Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2015.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-624/15-3/DP
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w spółce komandytowej

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-549/15-2/DP
     ∟Ustalenie czy w związku z objęciem udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużników w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności (tj. w związku z Konwersją) Wnioskodawca będzie miał prawo do ujęcia kosztu uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej kapitału Wierzytelności

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-275/15/MK
     ∟Jak określić należy wysokość kosztów uzyskania przychodów, do których rozpoznania uprawniony jest Wnioskodawca, w związku z wniesieniem skryptów dłużnych jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za akcje tej spółki?

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-432/15-2/DP
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-283/15-2/JBB
     ∟Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów podatkowych i kosztów związanych z transakcją zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej.

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-114/15-2/DP
     ∟Nominalna kwota udzielonych pożyczek nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakim są wierzytelności z tytułu pożyczek) w rozumieniu art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem podatkowym tej okoliczności jest niemożność objęcia kwot udzielonych pożyczek instytucją kosztów uzyskania przychodów.

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1566/14/KP
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności, nabytej w związku z przejęciem części majątku dzielonej spółki akcyjnej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-14/15/AP
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności nabytej uprzednio od udziałowca w drodze aportu

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1327/14/MS
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę (ustalona według historycznej ceny nabycia) do Spółki celowej, w szczególności: wartość nominalna udzielonych przez Spółkę a niespłaconych pożyczek, cena nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, cena nabycia akcji?

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-907/14-2/DP
     ∟1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki jawnej (spółka osobowa) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po stronie Wnioskodawcy? 2. Gzy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę (ustalona według historycznej ceny nabycia) do Spółki celowej, w szczególności: wartość nominalna Wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Wnioskodawcę tytułem wkładu do spółki jawnej (wartość wydatku poniesionego na nabycie Wierzytelności), cena nabycia środków trwałych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, cena nabycia akcji?

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-905/14-2/DP
     ∟W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, tj. czy wynik podatkowy należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a ceną nabycia tych Wierzytelności przez wnoszącego wkład niepieniężny jako kosztem uzyskania przychodów?

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-793/14-4/PK1
     ∟wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia polikwidacyjnego majątku w postaci przedsiębiorstwa.

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-415/14-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej oraz kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do straty z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423/-303b/14/DK
     ∟1. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku późniejszego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz osób trzecich lub wykupu przez Fundusz w celu umorzenia, Certyfikatów nabytych z zastosowaniem instytucji datio in solutum? 2. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku późniejszego objęcia przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Certyfikatów nabytych z zastosowaniem instytucji datio in solutum?

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-496/14-2/DP
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę (ustalona według historycznej ceny nabycia) do Spółki celowej, w szczególności: wartość nominalna udzielonych przez Spółkę a niespłaconych pożyczek, cena nabycia środków trwałych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, cena nabycia akcji?

2014.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1014/13-3/DP
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Wierzytelności własnej przez Spółkę komandytową? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z wniesieniem przez Spółkę komandytową Wierzytelności nabytej do Spółki z o.o.? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z wniesieniem przez Spółkę komandytową Wierzytelności własnej do Spółki z o.o.?

2014.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1013/13-3/DP
     ∟1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Wierzytelności własnej przez Spółkę komandytową? 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z wniesieniem przez Spółkę komandytową Wierzytelności nabytej do Spółki z o.o.? 3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z wniesieniem przez Spółkę komandytową Wierzytelności własnej do Spółki z o.o.?

2014.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-880/13-2/DP
     ∟Nominalna kwota udzielonych pożyczek nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakim są wierzytelności z tytułu pożyczek) w rozumieniu art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem podatkowym tej okoliczności jest niemożność objęcia kwot udzielonych pożyczek instytucją kosztów uzyskania przychodów.

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-408/13-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia wkładu do spółki luksemburskiej.

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-429/13-2/EK
     ∟Czy w przypadku wniesienia jako wkład niepieniężny składników majątku przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, wniesionych uprzednio do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego, do innego podmiotu z Grupy w części na kapitał zakładowy oraz w części na kapitał zapasowy (agio) i uzyskania z tego tytułu przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania tego przychodu dla Spółki będzie wartość nominalna akcji wydanych uprzednio przez Spółkę w zamian za otrzymany przez nią aport?

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-611/13-3/DP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na moment wniesienia do Spółki aportu w postaci wierzytelności, w przypadku objęcia udziałów, których wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej wniesionego wkładu Wnioskodawca będzie mieć prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udzielonych pożyczek (tj. wartości nominalnej wierzytelności będących przedmiotem aportu)?

2013.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-543/13-2/MS1
     ∟Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny nie stanowiący przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w postaci wartości netto wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem Wnioskodawcy z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów?Czy zgodnie z art. 12 ust. 1b pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów powstanie w dniu wpisu do rejestru podwyższenia ...

2013.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-493/13-3/DP
     ∟1. Czy w związku z planowanym wniesieniem aportem Wierzytelności Nieściągalnych do Spółki Celowej po stronie Banku nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego oraz nie powstanie prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w związku z wydaniem Wierzytelności Nieściągalnych i objęciem akcji Spółki Celowej?2. Czy w związku z rozważanym wniesieniem aportem akcji Spółki Celowej do spółki kapitałowej po stronie Banku powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości nominalnej wartości udziałów (lub akcji) objętych w spółce kapitałowej?3. Czy na moment powstania przychodu podatkowego, o którym mowa w pytaniu oznaczonym jako drugie, B...

2013.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-135/12/13-S-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-195/13-2/DP
     ∟CIT - w zakresie sposobu opodatkowania czynności objęcia udziałów w zależnej spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności

2013.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-97h/13/AW
     ∟Czy zrealizowany przez W. „zysk” albo „strata” na transakcji objęcia udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej, nie będącej stroną umowy PGK, objętych w okresie istnienia PGK w zamian za wkład niepieniężny (nie stanowiący przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), powinny być ustalone odpowiednio jako dodatnia, w przypadku „zysku”, albo ujemna, w przypadku „straty”, różnica pomiędzy przychodem w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów/akcji zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a kosztami uzyskania tego przychodu ustalonymi w oparciu o zasady określone w art 15 ust 1j ustawy o podatku dochodowym...

2013.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-78/13-2/EK
     ∟1. Czy w przypadku rozliczenia wkładu pieniężnego Wnioskodawcy na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki PL w drodze potrącenia z Wierzytelnością Pożyczkową Wnioskodawca rozpozna przychód podatkowy równy kwocie odsetek uregulowanych przez Spółkę PL w drodze potrącenia oraz koszt uzyskania przychodów, potrącalny w dacie uzyskania przychodu odsetkowego, w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcowi w zamian za wniesienie aportem do Wnioskodawcy Wierzytelności Pożyczkowe?2. Czy w przypadku rozliczenia wkładu Wnioskodawcy na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki PL w drodze potrącenia z Wierzytelnoś...

2013.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-186/13/SD
     ∟Czy w związku z wniesieniem akcji SKA jako wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) w Spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny i koszt podatkowy w wysokości wartości historycznej wydatków poniesionych na objęcie wnoszonych akcji SKA, czyli w wysokości wartości nominalnej Wierzytelności wniesionych przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny do SKA na pokrycie tych akcji SKA?

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-39/13-4/KS
     ∟1. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport do Spółki Usługowej będzie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów, natomiast koszt uzyskania przychodu z tego tytułu należy ustalić zgodnie z art. 15 ust. lj ustawy?2. Czy wynik podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę w związku z objęciem udziałów w zamian za aport do Spółki Usługowej wpływać będzie na dochód podatkowy Wnioskodawcy w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, za dany rok podatkowy Wnioskodawcy?

2013.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1022/12-2/AG
     ∟1. W jaki sposób (w jakiej wysokości) ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu wniesienia do Spółki aportem wierzytelności przysługujących Wnioskodawcy w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce? Czy kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udzielonych (i wypłaconych) przez Wnioskodawcę Pożyczek, czy też wartość tą można powiększyć także o naliczone odsetki od Pożyczek?2. W jakiej wysokości Wnioskodawca zobowiązany jest rozpoznać przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za aport w postaci wierzytelności i czy kwota tego przychodu odpowiadać będzie wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku odsprzed...

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj