Interpretacje do przepisu
art. 15e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


19/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.365.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, - wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do następujących Usług: a.Usług ESSC: - Kompleksowa usługa księgowa sklasyfikowana według PKWiU jako 69.20.29.0 - Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, - Kompleksowa usługa HR sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, - Kompleksowa usługa wsparcia w zakupach sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, - Kompleksowa usługa informatyczna bieżącego wsparcia technicznego (IS) sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, b. Grupowe Systemy Informatyczne sklasyfikowane według PKWiU jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, c. Aplikacje Systemowe sklasyfikowane według PKWiU jako 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, d. Serwisowe Centrum Wsparcia sklasyfikowane według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, Usługa IT sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych ze wsparciem procesu produkcji („Usługi wsparcia produkcji”) opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.335.2019.2.AM
     ∟ustalenie sposobu wyliczenia limitu wydatków podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu poniesionych kosztów wskazanych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.291.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, Czy wydatki z tytułu nabycia wskazanych we wniosku Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e updop.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2019.2.ANK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, opisanego w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, a w konsekwencji do dokonania oceny możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na poszczególne Usługi do kosztów uzyskania przychodu dla każdej z Usług oddzielnie? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, których zakres precyzuje Aneks, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.2.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego (usługi finansowe, prawne, informatyczne, commercial group)

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.22.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy w związku z przejęciem spółek zależnych Wnioskodawca przejął limit tych spółek wynikający z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.30.2019.2.AG
     ∟brak zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do Usług pośrednictwa oraz zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop do ww. kosztów

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.13.2019.2.JG
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków z tytułu nabycia Usług IT

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.1.2019.2.AS
     ∟brak stosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 w stosunku do usług nabywanych przez Wnioskodawcę dotyczących udostępniania personelu i korzystania z Usług pracownika oddelegowanego

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.24.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 do Usług pośrednictwa oraz zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop do ww. kosztów.

2019.02.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.99.2018.CPXJ
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty nabywanych praw i usług podlegać będą ograniczeniu stosownie do postanowień regulacji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.522.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku Spółki, jako podatnika prowadzącego częściowo działalność strefową, zwolnioną z opodatkowania, wartość EBITDA, do której odwołuje się art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, powinna uwzględniać wyłącznie przychody i koszty wygenerowane na działalności opodatkowanej (niestrefowej), a w konsekwencji czy limitowaniu, o którym mowa we wskazanym przepisie podlegać będą wyłącznie koszty przypisane do działalności opodatkowanej (niestrefowej)

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.617.2018.1.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Opłat licencyjnych za znaki towarowe.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.376.2018.1.ANK
     ∟czy limit o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wartości netto usługi

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.169.2018.1.MS
     ∟Sposób ustalenia wysokości wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.168.2018.1.MS
     ∟Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 i art. 15e ust. 12 updop.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.45.2018.2.PS
     ∟W zakresie ustalenia czy koszty nabywanych praw i usług podlegać będą ograniczeniu stosownie do postanowień regulacji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj