Interpretacje do przepisu
art. 15e ust. l pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15e ust. l pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.365.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, - wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do następujących Usług: a.Usług ESSC: - Kompleksowa usługa księgowa sklasyfikowana według PKWiU jako 69.20.29.0 - Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, - Kompleksowa usługa HR sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, - Kompleksowa usługa wsparcia w zakupach sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, - Kompleksowa usługa informatyczna bieżącego wsparcia technicznego (IS) sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, b. Grupowe Systemy Informatyczne sklasyfikowane według PKWiU jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, c. Aplikacje Systemowe sklasyfikowane według PKWiU jako 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, d. Serwisowe Centrum Wsparcia sklasyfikowane według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, Usługa IT sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.291.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, Czy wydatki z tytułu nabycia wskazanych we wniosku Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e updop.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.230.2019.2.BS
     ∟ustalenie, czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do Opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę z tytułu nabywanych usług inżynieryjnych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2019.2.ANK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, opisanego w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, a w konsekwencji do dokonania oceny możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na poszczególne Usługi do kosztów uzyskania przychodu dla każdej z Usług oddzielnie? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, których zakres precyzuje Aneks, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.121.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do kosztów Usług prowadzenia Salonów.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.94.2019.1.JKT
     ∟Czy w odniesieniu do kosztów poniesionych na nabycie Usług przez Wnioskodawcę, podlegających ujęciu w wartości początkowej środków trwałych (w tym także inwestycji w obcych środkach trwałych) w zakresie, w jakim koszty te mieszczą się one w katalogu z art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.109.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.106.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.26.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do Usług administracyjnych nabywanych przez Wnioskodawcę.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.8.2019.2.MK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.4.2019.2.AM
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.8.2019.2.PP
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do nabywanych Usług wsparcia technicznego i Usług wsparcia procesu sprzedaży

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.414.2018.1.KK
     ∟Ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z usługami świadczonymi na podstawie Umów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.409.2018.1.APA
     ∟ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z usługami tworzenie, nadzór lub wsparcie nad procesami produkcyjnymi, nadzór lub wsparcie nad jakością produkcji i bezpieczeństwem żywności, opracowywanie nowych receptur lub rozwijanie receptur już istniejących, opracowywanie nowych koncepcji opakowań lub rozwijaniu koncepcji już istniejących, wsparcie w zakresie projektów inwestycyjnych oraz zakupu, planowania i logistyki podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.3.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy wydatki na nabycie usług Agenta Transferowego podlegają limitowi określonemu w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.626.2018.1.MBD
     ∟Czy Opłata za usługi stałe i Opłata zmienna podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e uCIT.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.428.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty Usług lub poszczególne elementy tych Usług, zdefiniowane w Umowie, nabywane przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.211.2018.1.MC
     ∟Usługi księgowe nie podlegają ograniczeniu z art. 15e ust. 1 updop

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.277.2018.1.ŚS
     ∟czy koszt wynagrodzenia uiszczonego przez Spółkę na rzecz Spółki Austriackiej z tytułu transferu Funkcji Dystrybucyjnej nie będzie podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.200.2018.3.ŚS
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy koszty usług IT uwzględniające opłaty za korzystanie z Oprogramowania ponoszone przez Spółkę, będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.195.2018.2.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj