Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


56/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.383.2019.1.MO
     ∟Czy pomimo spełnienia wynikających z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP przesłanek umożliwiających zaliczenie kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym do wartości niematerialnych i prawnych oraz zaliczenia tych kosztów do wartości niematerialnych i prawnych na gruncie prawa bilansowego, koszty prac rozwojowych mogą być odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w sposób określony w art. 15 ust. 4a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PDOP, tj. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.5.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.196.2019.1.MO
     ∟Czy w świetle art. 18d Updop w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioskodawca miał prawo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. „ulgi na działalność badawczo rozwojową”, zgodnie z wynikającymi z przepisów tytułami i limitami, poniesione przez siebie wydatki na prace rozwojowe, które były przez Wnioskodawcę uznawane za wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 Updop w związku z art. 15 ust. 4a pkt 3 Updop?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2019.1.BM
     ∟czy: - Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a UPDOP, kosztów prac rozwojowych ustalonych jako wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 UPDOP, od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, - koszty prac B+R przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zaliczone zgodnie z UPDOP, do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, w szczególności koszty prac zakończonych niepowodzeniem i koszty składników majątku nieprzekraczające progu ustawowego wynikającego z art. 16d UPDOP, na podstawie art. 18d ust. 1 mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku podatkowym, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na wyłączaniu Należności niezwiązanych z B+R z Kosztów pracy B+R dla celów ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych na potrzeby Ulgi B+R.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.123.2019.1.BM
     ∟czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a uCIT, odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2018 r. od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – jest nieprawidłowe.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy 1. PGK będzie mogła skorzystać z ulgi B+R w stosunku do poniesionych Kosztów kwalifikowanych przyjmując, że dla celów rozliczenia Ulgi B+R bez znaczenia jest czy poszczególne Spółki tworzące Grupę zanotują w danym roku ujemny wynik finansowy jednostkowy lub wynik jednostkowy niepozwalający na rozliczenie Ulgi B+R w całości – jest nieprawidłowe; 2. PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach Działalności B+R: • realizowanej przez Spółki Grupy we własnym zakresie – jest prawidłowe, • realizowanej przez Spółki Grupy na zlecenie innych Spółek Grupy – jest nieprawidłowe.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.64.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dla Projektów zaliczonych do Kategorii I-IV.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.439.2018.2.MK
     ∟Czy koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych ponoszone przez Wnioskodawcę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT)?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.30.2019.1.JKT
     ∟Czy na mocy art. 18d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2016-2017 Spółce przysługiwało prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wartości kosztów kwalifikowanych działalności B+R, o których mowa w stanie faktycznym, w roku podatkowym, w którym rzeczowe koszty zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów tj. odpowiednio w 2016 lub 2017 r., w wysokości: - 30% w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 10% w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych w 2016 r., - 50% w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 30% w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych w 2017 r., z zastrzeżeniem, że omawiane koszty stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu ww. przepisu i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.31.2019.1.PC
     ∟Czy na mocy art. 18d ustawy o CIT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 100% wartości kosztów kwalifikowanych działalności B+R, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, w roku podatkowym, w którym rzeczowe koszty zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów tj. w 2018 r. oraz/lub w kolejnych latach podatkowych, z zastrzeżeniem, że omawiane koszty stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.67.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatków dochodowych od osób prawnych - jest prawidłowe.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.514.2018.2.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.146.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 uCIT, może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane w związku z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie w takiej części, w jakiej koszty wskazane w art. 18d ust. 2 uCIT, poniesione przez Wnioskodawcę, składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy środek trwały lub wartości niematerialne i prawne nie będą wykorzystywane w dalszej działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy a jedynie zostały wytworzone w wyniku prac rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę (opis w pkt IV.3 stanu faktycznego) oraz czy w opisanym procesie tworzenia przez Wnioskodawcę nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w wyniku prowadzonych prac rozwojowych, prace rozwojowe należy uznać za zakończone w miesiącu (roku) podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o zakończeniu prac rozwojowych albo w miesiącu (roku), w którym Wnioskodawca postanowił przerwać ten proces z uwagi na niecelowość lub nieracjonalność prowadzenia dalszych prac, a wydatki na te prace mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów według jednego ze sposobów określonych w art. 15 ust. 4a uCIT, wybranego odpowiednio przed albo po zakończeniu tych prac.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.20.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących prace rozwojowe rozpoczęte przez spółkę przed dniem 1 stycznia 2016 r. a zakończone i przyjęte do używania po tej dacie, mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że zostaną one poniesione w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18d ust. 8 ww. ustawy oraz Spółka powinna zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów kwalifikowanych proporcjonalnie do wartości w jakiej w wartości początkowej pracy rozwojowej pozostają koszty wskazane w treści art. 18d updop.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.70.2018.1.BM
     ∟1. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane w związku z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie w takiej części, w jakiej koszty wskazane w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, poniesione przez Wnioskodawcę, składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy środek trwały lub wartości niematerialne i prawne nie będą wykorzystywane w dalszej działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy, a jedynie zostały wytworzone w wyniku prac rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę (opis w pkt IV.2 stanu faktycznego)? 2. Czy w opisanym procesie tworzenia przez Wnioskodawcę nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w wyniku prowadzonych prac rozwojowych, prace rozwojowe należy uznać za zakończone w miesiącu (roku) podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o zakończeniu prac rozwojowych albo w miesiącu (roku), w którym Wnioskodawca postanowił przerwać ten proces z uwagi na niecelowość lub nieracjonalność prowadzenia dalszych prac, a wydatki na te prace mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów według jednego ze sposobów określonych w art. 15 ust. 4a uCIT, wybranego odpowiednio przed albo po zakończeniu tych prac?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.388.2017.1.PS
     ∟Moment uznania za koszty kwalifikowane kosztów prac rozwojowych zaliczanych do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych i limitów odliczeń dotyczących tych kosztów.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.350.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, usługi doradcze, opnie i ekspertyzy jako koszty kwalifikowane.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.259.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, definicja, koszty kwalifikowany a wydatki na nabycie nowych technologii.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.349.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, prace rozwojowe - potrącalność kosztów.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.347.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, wynagrodzenia i nabycie materiałów i surowców jako koszty kwalifikowane.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2017.1.AW
     ∟1. Prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w latach podatkowych, w których w koszty uzyskania przychodów odnoszone będą odpisy amortyzacyjne od powstałej z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnej i prawnej. 2. Brak prawa włączenia do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych wydatków na zakupy dokonywane od podmiotów inne niż jednostki naukowe.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.339.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, które zostały zaniechane lub zakończone ze skutkiem negatywnym.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.263.2017.1.APO
     ∟Czy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) oraz stanu prawnego na dzień zadania pytania, Bank będzie miał prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w latach podatkowych, w których w koszty uzyskania przychodów odnoszone będą odpisy amortyzacyjne od powstałej z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnej i prawnej?

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.259.2017.1.MST
     ∟Ustalenie w jaki sposób odnieść koszty prac rozwojowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.161.2017.1.MM
     ∟Czy część kosztów kwalifikowanych, która stanowi wkład własny Wnioskodawcy (tj. ich wartość nie zostanie zwrócona Wnioskodawcy w formie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ani w żadnej innej postaci) może zostać uwzględniona przez Wnioskodawcę przy obliczaniu wysokości ulgi z tytułu prac badawczo-rozwojowych?

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.104.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy art. 18d ust. 8 updop należy interpretować w ten sposób, że podatnik, korzystając z ulgi na prace badawczo-rozwojowe, dokonuje odliczenia tej ulgi w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty kwalifikowane, tj. ujął je w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), niezależnie od momentu, w którym zaliczył wydatki poniesione na koszty kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.147.2017.1.MR
     ∟w zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.79.2017.1.MR
     ∟w zakresie uprawnienia do odliczenia w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych w postaci Kosztów Kapitalizowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj