Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


886/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz w którym momencie nastąpi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla ujętych w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów zawartych w koszcie wytworzenia sprzedanych produktów.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-469/15/19-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw do emisji CO2 zakupione na wolnym rynku.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki N w zakresie świadczenia usług monitoringu płatności oraz świadczenia usług call center będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.345.2019.1.JF
     ∟W zakresie kwalifikacji oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą samochodów, tj. koszty aukcji, napraw samochodów przed ich sprzedażą.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.311.2019.1.AK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek, prowizji i opłat od pożyczek i kredytów na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.324.2019.1.KS
     ∟Kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów prowizji wypłacanych Dealerom oraz momentu poniesienia ww. kosztu.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.368.2019.1.APO
     ∟W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać koszty z tytułu zlecenia usługi przeglądu Dealerowi, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.286.2019.1.ANK
     ∟Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w postaci wkładu pieniężnego wniesionego do Konsorcjum.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.268.2019.2.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę w okresie rozruchu technologicznego (ruchu testowego) instalacji wydatki na surowce, media oraz koszty pracownicze, służące do wytworzenia wyrobów gotowych Spółka powinna, zgodnie z art. 15 ust. 4 UPDOP, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu uzyskania przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów?

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2019.1.DP
     ∟Czy Cena Zakupu będzie stanowić koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem w postaci opłat za wynajem samochodu, a co za tym idzie Cena Zakupu powinna być rozliczona w momencie uzyskania przez Spółkę pierwszego przychodu z wynajmu krótkoterminowego samochodu?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.246.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.245.2019.1.JG
     ∟Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, podatkowe rozliczenie przychodów z tytułu prowizji reasekuracyjnej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.71.2019.4.SP
     ∟ustalenie momentu powstania kosztu uzyskania przychodu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2019.2.SP
     ∟powstanie przychodu z tytułu sprzedaży biletów, uznanie czy koszt zakupu biletów od organizatorów stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży biletów oraz prawo do ujęcia wydatków poniesionych na zakup biletów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur dokumentujących rozliczenie częściowe

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.205.2019.1.PP
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata licencyjna za prawo do emisji kanału telewizyjnego jest kosztem uzyskania przychodu innym niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a w konsekwencji czy ww. opłata może zostać zaliczona do kosztów w dniu jej poniesienia.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2019.1.BG
     ∟w zakresie momentu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2019.2.EN
     ∟w zakresie -możliwości i momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem wskazanej we wniosku dotacji/subsydium -zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wpłat na rzecz Funduszu

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.70.2019.2.HK
     ∟1. Czy Wnioskodawca może uznać koszty dotyczące złomowanych elementów obudowy za koszty uzyskania przychodów? 2. W jakiej dacie Wnioskodawca może uznać te koszty za koszty uzyskania przychodów? 3. Czy wynagrodzenie uzyskane za złomowane elementy obudowy stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.131.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy do kosztów podatkowych 2018 r. Spółka powinna zaliczyć: 1.umorzone w 2018 r. prawa do emisji CO2 dotyczące roku 2017, 2. zakupione w 2018 r. prawa do emisji CO2 do umorzenia za 2018 r., których wartość została odniesiona w koszty amortyzacji 2018 r. w ujęciu bilansowym.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.67.2019.1.SP
     ∟Konsekwencje podatkowe z tytułu spłaty wierzytelności otrzymanych w ramach sekurytyzacji oraz odkupienia ich przez bank.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.127.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.127.2019.1.MS
     ∟- Czy odsetki od Pożyczek naliczone od momentu przekazania przez Wnioskodawcę Wierzytelności Pożyczkowych Spółce Finansowej i uregulowane przez Spółki Osobowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółek Osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT? - Czy odsetki od Pożyczek naliczone do momentu przekazania przez Wnioskodawcę Wierzytelności Pożyczkowych Spółce Finansowej, ale uregulowane przez Spółki Osobowe po tym zdarzeniu, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółek Osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT? - Czy odsetki od pożyczek udzielonych Spółkom Osobowym przez Spółkę Finansową będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółek Osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT i pod warunkiem ich uregulowania przez Spółki Osobowe?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.85.2019.1.AR
     ∟Sposób rozliczenia bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z realizacją kontraktów długoterminowych.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.51.2019.3.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Wydawców, dokumentowania kosztów uzyskania przychodów na podstawie Raportów lub wewnętrznych poleceń księgowania oraz sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.83.2019.1.JK
     ∟w zakresie sposobu i momentu podatkowego rozliczenia wydatków związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.66.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj