Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2012.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-435/12/MS
     ∟Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA?

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-55/12-3/EK
     ∟1. Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, w postaci wierzytelności o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powoduje powstanie przychodu u Spółki w wysokości nominalnej wartości obejmowanych przez Nią udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - córki?2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, czy istnieje możliwość rozpoznania przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu, jeśli tak to w jakiej wysokości?

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-177/12/AK
     ∟konsekwencje podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-180/12/SD
     ∟W jaki sposób opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności, czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych), jako kosztem uzyskania przychodów?

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-175/12/MS
     ∟Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?

2012.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-70/12-2/MS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem udziału we własności nieruchomości zabudowanej oraz sprzedaży pozostałego udziału w jej własności

2012.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-20/12-2/MC
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym wysokość kosztów uzyskania przychodu powstałych w wyniku wniesienia aportu do Spółki należy określić zgodnie z art. 15j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy wynik osiągnięty przez Wnioskodawcę na aporcie do Spółki, niezależnie od tego czy wynik ten będzie dodatni (przychód większy niż koszt jego uzyskania), czy ujemny (przychód mniejszy niż koszt jego uzyskania) wpływać będzie na wynik podatkowy Wnioskodawcy w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1102/11-4/GJ
     ∟Czy w przypadku nabycia Nieruchomości przez Wnioskodawcę ma on prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na jej nabycie jednorazowo w dacie zakupu Nieruchomości, tj. w dacie poniesienia kosztu z tytułu zakupu (zaksięgowania faktury zakupu), do kosztów uzyskania przychodów?

2012.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-7/12-3/DP
     ∟CIT – w zakresie sposobu ustalenia wyniku podatkowego w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w spółce komandytowo-akcyjnej

2012.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-4/12-2/DP
     ∟W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności, czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-676b/11/DK
     ∟wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółki komandytowo-akcyjnej do spółki kapitałowej

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-668/11/DK
     ∟Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce akcyjnej, na pokrycie których Wnioskodawca wniesie wkład niepieniężny w postaci posiadanych akcji, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów należy określać na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wartości nominalnej wniesionych aportem akcji?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1072/11-2/AG
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym dojdzie do powstania przychodu z tytułu wniesienia wierzytelności z tytułu opcji walutowych jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej? 2. W jaki sposób, w przedstawionym stanie faktycznym, ustalić dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika?

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-900/11-3/DP
     ∟Pytanie 1Pytanie Banku dotyczy tego czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po jego stronie.Pytanie 2Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA. Pytanie 3Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji ...

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-901/11-2/DP
     ∟W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-919/11-2/JD
     ∟zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie Prawa dzierżawy

2011.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-814/11-4/DP
     ∟W jaki sposób powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów, a wartością Wierzytelności równą wartości nominalnej udzielonych kredytów i pożyczek?

2011.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-815/11-3/DP
     ∟Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA a wartością historyczną „wydatkó...

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-718/11-2/AG
     ∟1. Pytanie Banku dotyczy tego czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po jego stronie.2. Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.3. Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. ...

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-717/11-2/AG
     ∟Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów, wartością Wierzytelności równą wydatkom poniesionym na ich nabycie?

2011.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-279/11-5/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w części dot. uznania za koszt uzyskania przychodów nominalnej wartości pożyczki oraz w części dot. wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów naliczonych odsetek od wierzytelności.

2011.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-225/11-4/MC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochód (wynik podatkowy) Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wartością nominalną nowo obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA?

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-367/11-2/DP
     ∟1) Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do S.K.A. rodzi po stronie Banku konsekwencje podatkowe w postaci powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?2) W jaki sposób Bank powinien ustalić wynik podatkowy na transakcji w przypadku, gdyby w przyszłości Bank zbywał odpłatnie objęte akcje w S.K.A. poprzez wniesienie powyższych akcji aportem do Spółki?3) W jaki sposób Bank powinien ustalić wynik podatkowy na transakcji w przypadku, gdyby w przyszłości Bank zbywał odpłatnie objęte akcje w S.K.A. tj. dokonał ich sprzedaży?

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-448/11-3/AJ
     ∟Czy opisana w stanie faktycznym czynność konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy powodowała powstanie przychodu po stronie Spółki, czy też była dla Spółki neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ? Czy dokonanie opisanej konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy miało, w zakresie odsetek od pożyczki, skutek analogiczny z zapłatą tych odsetek i czy tym samym powodowało powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości odsetek ? Jakie dokumenty powinna posiadać Spółka dla możliwości zastosowania obniżonej do 5% stawki podatku u źródła, w sytuacji, gdyby dokonała wypłat należności z tytułu odsetek od pożyczki i była zobowiązana do pobrania podatku od tych należności ?

2011.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-333/11-5/AJ
     ∟Czy w związku z aportem Wierzytelności na kapitał zakładowy i/lub kapitał zapasowy Spółki oraz wygaśnięciem Wierzytelności z mocy prawa wskutek konfuzji Wspólnik uzyska dochód zgodnie z art. 3 ust. 2 i dojdzie do „wypłaty należności licencyjnych” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54. poz. 654 ze zm., dalej jako „UPDOP”) oraz art. 12 ust. 3 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 2006 r. Nr 26 poz. 193, dalej jako „UPO”), w efekcie czego Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła od wypłaconych należności licencyjnych ?

2011.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-587/11/MO
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca, na moment wniesienia aportu w postaci Wierzytelności czynszowych, może rozpoznać koszty uzyskania przychodów odpowiadające wartości nominalnej tych Wierzytelności (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-102/11-2/DP
     ∟Konsekwencje podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej oraz sposobu ustalenia dochodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-108/11-2/AG
     ∟Konsekwencje podatkowe aportu wierzytelności factoringowych.

2011.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-164/11-2/AG
     ∟1. Czy G. dokonując odpłatnego zbycia nabytych wcześniej po różnych cenach (wartościach) identycznych udziałów w spółkach kapitałowych lub papierów wartościowych nieposiadających żadnych cech pozwalających na ich zidentyfikowanie, może rozpoznać koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych instrumentów stosując jedną z metod wskazanych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości ?2. Czy G. wnosząc aportem do spółki kapitałowej nabyte wcześniej po różnych cenach (wartościach) identyczne udziały w spółkach kapitałowych lub papiery wartościowe nieposiadające żadnych cech pozwalających na ich zidentyfikowanie, może rozpoznać koszty uzyskania przychodu z tej operacji stosując jedną z metod wskazanych w art. 34 ust 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości ?

2011.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1554/10/JD
     ∟Czy planowane przez Spółdzielnię wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa Spółdzielni w rozumieniu art.551 k. c. w zamian za (na poczet) nominalną wartość udziałów objętych przez nią w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o. o. wraz z przeznaczeniem nadwyżki wartości wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa Spółdzielni w rozumieniu art.551 k, c. nad wartość nominalną udziałów na poczet kapitału zapasowego spółki z o. o. nie stanowi przedmiotu opodatkowania (nie jest przychodem do opodatkowania) a tym samym, nie stanowi elementu podstawy opodatkowania (dochodu) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 7 ust. 1 i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000 r., Dz. U. Nr 54 poz. 654 ze zm.) zwanej dalej „updop” w związku z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 7 updop oraz a contrario - w związku z literalnym brzmieniem przepisów: art. 15 ust. 1j pkt 1 updop, art.15 ust. 1j pkt 2 lit. a) updop, art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b updop, art.15 ust. 1j pkt 2 lit. c) updop, art. 15 ust. 1j pkt 3 updop, art. 15 ust. 1k pkt 1 i pkt 2 updop i art. 16 ust. 1 pkt 8 updop ze względu na językowe (legalne) dyrektywy interpretacyjne DI 1, DI 2, DI 3, DI 4, DI 5, DI 6, DI 7 jako powszechnie przyjęte dyrektywy interpretacyjne, tj. takie, których akceptacja nie zależy od wyboru wartości, którymi kierują się dyrektywy interpretacyjne?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj