Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


33/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.231.2019.2.AG
     ∟brak stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług Sieciowych

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.160.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.161.2019.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.96.2019.2.MO
     ∟Czy koszty Usług nabytych od Spółek powiązanych stanowią dla Wnioskodawcy koszty Usług, wymienionych w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT i tym samym nie będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.109.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.62.2019.2.JG
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.43.2019.2.AS
     ∟1) brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów do kosztów wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi IT w części dotyczącej: • prawa do oprogramowania; • przetwarzania danych; • zarządzania stronami internetowymi (hosting) • pozostałych usług IT, 2) ustalenie, czy wydatki na Licencje, w ramach których Spółka jest użytkownikiem końcowym (end-user) nie mieszczą się w zakresie opłat wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.35.2019.2.RK
     ∟Ograniczenia kosztów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.111.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku ograniczenia z art. 15e ust. 1 updop do Licencji.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.14.2019.1.JG
     ∟braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do wydatków na opłaty refakturowane

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.34.2019.1.AG
     ∟zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług regionalnych, refakturowanych przez Wnioskodawcę na spółki z Grupy

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.624.2018.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania art. 15e ust. 1 updop ze względu na wyłączenie wynikające z art. 15e ust. 11 pkt 1, do Opłaty licencyjnej w części przypadającej na hotele własne Spółki oraz hotele Franczyzobiorców.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.626.2018.2.AM
     ∟Ustalenie czy w stosunku do Licencji oraz wynagrodzenia za Usługi IT ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy zastosowanie znajdą ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.625.2018.3.AM
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie ponoszone przez Spółkę na rzecz Spółki powiązanej, podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.633.2018.3.AG
     ∟Brak stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług związanych z funkcjonowaniem programu lojalnościowego dla klientów hoteli.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.373.2018.2.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie licencji na oprogramowanie znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku: - refakturowania opłat za korzystanie z licencji, - nabywania licencji bezpośrednio od podmiotu niepowiązanego.

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.618.2018.2.AM
     ∟ustalenie czy wynagrodzenie, w części przypadającej na hotele Franczyzobiorców, płacone przez Spółkę na rzecz Spółki powiązanej, podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.347.2018.2.SO
     ∟w zakresie zastosowania art. 15e ust. 1 do usług marketingowych, mediowych oraz praw do wizerunku

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK
     ∟Czy koszty wskazanych we wniosku usług ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, określonemu w art. 15e updop: - ustalenia czy w stosunku do Wnioskodawcy będącego m.in. wspólnikiem Spółek Osobowych znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 1 - usług produkcyjnych, - usług wsparcia sprzedaży produktów, - obsługi innych podmiotów, - usług CUW dotyczących zarządzania finansami (obsługi finansowej), księgowości i rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych, usług informatycznych - usług szkoleniowych, - usług handlowych, - usług zarządzania ryzykiem walutowym, - usług określonych jako czynności komplementariusza, - usług refakturowania oraz refakturowania plus.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.336.2018.1.AG
     ∟zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów poniesionych na wynagrodzenie z tytułu nabytych Licencji, w części w jakiej refakturowane są na rzecz Wnioskodawcy przez Podmiot Powiązany

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.394.2018.1.JKT
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów powiązanych koszty Usług IT w części dotyczącej udzielanych licencji (sublicencji) do oprogramowania stanowią w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 2 Ustawy CIT, koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a Ustawy VAT, a tym samym nie znajduje do nich zastosowania ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów z art. 15e ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.246.2018.1.DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty ponoszone na nabycie usług o charakterze niematerialnym refakturowane na Spółkę nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.108.2018.4.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.199.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem Usług, które są refakturowane przez Usługodawcę będącego podmiotem powiązanym względem Wnioskodawcy, podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.98.2018.3.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.204.2018.1.AW
     ∟Koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem Usług, które są refakturowane przez Usługodawcę będącego podmiotem powiązanym względem Wnioskodawcy, podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonemu w art. 15e updop

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.138.2018.1.MC
     ∟Refakturowanie przez spółkę powiązaną na wnioskodawcę wydatków za usługi marketingu i promocji.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.267.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty Usług Refakturowanych nie będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP? Czy koszty Usług Refakturowanych Plus nie będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP? (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4)

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.138.2018.1.MBD
     ∟czy ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług doradczych i zarządczych wynikające z art. 15e uCIT, znajdują zastosowanie do tej części wynagrodzenia za te usługi, która stanowi obciążenie Spółki kosztami usług zakupionych przez usługodawcę (bez doliczania marży zysku), które pozostają w pośrednim związku ze świadczeniem usług.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj