Interpretacje do przepisu
art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


61/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2019.2.AP
     ∟- czy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie do Usług informatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, - czy koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu Licencji nabywanych na potrzeby podstawowej działalności Spółki, tj. produkcji oraz pakowania produktów, a także prowadzenia bieżącej działalności Spółki od strony finansowej i księgowej, stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; - czy refakturowane przez Usługodawcę na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia z tytułu usług opisanych w punktach b i d opisu zaistniałego stanu faktycznego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie w jakim koszty te stanowią refaktury kosztów świadczeń nabytych przez Usługodawcę w imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.231.2019.2.AG
     ∟brak stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług Sieciowych

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.160.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.161.2019.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.68.2019.3.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług niematerialnych nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.93.2019.4.APO
     ∟czy koszty nabycia Usług centralnych, przenoszone przez Wnioskodawcę na spółki zależne refakturowane na zasadach przewidzianych w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy o CIT?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.67.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku Usług Z zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.96.2019.2.MO
     ∟Czy koszty Usług nabytych od Spółek powiązanych stanowią dla Wnioskodawcy koszty Usług, wymienionych w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT i tym samym nie będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług szkoleniowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.106.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.107.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.108.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług gwarancji oraz zabezpieczeń kredytowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie licencji na znak towarowy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.109.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.62.2019.2.JG
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.43.2019.2.AS
     ∟1) brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów do kosztów wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi IT w części dotyczącej: • prawa do oprogramowania; • przetwarzania danych; • zarządzania stronami internetowymi (hosting) • pozostałych usług IT, 2) ustalenie, czy wydatki na Licencje, w ramach których Spółka jest użytkownikiem końcowym (end-user) nie mieszczą się w zakresie opłat wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.35.2019.2.RK
     ∟Ograniczenia kosztów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.111.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku ograniczenia z art. 15e ust. 1 updop do Licencji.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.36.2019.2.AS
     ∟Zastosowanie wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do nabywanych od podmiotów powiązanych Usług IC objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.14.2019.1.JG
     ∟braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do wydatków na opłaty refakturowane

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.34.2019.1.AG
     ∟zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług regionalnych, refakturowanych przez Wnioskodawcę na spółki z Grupy

2019.02.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.99.2018.CPXJ
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty nabywanych praw i usług podlegać będą ograniczeniu stosownie do postanowień regulacji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.624.2018.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania art. 15e ust. 1 updop ze względu na wyłączenie wynikające z art. 15e ust. 11 pkt 1, do Opłaty licencyjnej w części przypadającej na hotele własne Spółki oraz hotele Franczyzobiorców.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.626.2018.2.AM
     ∟Ustalenie czy w stosunku do Licencji oraz wynagrodzenia za Usługi IT ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy zastosowanie znajdą ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.522.2018.2.DP
     ∟czy wynagrodzenie z tytułu udostępnienia licencji na oprogramowanie, licencji dotyczących technologii produkcji oraz z tytułu wskazanych we wniosku usług podlega ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT: - w części dotyczącej licencji na oprogramowanie i technologię oraz usług ubezpieczeniowych – jest nieprawidłowe, - w części dotyczącej usług informatycznych, wsparcia podatkowego oraz prawnego i usług związanych z przeprowadzaniem audytów – jest prawidłowe.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.625.2018.3.AM
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie ponoszone przez Spółkę na rzecz Spółki powiązanej, podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.633.2018.3.AG
     ∟Brak stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług związanych z funkcjonowaniem programu lojalnościowego dla klientów hoteli.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.404.2018.2.LG
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie z tytułu udostępnienia licencji na oprogramowanie, licencji dotyczących technologii produkcji oraz z tytułu wskazanych we wniosku usług podlega ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.508.2018.2.MM
     ∟Czy wynagrodzenie uiszczane przez Spółkę z tytułu udostępniania przez podmioty niepowiązane licencji na oprogramowanie lub technologię oraz z tytułu usług świadczonych przez podmioty niepowiązane podlega ograniczeniom wynikającym z regulacji wskazanych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj