Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.479.2018.3.JC
     ∟Czy koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne dla celów podatkowych w miesiącu, w którym stanowią część składową bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji faktur sprzedażowych dokumentujących wartość wyświadczonych przez Wnioskodawcę usług w danym miesiącu?

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.480.2018.3.JC
     ∟Czy koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne dla celów podatkowych w miesiącu, w którym stanowią część składową bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji faktur sprzedażowych dokumentujących wartość wyświadczonych przez Wnioskodawcę usług w danym miesiącu?

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.650.2018.2.AG
     ∟Zastosowanie ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów nabywanych od podmiotu powiązanego usług finansowych, prawnych i regulacyjnych, HR oraz kompleksowych usług wsparcia operacyjnego.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.555.2018.1.AR
     ∟Czy koszty wskazanej we wniosku Licencji obejmującej licencję na oprogramowanie SAP oraz usługi w zakresie wsparcia związanego z programem SAP są kosztami o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy ww. koszty Licencji są kosztami bezpośrednio związanymi ze świadczeniem usług przez Spółkę w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 tej ustawy.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.630.2018.3.JG
     ∟Możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia podyplomowe pracownika.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-832/14-2/JBB/S/MC
     ∟Wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji zbycia udziałów w celu umorzenia.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.20.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia w którym momencie Spółka powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją (dotacją)- jest nieprawidłowe.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.52.2019.2.PW
     ∟Opodatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.611.2018.2.RK
     ∟Rozpoznania momentu ponoszenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodu.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.474.2018.2.ŚS
     ∟dotyczy ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup Nagród w ramach Akcji konkursowej oraz programu motywacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.629.2018.2.AS
     ∟określenie momentu korekty wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Podmiotu Powiązanego

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.652.2018.2.APO
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia kwoty Jednorazowego Rozliczenia do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.554.2018.1.MM
     ∟Czy przy kalkulacji limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie Zezwoleń?

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.659.2018.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, w odniesieniu do kosztów opłaty uiszczanej na podstawi umowy dystrybucyjnej

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.10.2019.1.MC
     ∟Stałe wynagrodzenie płacone w związku z transakcjami CDS jako koszt podatkowy, przychód ze zmiennego wynagrodzenia, koszt uzyskania przychodu z tytułu zbywanych wierzytelności w części dotyczącej kapitału pożyczki.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.660.2018.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop ze stosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietu franczyzowego.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.406.2018.2.APA
     ∟ustalenie czy do opłat z tytułu licencji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.532.2018.2.AR
     ∟Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, w zakresie jakim dotyczą świadczenia usług z obszaru finansów, IT oraz HR będą stanowić koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.531.2018.2.BKD
     ∟Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, w zakresie jakim dotyczą świadczenia usług z obszaru finansów, IT oraz HR będą stanowić koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.546.2018.1.BKD
     ∟w zakresie ustalenia, czy przy kalkulacji limitów z art. 15c ust. 1 i z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty zarówno z działalności zwolnionej z opodatkowania jak i z działalności opodatkowanej CIT.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.624.2018.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania art. 15e ust. 1 updop ze względu na wyłączenie wynikające z art. 15e ust. 11 pkt 1, do Opłaty licencyjnej w części przypadającej na hotele własne Spółki oraz hotele Franczyzobiorców.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.635.2018.1.JKT
     ∟1. Czy różnice kursowe powstałe w związku ze sprzedażą akcji wpływają na dochód z pozostałych źródeł? 2. Czy koszty nabycia opcji walutowej stanowią koszty uzyskania przychodów z pozostałych źródeł?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.465.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 Amerykańskie Usługi Wsparcia – HR

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.462.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 Amerykańskie Usługi Wsparcia – audyt

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.466.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 Amerykańskie Usługi Wsparcia – jakość, środowisko, BHP

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.459.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Amerykańskie Usługi Wsparcia – finanse

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.460.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 Amerykańskie Usługi Wsparcia – treasury i pozyskiwanie ubezpieczeń

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.458.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Europejskie Usługi Wsparcia – produkcja

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.457.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Europejskie Usługi Wsparcia – logistyka

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj