Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


149/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.280.2019.1.APA
     ∟ustalenie: - czy Spółka prawidłowo uznała, że wydatki na system klimatyzacji i system wentylacji mechanicznej, nie stanowią kosztów podatkowych do momentu zakończenia sporu sądowego z wykonawcą, - czy Spółka winna ująć wydatki na wentylację i klimatyzację, poniesione do roku 2015, tj. do momentu oddania budynku wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji do używania, do wartości początkowej budynku i amortyzować według stawki właściwej dla budynku użytkowego czy też powinna urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne ująć odrębnie jako odrębne środki trwałe, - w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć w czasie wydatki na system wentylacji i klimatyzacji, tj. w którym roku podatkowym winny zostać one uznane jako koszt podatkowy, w przypadku uznania ich za część wartości początkowej budynku.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-164/16-9/S/MJ
     ∟Stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2019.1.ANK
     ∟- w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaną dotacją koszty zwrócone w formie ryczałtu należy wyłączyć z kosztów podatkowych, oraz - zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.342.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, w którym okresie należy uznać za koszt uzyskania przychodu zaległy podatek od nieruchomości za lata ubiegłe, tj. w dacie ujęcia w księgach rachunkowych kwoty wynikającej z decyzji określającej zaległość w podatku lub deklaracji korygującej, czy też w dacie zapłaty zaległości.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2019.1.AK
     ∟Czy rozpoznanie w kosztach uzyskania przychodu odpisów na straty kredytowe utworzone na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) w związku z powstaniem przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności danej wierzytelności może nastąpić w dacie powstania rzeczywistej (obiektywnej) możliwości rozpoznania danej przesłanki, czyli w dacie wpływu do komórki organizacyjnej Banku zajmującej się ewidencją przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności w systemie bankowym odpowiedniego dokumentu dowodzącego zaistnienie danej przesłanki?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-306/16-9/AD
     ∟Czy w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w związku z dokonaniem korekty wysokości należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpłaty tych składek, jak również w odniesieniu do podatku od nieruchomości, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał zwrot powstałej nadpłaty na rachunek bankowy lub kwota nadpłaty została zarachowana na przyszłe zobowiązania (tzw. korekta „na bieżąco”)?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2019.1.ANK
     ∟Czy w związku ze zwrotem przez organ podatkowy nadpłaty w podatku od nieruchomości, otrzymanym przez Spółkę w wyniku złożonych przez nią korekt deklaracji na ten podatek, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w okresie, w którym ten zwrot otrzymała?

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.290.2019.1.BKD
     ∟Czy na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o CIT, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymując fakturę korygującą od Podmiotu Powiązanego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia takiej korekty kosztu w okresie rozliczeniowym, w którym została rozpoznana jako koszt podatkowy faktura pierwotna

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.273.2019.1.AR
     ∟kto, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, będzie podmiotem uprawnionym do rozliczenia korekt przychodów i kosztów – Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.98.2019.5.AW
     ∟Korekta cen transferowych – zwiększanie i zmniejszanie przychodów w przeszłości i w przyszłości; moment dokonywania korekty

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.172.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia w którym momencie Spółka powinna dokonać korekty.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.152.2019.1.RK
     ∟ustalenie, czy Spółka nowo zawiązana, powinna na bieżąco (tj. w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostały otrzymane) uwzględnić w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dokumentujące premie (rabaty), otrzymane po dniu podziału oraz w zakresie korekty kosztów towarów, sprzedanych przed dniem podziału

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.15.2019.1.SG
     ∟w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów wynikającej ze zwrotu dotacji

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.68.2019.2.AG
     ∟Stosowanie przepisów dotyczących korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń, realizowanych pomiędzy Spółką a podmiotami tworzącymi PGK.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.64.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia: - ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia od opisanych we wniosku środków trwałych, - możliwości skorygowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w formie odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania zwrotu poniesionych wydatków, - ustalenia momentu dokonania korekty.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.683.2018.1.MO
     ∟1. Czy, w przypadku otrzymania dofinansowania w formie refundacji części poniesionych na realizację Projektu wydatków, ponoszone koszty powinny być zaliczane do KUP w całkowitej wysokości, tj. bez uwzględniania faktu, że w okresach późniejszych Wnioskodawca otrzyma refundację części kosztu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 2. W jaki sposób Spółka powinna dokonywać korekty KUP (w stosunku do wydatków ponoszonych w ramach Projektu), w przypadku późniejszego otrzymania dofinansowania w formie refundacji części poniesionych na realizację Projektu wydatków kwalifikowanych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.496.2018.3.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, że: w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Wydzieleniem po stronie Spółki Nabywającej, nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.20.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia w którym momencie Spółka powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją (dotacją)- jest nieprawidłowe.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.629.2018.2.AS
     ∟określenie momentu korekty wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Podmiotu Powiązanego

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.670.2018.1.JKT
     ∟Jeżeli otrzymana dotacja odnośnie zakupu środków trwałych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.669.2018.1.JKT
     ∟Jeżeli otrzymana dotacja odnośnie prac badawczo-rozwojowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.455.2018.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy: • kwota zobowiązania w podatku VAT na terytorium Norwegii, na rzecz właściwego norweskiego organu podatkowego, stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia (pytanie nr 1); • kwoty uzyskane przez Wnioskodawcę od Publisherów tytułem zwrotu całości lub części zapłaconego przez Wnioskodawcę zobowiązania podatkowego z tytułu norweskiego VAT, nie będą stanowić przychodu Wnioskodawcy (pytanie 3); • otrzymane przez Wnioskodawcę korekty faktury (lub korekty innego dokumentu wystawionego przez Publishera potwierdzającego sprzedaż), nie będą skutkować ani obowiązkiem zmniejszenia przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, ani zwiększeniem przychodów o kwotę, o którą nie zostaną zmniejszone koszty uzyskania przychodów (pytanie 4).

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.599.2018.1.PP
     ∟W zakresie ustalenia prawidłowości momentu ujęcia korekty kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skorygowanych przez Płatnika

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2018.1.ANK
     ∟Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2018.1.BKD
     ∟Czy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku korekt wynikających z faktur korygujących wystawianych po Dniu Podziału: a. dotyczących przychodów związanych z działalnością Części Wydzielanej rozpoznanych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału - do ich ujęcia dla celów CIT będzie uprawniona Spółka Dzielona, a nie będzie Spółka Przejmująca; b. dotyczących kosztów związanych z działalnością Części Wydzielanej potrąconych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału - do ich ujęcia dla celów CIT będzie uprawniona Spółka Dzielona, a nie będzie Spółka Przejmująca

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.404.2018.1.MG
     ∟- dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów), które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów wolnych od podatku w miesiącu otrzymania dofinansowania.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj