Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4052/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2019.2.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dostosowanie i aranżację powierzchni biurowych i momentu poniesienia tych wydatków

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.346.2019.1.RK
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz Podwykonawców, które nie zostały skompensowane z wierzytelnością Generalnego Wykonawcy w ramach wierzytelności regresowej Wnioskodawcy (Inwestora)

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.384.2019.1.JKU
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat od kredytu oraz odsetek od kredytu

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz w którym momencie nastąpi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla ujętych w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów zawartych w koszcie wytworzenia sprzedanych produktów.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2019.1.ANK
     ∟- w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaną dotacją koszty zwrócone w formie ryczałtu należy wyłączyć z kosztów podatkowych, oraz - zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-469/15/19-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw do emisji CO2 zakupione na wolnym rynku.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.342.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, w którym okresie należy uznać za koszt uzyskania przychodu zaległy podatek od nieruchomości za lata ubiegłe, tj. w dacie ujęcia w księgach rachunkowych kwoty wynikającej z decyzji określającej zaległość w podatku lub deklaracji korygującej, czy też w dacie zapłaty zaległości.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.345.2019.1.JF
     ∟W zakresie kwalifikacji oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą samochodów, tj. koszty aukcji, napraw samochodów przed ich sprzedażą.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.337.2019.2.IZ
     ∟Czy wydatki związane z wynajmem nowych pomieszczeń i placów wraz z mediami oraz ewentualnymi podatkami lokalnymi na czas remontu, a także oznakowanie i monitoring podnajmowanych pomieszczeń powinny zwiększać wartość modernizowanych środków trwałych – hali napraw i placu postojowego?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.411.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budowli, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 5)

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.327.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budynków i Budowli, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 1)

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki ponoszone na nabycie w/w usług medycznych, odnoszące się do rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych a także bliskich pracowników (narażonych/uczestniczących w wypadkach), mogą być rozpoznane w rachunku podatkowym jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2019.1.AK
     ∟Czy rozpoznanie w kosztach uzyskania przychodu odpisów na straty kredytowe utworzone na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) w związku z powstaniem przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności danej wierzytelności może nastąpić w dacie powstania rzeczywistej (obiektywnej) możliwości rozpoznania danej przesłanki, czyli w dacie wpływu do komórki organizacyjnej Banku zajmującej się ewidencją przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności w systemie bankowym odpowiedniego dokumentu dowodzącego zaistnienie danej przesłanki?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.319.2019.1.AW
     ∟Wpłaty na wydzielony Fundusz, dokonywane za pośrednictwem organizacji płatniczych w związku z uczestnictwem w Programie, stanowią dla Banku koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Powinny więc zostać rozpoznane zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o CIT jako koszt pośredni w momencie ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej od organizacji płatniczej noty księgowej/indywidualnego dokumentu rozliczeniowego.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.326.2019.1.AK
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na wytworzenie programu komputerowego

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2019.1.ANK
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na Wynagrodzenie Uniwersytetu powinny stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne, czy podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.311.2019.1.AK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek, prowizji i opłat od pożyczek i kredytów na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.392.2019.1.JKT
     ∟Czy momentem poniesienia kosztów, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o PDOP będzie moment zapłaty przedmiotowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.306.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy na podstawie art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć koszty Usług Wdrożenia Oprogramowania do swoich kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia - tj. w dniu, w którym ich koszt zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) jako zobowiązanie na podstawie otrzymanych faktur - bez względu na sposób (moment) ich ujęcia dla celów księgowych na kontach kosztowych

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.311.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości uznania kosztów związanych bezpośrednio z tworzeniem gier za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.300.2019.1.SG
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, których skutek jest rozłożony w czasie

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.302.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki na remonty środków trwałych, w tym takie, które rozliczane będą rachunkowo w czasie (ujmowane w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych), będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2019.1.MO
     ∟Czy poniesione przez Spółkę Koszty stanowić będą dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki koszty uzyskania przychodu, potrącalne w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ust. 4e Ustawy o CIT?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.303.2019.1.MO
     ∟W którym momencie powyższe koszty będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.368.2019.1.APO
     ∟W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać koszty z tytułu zlecenia usługi przeglądu Dealerowi, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.313.2019.1.AG
     ∟ustalenie kursu do przeliczenia na PLN kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2019.2.MS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.327.2017.9.S/KK/AZ
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty przygotowawczej.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.311.2019.1.SP
     ∟Uznanie zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji, stanowiących przedmiot Umowy za koszt uzyskania przychodów, uznanie tych wydatków za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznane w momencie objęcia akcji oraz ustalenia czy zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 CIT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj