Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


27/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2019.2.BB
     ∟Wykonanie polecenia darczyńcy skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w zakresie tej części polecenia, co do której Wnioskodawca jest beneficjentem. Obciążenie darowizny poleceniem nie będzie więc skutkowało wyeliminowaniem podatku, a jedynie zmianą tytułu, z którego powinien zostać uiszczony.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2019.2.MCZ
     ∟skutki nabycia tytułem wykonania polecenia darczyńcy

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.8.2019.1.PB
     ∟Kiedy należy zgłosić do urzędu skarbowego informację, iż Wnioskodawczyni wykonała polecenie darczyńcy, tj. zakupiła mieszkanie?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.108.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizn od brata na konto bankowe żony przy rozdzielności majątkowej

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.55.2018.1.AD
     ∟nabycie przez Wnioskodawcę gruntów rolnych o powierzchni 6,7863 ha (bez nieużytków) będzie korzystało ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.26.2017.2.MD
     ∟Czy nabycie 1/3 własności gruntów rolnych, stanowiących gospodarstwo rolne, podlega zwolnieniu z podatku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.56.2017.2.HK
     ∟Czy, obliczając podstawę opodatkowania, w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności Wnioskodawca może od wartości nieruchomości nabytej w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności odjąć wartość budynków wzniesionych przez Wnioskodawcę i jego żonę, z ich własnych środków, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.372.2016.1.HK
     ∟Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię w Niemczech w związku z nabyciem spadku podatek należy do kategorii obciążeń, o których mowa w art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.371.2016.1.MCZ
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z nabyciem spadku z Niemiec

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1501/15-4/IM
     ∟1) Czy spłata otrzymana w ramach działu spadku po dziadkach będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, jeżeli wysokość spłaty nie przekracza udziału ułamkowego w nabytym spadku? 2) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć deklarację PIT-39?

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-90/15/KrB
     ∟Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie teść (ojciec) wspólnika ‒ Wnioskodawcy?

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-305/15-4/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości.

2015.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-295/14/DSZ
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze darowizny, na rzecz innego z obdarowanych.

2014.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-219/14/ASz
     ∟Jaka kwotę podatku Wnioskodawca zapłaci, jeżeli otwarcie spadku nastąpi po dniu 23 sierpnia 2015 r., przy założeniu, że jest jedynym spadkobiercą?

2014.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-128/14/JP
     ∟Czy w takim wypadku, przekazując darowiznę swojemu dziecku kilka dni po otrzymaniu jej od brata, Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu w myśl ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1021/13-2/AJ
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-312/11-4/AF
     ∟Z tytułu nabytego w drodze spadku gospodarstwa rolnego Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Z zapłaty ww. podatku zwolnione jest również nabycie w drodze dziedziczenia budynków niemieszkalnych znajdujących się na tym gospodarstwie rolnym z wyjątkiem budynków wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie w drodze dziedziczenia budynków mieszkalnych znajdujących się na tym gospodarstwie rolnym nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.

2011.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-37/11-4/MZ
     ∟Zachowanie prawa do ulgi zawartej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

2010.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-248/10-4/AF
     ∟Opodatkowanie nabycia nieodpłatnej służebności osobistej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość.

2010.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-49/10-4/MK
     ∟Odpłatny dział spadku.

2010.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-600/10-4/MK
     ∟Odpłatny dział spadku, którego przedmiotem było udział 1/2 części we wkładzie mieszkaniowym zgromadzonym w spółdzielni mieszkaniowej.

2009.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-129/09-4/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie określenia podstawy opodatkowania.

2007.04.17 - Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim - DN/436-1/07
     ∟- czy przekazanie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55#185; k.c. na rzecz syna podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, zgodnie z treścią art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn?,- czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa zawartej w formie aktu notarialnego nie występuje obowiązek zgłoszenia darowizny do właściwego organu podatkowego, zgodnie z art. 4 a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn?,- czy, aby darowizna podlegała zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w akcie notarialnym konieczne jest precyzyjne wymienienie wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa, czy może to być katalog otwarty poprzedzony słowami „między innymi”?,- jeżeli przedsiębiorstwo według definicji zawartej w k. c. to zespół składników materi...

2006.03.06 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/RM/436/art.14a/443/21/2005/68/2006/HM
     ∟Czy darowizna pieniędzy od konkubenta może być rozliczona wg. stawek podatku od spadków i darowizn dla podarników w I grupie podatkowej?

2005.07.20 - Urząd Skarbowy w Cieszynie - PDIII 436/2/05
     ∟Czy podatnicy są zobowiązani zapłacić podatek od darowizny pieniędzy otrzymanych z zagranicy na konto w kraju?Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. W art. 2 cytowanej ustawy rozszerzono zakres czynności podlegających opodatkowaniu, o nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykon...

2005.03.17 - Urząd Skarbowy w Łukowie - PO-436/1/2005
     ∟Zapytanie dotyczy cesji praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w drodze darowizny na rzecz zstępnego. Zdaniem wnioskodawcy, jeżeli środki pieniężne z rachunku oszczędnościowo-kredytowego nabytego przez dziecko, zostaną wykorzystane na cele inne niż mieszkaniowe, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Zawarcie umowy darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, skutkujące nabyciem praw do tego rachunku przez zstępnych darczyńcy, w sytuacji przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe, zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o p...

2004.08.17 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - IV-436/1/04
     ∟Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach jest zabudowana nieruchomość. W jakiej wysokości należy uiścić podatek od spadku w przypadku, gdy udział w przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedany innemu spadkobiercy ?W jakim terminie po przeprowadzeniu sprawy spadkowej należy uiścić ww. podatek ?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj