Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


20767/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.595.2019.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2019.2.MC
     ∟W zakresie: braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ... w ...

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2019.2.ASY
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.469.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.579.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.553.2019.1.KW
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.509.2019.1.LS
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości (majątek prywatny).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.628.2019.1.MS
     ∟Czy Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację Inwestycji?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.349.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.492.2019.2.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w odniesieniu do wydatków na wytworzenie oraz utrzymania infrastruktury wodnokanalizacyjnej za pomocą prewspółczynnika obliczonego w oparciu o udział rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.349.2019.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca stosując przedstawiony schemat rozliczeń w oparciu o umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, może korzystać z opodatkowania swojej działalności na podstawie norm szacunkowych zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.458.2019.2.EW
     ∟Rozpoznanie importu usług jako usługi kompleksowej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP2-1/46-5/16-9/AWA
     ∟Zmiana prawa do odliczenia podatku VAT od zrealizowanych przez Gminę inwestycji przekazanych do używania zakładowi budżetowemu w związku z uchwałą NSA w ramach korekty 10-letniej zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.501.2019.2.EZ
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.326.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu współpracy

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.423.2019.1.MD
     ∟Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.331.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.533.2019.1.ALN
     ∟uznanie odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą służącą wykonaniu ww. usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/4512-1-200/16/19-S/MK
     ∟Opodatkowania czynności wniesienia do spółki jawnej, z majątku osobistego Wnioskodawcy, wkładu niepieniężnego w postaci posiadanego udziału w prawach ochronnych do znaku towarowego.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.492.2019.1.AG
     ∟Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją zadania pn.: „(…)” Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług w celu realizacji ww. zadania. W analizowanym przypadku nie będą bowiem spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a nabyte towary i usługi w celu realizacji ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.510.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.536.2019.1.MJ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej – nakłady przekraczające 30%, okres dłuższy niż 2 lata - sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.509.2019.2.EG
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży 6 działek powstałych po podziale.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2019.2.KBR/IZ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów sprzedawanych następnie poniżej ceny zakupu

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.493.2019.1.MT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.573.2019.1.JF
     ∟Prawo do zwolnienia podmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj