Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2019.1.HK
     ∟Ustalenie czy wydatki na opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego są kosztami bezpośrednio związanymi z produkcją towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.267.2019.1.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem ulicznym na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką” będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (tj. ujęcia w księgach rachunkowych Spółki)?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.260.2019.1.BS
     ∟ustalenie, czy art. 15c ust. 1 i ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy łącznie interpretować w ten sposób, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają u Wnioskodawcy koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę 3.000.000 zł (o której mowa w art. 15 ust. 14 pkt 1 ww. ustawy) powiększoną o 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (tj. powiększoną o 30% podatkowego wskaźnika EBITDA, o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej. ustawy), a więc inaczej rzecz ujmując, czy kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która u Wnioskodawcy może stanowić koszty uzyskania przychodów, powinna być ustalona jako suma wartości: 3.000.000 zł + 30% podatkowego wskaźnika EBITDA.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.286.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy uzyskane przez Wnioskodawcę w roku podatkowym oraz w przyszłości przychody z dywidend wypłacanych przez Spółki zależne należy uwzględniać przy kalkulacji proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2b ustawy o CIT.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2019.2.ANK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, opisanego w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, a w konsekwencji do dokonania oceny możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na poszczególne Usługi do kosztów uzyskania przychodu dla każdej z Usług oddzielnie? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, których zakres precyzuje Aneks, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2019.1.JKT
     ∟Czy zważywszy na zmianę ustawy o CIT i brak korespondującej z nią zmiany § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, nakaz odpowiedniego stosowania (obecnie nieobowiązującego) art. 11 Ustawy o CIT dotyczącego cen transferowych należy obecne interpretować jako nakaz odpowiedniego stosowania art. 11a – 11t Ustawy o CIT i w konsekwencji te przepisy należy odpowiednio zastosować w celu obliczenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego w związku z działalnością Magazynu Centralnego

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.225.2019.2.MM
     ∟w zakresie: Czy koszty, tj. koszty bezpośrednie zadań powierzonych oraz koszty Zarządu ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy (jedynego wspólnika), niemające pokrycia w przychodach Spółki (dopłaty nie są przychodem podatkowym) z tytułu realizacji powierzonych zadań będą stanowić koszty uzyskania przychodów?

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.144.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów Powiązanych koszty usług opisanych we wniosku podlegają/będą podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy w odniesieniu do usług sprzedaży/rozwoju działalności, usług inżynieryjnych, usług w obszarze zakupów, usług w obszarze jakości, usług IT, usług HR, usług w zakresie finansów, księgowości i controllingu, pozostałych usług obejmujących usługi prawne, usługi podatkowe oraz usługi w obszarze nieruchomości

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.267.2019.2.AP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.263.2019.1.BKD
     ∟Czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e ustawy o CIT nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.334.2019.1.PC
     ∟Czy Wspólnota ma prawo przy obliczaniu postawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych pomniejszyć przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od Inwestora o taką część wydatków Wspólnoty, która przypada proporcjonalnie na ten przychód?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2019.1.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług inżynieryjnych stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.302.2017.10.S/SP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z gwarancjami ustanowionymi na rzecz organu podatkowego w związku ze wstrzymaniem wykonania decyzji podatkowej

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.333.2019.1.MO
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych Urządzeń i Oprogramowania, opisanych w pkt 1.7.?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.207.2019.2.JKT
     ∟1. Czy prowadzone przez Spółkę prace opisane w pkt 1.1. spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o CIT? 2. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na nabycie Surowców, wyrobów konkurencyjnych/kosztów wytworzenia Produktów, opisanych w pkt 1.4.? 3. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na nabycie Materiałów i Wyposażenia, opisanych w pkt 1.5.? 4. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego opisanych w pkt 1.6.? 5. Czy Spółka jest uprawniona do korzystania z Ulgi, to znaczy do odliczania Wydatków od podstawy opodatkowania CIT, w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym przedmiotowe Wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.253.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę X. w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku), stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.191.2019.4.AG
     ∟brak powstania przychodu w związku z „wykopaniem” waluty wirtualnej, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych w drodze „wykopania” waluty wirtualnej oraz możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prowizje z tytułu zawierania transakcji walutami wirtualnymi

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2019.1.SP
     ∟uznanie za koszt wytworzenia środków trwałych nakładów poniesionych na drogę znajdującą się na gruntach stanowiących własność Wnioskodawcy, amortyzacja nakładów poniesionych na budowę drogi, wprowadzenie gruntu na którym wybudowano drogę do ewidencji środków trwałych i zakwalifikowania wydatków na jego nabycie do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego odpłatnego zbycia, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów, na których wybudowano drogi w przypadku ich nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy w zamian za zobowiązanie do ich utrzymywania

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.309.2019.1.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z wypłatą przez bank wkładu, odsetek i premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej nabytej w drodze cesji.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.328.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających Linie Biznesowe

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.327.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wsparcia Działalności Cyfrowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.322.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług prawnych

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.329.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Marketing i Sprzedaż

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.321.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług dystrybucji

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.323.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług finansowych

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.325.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług w obszarze bezpieczeństwa.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.324.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług Działu Kadr Grupy w zakresie zasobów ludzkich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj