Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


154/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.292.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do wydatków na nabycie od podmiotu powiązanego usług inżynieryjnych oraz kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od licencji/praw własności intelektualnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z przepisów art. 15e ust. 1

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.390.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki na nabycie opisanych we wniosku Usług wsparcia sprzedaży stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. wydatki podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-164/16-9/S/MJ
     ∟Stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki N w zakresie świadczenia usług monitoringu płatności oraz świadczenia usług call center będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.310.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie za Usługi pośrednictwa wypłacane Agentowi na podstawie Umowy podlega limitowaniu w kosztach uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.241.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do kosztów usług wsparcia sprzedaży świadczonych przez Mangerów na rzecz Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz czy koszty usług wsparcia stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie znajdzie do nich zastosowania wyłączenie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2019.1.AT
     ∟czy koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Wnioskodawcę Agentom z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na podstawie umów agencyjnych, o których mowa we wniosku podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-429/16-2/APO
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387, dalej jako „Nowelizacja”), przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji S.K.A. podlega pomniejszeniu o wydatki na nabycie oraz objęcie akcji S.K.A. rozumiane jako cena zakupu akcji S.K.A. (w zakresie Akcji 1) oraz wartość wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym S.K.A. w tym w części przekazanej na kapitał zapasowy (w zakresie Akcji 2)?

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.217.2019.2.AM
     ∟Zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów Usług agencyjnych.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDB1-2.4010.271.2019.1.DP
     ∟czy wydatki na wypłatę ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych wypłacane pracownikom Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-25/16-3/S/MJ
     ∟Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do przepisów art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. nakłada na spółkę obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport, w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.209.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wynagrodzenia prowizyjnego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.180.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w zaistniałym stanie faktycznym koszty nabycia usług, o których mowa we wniosku stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy koszty nabycia towarów/materiałów z logo, nagród stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.60.2019.2.MK
     ∟czy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie znajdował zastosowanie do Usług Zaopatrzeniowych w Modelu Zakup Sprzedaż oraz w Modelu Agencyjnym i czy wynagrodzenie płacone na rzecz Usługodawcy z tytułu Usług Zaopatrzeniowych w Modelu Zakup Sprzedaż i Modelu Agencyjnym stanowi przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Wnioskodawca powinien potrącać zryczałtowany podatek u źródła od wypłacanych należności.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.151.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia poszczególnych usług IT oraz koszty związane z uzyskaniem dostępu do oprogramowania ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.117.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wynagrodzenia za Usługi pośrednictwa wypłacane Agentowi.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.121.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do kosztów Usług prowadzenia Salonów.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.43.2019.3.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanej we wniosku usługi sprzedażowo-marketingowo-promocyjnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.94.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do kosztów usług wdrożeniowych w zakresie systemu E., ponoszonych w związku z realizacją projektu P. i przeprowadzanych procesów ujednolicania systemów informatycznych, niezbędnych w celu usprawnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem, znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług rozwojowych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.618.2018.2.APO
     ∟- Czy ponoszone przez Spółkę koszty wynagrodzenia związanego z nabywaniem Usług IT stanowią (będą stanowić) koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a zatem czy do kosztów tych znajdują (znajdą) zastosowanie ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tym przepisie? - Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, wynagrodzenie za Usługi IT, w części dotyczącej Aplikacji Inżynierskich oraz Aplikacji Projektowych, stanowi (będzie stanowić) koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie znajduje (nie znajdzie) zastosowania do tej części wynagrodzenia?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.63.2019.2.AM
     ∟w zakresie zastosowania ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.19.2019.2.DP
     ∟Czy koszty usług oddelegowania pracowników ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Y w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.584.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego centralizację działań na polu księgowości, administracji i przetwarzania danych.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.585.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego operacje finansowe i zmniejszanie ryzyka wynikającego z płynności kursu walut.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.606.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego operacje finansowe i zmniejszanie ryzyka wynikającego z płynności kursu walut

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.13.2019.2.JG
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków z tytułu nabycia Usług IT

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.605.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Administracyjnego obejmującego centralizację działań na polu księgowości, administracji i przetwarzania danych

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.664.2018.2.AM
     ∟zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów Usług Handlowych

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj