Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.549.2018.2.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- relacje z inwestorami

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.585.2018.1.MF
     ∟Art. 15e ust. 1- Amerykańskie Usługi Wsparcia- audyt

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.648.2018.2.JKT
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.549.2018.2.MR
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka może dokonywać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów Premii w części nieobejmującej kosztów Premii dotyczących działalności innej niż Działalność B+R Spółki wykonywanej przez Pracowników B+R w okresie, za który te Premie są należne

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.640.2018.2.JKT
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.548.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.430.2018.2.HK
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz B. IT z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.436.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 (ograniczenie w zaliczeniu do kup) – usługi inżynieryjne

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.435.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 (ograniczenie w zaliczeniu do kup) – usługi inżynieryjne

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.437.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 (ograniczenie w zaliczeniu do kup) – usługi inżynieryjne

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.512.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty usług doradczych związanych z połączeniem opisane w stanie faktycznym wniosku, Wnioskodawca powinien traktować jako koszty o charakterze pośrednim, które powinny być alokowane do przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł przychodów przy pomocy klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2b ustawy o CIT

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.44.2019.1.PP
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywania praw do korzystania z Licencji

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.12.2019.1.PP
     ∟w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywania praw do korzystania z Licencji oraz analogicznych opłat licencyjnych ponoszonych przez SpK w części proporcjonalnej do udziałów Spółki w zyskach SpK

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.535.2018.4.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki na GPW w sytuacji zaniechania tego projektu stanowią koszty uzyskania przychodów, potrącalne w momencie ich poniesienia

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.550.2018.2.DP
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.551.2018.2.AW
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.661.2018.2.RK
     ∟wskazanie, czy koszty nabywanych usług IT od Podmiotu powiązanego nie mieszczą się w katalogu świadczeń zawartych w art. 15e ust. 1 updop

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.517.2018.2.BK
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z realizacją kontraktu oraz poniesionych po dniu jego zerwania

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.17.2019.1.AS
     ∟brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków z tytułu nabycia od Podmiotu powiązanego Usług Hostingowych w zakresie IT

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.8.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłata sekurytyzacyjna uiszczana na rzecz Funduszu w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Programu sekurytyzacji stanowi koszt finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.7.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłata sekurytyzacyjna uiszczana na rzecz Funduszu w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Programu, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami, potrącalny w dacie jego poniesienia, tj. w dniu, w którym zostanie zaksięgowany w księgach rachunkowych Spółki

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.655.2018.2.AM
     ∟Zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.64.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 pkt 2 do Opłat licencyjnych zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 do ww. opłat.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.7.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabycia prawa do korzystania z praw własności intelektualnej do Licencjonowanych Towarów.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.637.2018.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów, które zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.520.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste w przypadku wskazanych we wniosku gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych w bieżącej działalności produkcyjnej Wnioskodawcy należy traktować jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.539.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia limitu powyżej, którego Spółka powinna wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.553.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej, o której mowa we wniosku.

2019.02.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.109.2018.CPIJ
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodów z tytułu produkcji programów/seriali związanych z udzieleniem licencji, praw dodatkowych, tantiem od X., oraz ustalenia, czy koszty zakupu tzw. opcji na format stanowią koszty uzyskania przychodów przyporządkowanych do źródła zyski kapitałowe.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.483.2018.3.JC
     ∟Czy koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne dla celów podatkowych w miesiącu, w którym stanowią część składową bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji faktur sprzedażowych dokumentujących wartość wyświadczonych przez Wnioskodawcę usług w danym miesiącu?

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj