Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.213.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez faktycznie poniesione przez Spółę X wydatki, na nabycie składników majątku wnoszonych aportem do Spółki Y należy rozumieć wydane akcje w zamian za wartość wniesionych aportem przez Gminę nieruchomości

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.28.2019.1.MO
     ∟Czy, w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczek na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Rosyjskiej, nominalna kwota pożyczek (bez odsetek) przeznaczona na wniesienie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT” - w brzmieniu z grudnia 2018 r.)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.62.2019.1.MO
     ∟Czy, w związku z konwersją wierzytelności handlowych na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Rosyjskiej, kwota poniesiona na wytworzenie towarów handlowych objętych ww. wierzytelnościami stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy , zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT” - w brzmieniu z grudnia 2018 r.)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.1.2019.2.MS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce zależnej a następnie ich zbycia.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.264.2018.3.MS
     ∟Koszty uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą obligacji Inwestorowi.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.430.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości wkładu do Spółki Lokacyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia (rozpoznania) kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Lokacyjnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczek wnoszonych tytułem wkładu

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.116.2018.2.KB
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o., kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.196.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, tj. objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny wniesiony poprzez potrącenie Wierzytelności Pożyczkowej z wierzytelnością Spółki Zależnej wobec Wnioskodawcy o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (tj. konwersja Wierzytelności Pożyczkowej na kapitał zakładowy Spółki Zależnej), prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 oraz ust. lo u.p.d.o.p. Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Wierzytelności Pożyczkowej, tj. w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków na wypłatę Pożyczki na rzecz Spółki Zależnej

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.197.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, (tj. objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny wniesiony poprzez potrącenie Wierzytelności z Tytułu Obligacji z wierzytelnością Emitenta wobec Wnioskodawcy o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (tj. konwersja Wierzytelności z Tytułu Obligacji na kapitał zakładowy Spółki Zależnej), prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 3 oraz ust. lo u.p.d.o.p. Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków na nabycie Obligacji (w tym wydatków poniesionych w drodze potrącenia wzajemnych roszczeń z Emitentem)

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.186.2018.1.MS
     ∟Wnioskodawca wnosząc dopłaty do Spółki, w stosunku do których zostanie podjęta uchwała o zwrocie dopłat, niewątpliwie poniósł wydatek (w wysokości wniesionej dopłaty), o którym mowa w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o CIT na wytworzenie przedmiotu wkładu wniesionego do spółki kapitałowej, jakim są wierzytelności. W związku z tym należy stwierdzić, że — stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 3 i ust. 10 ustawy o CIT — przy tzw. konwersji wierzytelności na kapitał wartość wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.112.2018.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci skonwertowanych pożyczek.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w przypadku dokonania wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 2. Czy w przypadku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego w zamian za zobowiązanie do wniesienia wkładu pieniężnego a następnie dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności o jego wniesienie oraz o zapłatę wkładu w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w postaci wartości - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 3. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-517/16-3/18/S/KK
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, objęcie przez Wnioskodawcę akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X. w zamian za wkład pieniężny, będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie PDOP? 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie me będzie twierdząca (z czym Spółka się nie zgadza) – w jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na moment objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale akcyjnym/zakładowym X.?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.343.2017.1.JBB
     ∟W sytuacji opisanej we wniosku wystawiając weksel własny Spółka nie zmniejszy swoich aktywów, zobowiąże się jedynie do zapłaty sumy pieniężnej określonej w treści weksla. Taka czynność nie może być uznana za faktyczne poniesienie wydatków na nabycie przedmiotu wkładu (wierzytelności pożyczkowej do spółki z o.o.), co oznacza, że Spółka obejmując udziały w sp.z o.o. nie może rozpoznać kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 updop.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-896/15-3/DP/JBB
     ∟w zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie do spółek kapitałowych wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.321.2017.1.JS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-549/15-3/DP/JBB
     ∟W zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do spółek kapitałowych.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.241.2017.2.MS
     ∟Kosztem podatkowym mogą być nie tylko wydatki poniesione na nabycie, lecz również na wytworzenie składnika majątku (np. kwota główna pożyczki).

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.228.2017.1.JS
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej, kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na akcje stanowi koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.236.2017.1.SJ
     ∟zbycie udziałów w spółce

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.164.2017.1.GG
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, jak opisane w stanie przyszłym, nie będzie powodowało powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku, gdyby Organ nie uznał za prawidłowe stanowiska zawartego w pytaniu nr 1, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku objęcia udziałów w Spółce, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jest wartość nominalna wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.91.2017.1.PS
     ∟KUP z tytułu objęcia akcji wzamian za wkład niepieniężny w postaci skonwerowanych pożyczek

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.52.2017.2.MS
     ∟W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP obejmujący wartości niematerialne i prawne, wartość należności z tytułu dostaw i usług krajowych i zagranicznych oraz należności pozostałych, należności niezafakturowane, odpisy od należności wątpliwych, środki pieniężne na rachunkach bankowych, wartość kosztów rozliczanych w czasie oraz wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.30.2017.1.JP
     ∟Czy wartość nominalna wytworzonej wierzytelności z tytułu pożyczki, która została potrącona przez Wnioskodawcę z jego zobowiązaniem do pokrycia objętych udziałów w spółce zależnej może być rozpoznana, jako koszt uzyskania jego przychodów w świetle art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy?

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.25.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.67.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje zbycia i potrącenia wierzytelności

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.1111.2016.1.BG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności własnej w postaci skumulowanego czynszu dzierżawy powierzchni produkcyjnych i pomocniczych na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1055.2016.1.AG
     ∟odnośnie skutków podatkowych konwersji wierzytelności pożyczkowych w zakresie przychodu podatkowego oraz kosztu uzyskania tego przychodu

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1049.2016.1.MC
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj