Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.476.2019.2.KS
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT działek niezabudowanych powstałych po podziale działki.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.507.2019.2.SR
     ∟planowana w 2019 r. i w latach następnych sprzedaż wydzielonych działek podlega opodatkowaniu na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy według właściwej stawki. Bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt czy wartość sprzedaży działek przekroczy kwotę 200.000 zł w danym roku czy też nie przekroczy tej kwoty

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.543.2019.2.AS
     ∟projekt – brak prawa do odliczenia

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.164.2019.3.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji sprzedaży Nieruchomości.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2019.1.MMA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-czonego wynikającego z otrzymywanych od Najemcy Faktur doku-mentujących wykonanie świadczenia, za które przyznano Premię.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.528.2019.1.PC
     ∟Uznania usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, stawki podatku VAT dla ww. czynności, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Wykonawców oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.435.2019.2.EW
     ∟Sposób odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.438.2019.2.AG
     ∟Odpłatne/nieodpłatne udostępnienie platformy, prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.459.2019.1.EZ
     ∟W związku ze zbyciem w formie zamiany działki Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów, zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.624.2019.1.SR
     ∟brak prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.528.2019.1.AM
     ∟brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z kosztami ponoszonymi w 2019 r. na realizację zadania

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.529.2019.1.MC
     ∟w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z kosztami ponoszonymi w 2019 r. na realizację zadania

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.440.2019.2.JB
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.563.2019.2.AKO
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.570.2019.1.KM
     ∟uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.359.2019.2.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-390/15-1/19-S/AP
     ∟Prawo do odliczenia w drodze korekty wieloletniej podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie kanalizacji tłoczonej w miejscowości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.543.2018.8.AG
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.575.2019.1.MSU
     ∟odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną za pomocą sposobu określenia proporcji opartego na kryterium ilości dostarczanej wody oraz odprowadzonych ścieków w ramach transakcji zewnętrznych w sumie ilości

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.353.2019.2.RW
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.555.2019.2.BJ
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług świadczonych w ramach konsorcjum.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.508.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską; stawka podatku dla ww. sprzedaży; prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki stanowiącej współwłasność małżeńską; prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.507.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską stawka podatku dla ww. sprzedaży

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.521.2018.12.ŻR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.511.2019.2.AJ
     ∟Planowana dostawa będzie podlegała przepisom ustawy o podatku towarów i usług, a Wnioskodawca wystąpi w jej ramach jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawka podatku, ponieważ przedmiotem transakcji będzie grunt przeznaczony pod zabudowę.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.575.2019.2.JC
     ∟Brak obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.331.2019.4.JO
     ∟Zwolnienie z podatku VAT zbycia nieruchomości gruntowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj