Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.594.2019.1.MS
     ∟Czy Gmina Miasto W. realizując zadanie przewidujące przebudowę/doposażenie sześciu miejsc służących nieodpłatnie rekreacji i turystyce w W. ma prawo do odzyskania podatku VAT w stosunku do towarów i usług zakupionych w ramach inwestycji?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.434.2019.2.JM
     ∟Uznanie Wykonawcy świadczącego usługi na rzecz Wnioskodawcy za podwykonawcę. Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0 i brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 33.20.50.0.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.503.2019.2.BJ
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży działek.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.365.2019.3.PS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.364.2019.3.PS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.541.2019.1.KO
     ∟w zakresie określenia stawki podatku z tytułu przeniesienia na mieszkańców kosztów ubezpieczenia mikroinstalacji OZE (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.448.2019.2.KO
     ∟w zakresie zastosowania odwrotnego obciążenia przy wystawieniu faktury na usługę dostawy urządzeń

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.331.2019.2.MB
     ∟Możliwość zastosowania kryterium przychodowego przy wyborze sposobu określenia proporcji o której mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-3/15-6/RS
     ∟W zakresie opodatkowania usługi przesyłu wody i ścieków komunalnych z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku inwestycji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1231/14-4/19-S/PS
     ∟Opodatkowanie dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz spółki z o.o. ; prawo do odliczenia nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego przy zakupach dot. zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; okres korekty podatku naliczonego oraz sposobu dokonania tego odliczenia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.540.2019.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia, czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych za pośrednictwem poczty, banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu oraz obowiązku wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.473.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach mikroinstalacji OZE stanowią/stanowić będą wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi i jako takie podlegają/podlegać będą opodatkowaniu VAT (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) oraz określenia stawki podatku dla świadczenia wykonywanego przez Gminę na rzecz mieszkańców (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2), - określenia, czy Gmina realizując inwestycję występuje w charakterze generalnego wykonawcy i w związku z tym będzie zobligowana do rozliczenia podatku należnego na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4), - opodatkowania przeniesienia własności mikroinstalacji OZE przez Gminę po upływie okresu trwania umowy na rzecz mieszkańców Gminy (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 5), - określenia podstawy opodatkowania z tytułu świadczonej przez Gminę usługi montażu mikroinstalacji OZE (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 7), - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji montażu mikroinstalacji OZE (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 8)

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.2.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.458.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.4.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.1.2019.1.PK
     ∟Uznanie sprzedaży posiłków i napojów za sprzedaż detaliczną oraz uznania Spółki za podatnika tego podatku

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.3.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.413.2019.2.KBR
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowanie tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.422.2019.2.EW
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na Instalacje montowane na dachu budynku Szkoły podstawowej; - sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na Instalacje montowane na dachu Nowego budynku Szkoły podstawowej; - sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na Instalacje montowane przy Oczyszczalni ścieków.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.487.2019.1.MWJ
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży 1 udziału w prawie własności całości lub części nieruchomości gruntowej oraz braku obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu dostawy ww. prawa.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.421.2019.1.AB
     ∟Opodatkowanie na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT uczestnictwa, które nie wiąże się z odpłatnością, w spotkaniach firmowych podwykonawców współpracujących ze Spółką, rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz rodziny podwykonawców współpracujących ze Spółką. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu organizacji spotkań firmowych na rzecz podwykonawców współpracujących ze Spółką, rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz rodziny podwykonawców współpracujących ze Spółką.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-934/15-2/19-S/IK
     ∟Gminie będzie przysługiwało prawo do częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabytej usługi wybudowania wodociągu poprzez dokonanie wieloletniej korekty podatku naliczonego oraz prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od nabytej usługi wybudowania otworu studziennego w 2014 r.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.406.2019.1.JB
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.411.2019.3.AZ
     ∟odliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.489.2019.2.IT
     ∟odliczenie kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną za pomocą metody kalkulacji prewspółczynnika opartej o stosunek rocznego przychodu z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich w ogólnym rocznym przychodzie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich, urzędu obsługującego Wnioskodawcę, jednostek organizacyjnych Gminy oraz hydrantów przeciwpożarowych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.415.2019.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji na budynku urzędu oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji na budynku hydroforni. Ponadto z uwagi na fakt że budynki dla instytucji kultury zostały nieodpłatnie użyczone to Gminie nie przysługuje nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.409.2019.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – gospodarka wodno-ściekowa.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.434.2019.2.ICZ
     ∟Kontrakt menadżerski - opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze spółką.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.490.2019.1.RK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj