabycie usług Agenta Transferowego podlegają limitowi określonemu w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.681.2018.1.APO
     ∟Czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie zakupów i logistyki, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.580.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze transportu i logistyki podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.577.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze finansów podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj