Interpretacje do przepisu
art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


564/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.292.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do wydatków na nabycie od podmiotu powiązanego usług inżynieryjnych oraz kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od licencji/praw własności intelektualnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z przepisów art. 15e ust. 1

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.372.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług Niematerialnych świadczonych przez Usługodawców na rzecz Wnioskodawcy stanowią koszty o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.393.2019.1.AR
     ∟ustalenia czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę tytułem Opłat Licencyjnych za użytkowanie znaków towarowych stanowią koszty usług związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.396.2019.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku Usług badawczo-rozwojowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.339.2019.2.RK
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztu opłaty licencyjnej

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki N w zakresie świadczenia usług monitoringu płatności oraz świadczenia usług call center będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.338.2019.2.PP
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Licencjodawców z tytułu nabywania praw do korzystania z licencji udzielonych na rzecz Wnioskodawcy oraz sublicencji wykorzystywanych w działalności Spółki Zależnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.383.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług w ramach Pozostałych usług Grupowych, w części dotyczącej opłat za używanie znaku towarowego, opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na bezpośredni związek z wytwarzanymi przez Spółkę produktami

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.316.2019.1.APA
     ∟czy koszty ponoszone ostatecznie przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy 2 wynikające z zawartej Umowy licencyjnej 2 na używanie Praw Własności Intelektualnej na potrzeby produkcji, stosowania i dystrybucji materiałów betonowych, cementowych i kruszywowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT nie znajduje do nich zastosowania

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.246.2019.2.APA
     ∟Czy koszty ponoszone ostatecznie przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy 1 wynikające z zawartej Umowy licencyjnej 1 na używanie Znaków Towarowych na potrzeby produkcji, stosowania i dystrybucji materiałów betonowych, cementowych i kruszywowych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów oraz świadczeniem usług w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT nie znajduje do nich zastosowania

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2019.2.AP
     ∟- czy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie do Usług informatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, - czy koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu Licencji nabywanych na potrzeby podstawowej działalności Spółki, tj. produkcji oraz pakowania produktów, a także prowadzenia bieżącej działalności Spółki od strony finansowej i księgowej, stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; - czy refakturowane przez Usługodawcę na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia z tytułu usług opisanych w punktach b i d opisu zaistniałego stanu faktycznego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie w jakim koszty te stanowią refaktury kosztów świadczeń nabytych przez Usługodawcę w imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.241.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do kosztów usług wsparcia sprzedaży świadczonych przez Mangerów na rzecz Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz czy koszty usług wsparcia stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie znajdzie do nich zastosowania wyłączenie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.417.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego koszty Opłaty licencyjnej będą podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego koszty Opłaty licencyjnej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.331.2019.1.RK
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztu opłaty licencyjnej.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.337.2019.2.AP
     ∟- czy w świetle art. 15e ust. 11 pkt i ustawy o PDOP, koszty Zakupionych Usług, nie są objęte restrykcją określoną w art. 15e ust. l ustawy o PDOP z uwagi na inkorporowanie ich w cenie usługi świadczonej przez Spółkę, która to cena stanowi przychód podatkowy Spółki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.273.2019.2.RK
     ∟ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usług Dystrybucji i Współpracy od podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.298.2019.1.JKT
     ∟Czy przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 updop należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi” oznacza: - wydatki, które wprost przekładają się na cenę konkretnych produktów lub konkretnych usług, czy też: - wydatki poniesione na świadczenia/prawa, które są wprost związane z czynnością produkcji lub świadczeniem usługi

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2019.1.AT
     ∟czy koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Wnioskodawcę Agentom z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na podstawie umów agencyjnych, o których mowa we wniosku podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.221.2019.2.HK
     ∟Czy koszty Należności Licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, uwzględniając brzmienie art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.294.2019.1.HK
     ∟Czy koszty Należności Licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, uwzględniając brzmienie art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.284.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaków towarowych stanowią koszty usług / opłat / należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez Spółkę towaru lub świadczeniem usługi, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w efekcie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie ma do przedmiotowych kosztów zastosowania.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.312.2019.1.AT
     ∟czy koszty opłat licencyjnych, o których mowa we wniosku stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.369.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu Opłaty licencyjnej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.355.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu Opłaty licencyjnej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.217.2019.2.AM
     ∟Zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów Usług agencyjnych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2019.1.HK
     ∟Ustalenie czy wydatki na opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego są kosztami bezpośrednio związanymi z produkcją towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.278.2019.2.MK
     ∟czy ponoszona począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Opłata Licencyjna stanowi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie znajduje do nich zastosowania.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.202.2019.2.MK
     ∟czy poniesiona przed dniem 1 stycznia 2019 r. Opłata Licencyjna stanowi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - i tym samym ograniczenie możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. nie znajduje do nich zastosowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj