Interpretacje do przepisu
art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


133/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.391.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży odziedziczonego udziału w mieszkaniu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.407.2019.1.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia podstawy obliczenia wartości przysługującego zwolnienia podatkowego w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.487.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2019.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu (nieruchomość dekretowa)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.373.2019.2.MZ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi do 30 czerwca 2020 r., czyli po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2019 r., zatem Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostaje fakt wpłaty przez Wnioskodawczynię do 15 października 2019 r., czy też do końca 2019 r. ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.368.2019.1.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.307.2019.1.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po osobie, która tę nieruchomość nabyła również w drodze spadkobrania.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.288.2019.1.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.254.2019.7.JG
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.267.2019.2.KP
     ∟Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tytułu zbycia nieruchomości jeżeli od chwili nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości nie upłynęło 5 lat?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.240.2019.2.DJ
     ∟Skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.302.2019.1.MD
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.312.2019.1.MD
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.217.2019.2.MP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży w 2019 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku, zniesienie współwłasności – art. 10 ust. 5 updof.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.249.2019.2.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.271.2019.2.LZ
     ∟Planowana sprzedaż przez Zainteresowanych udziałów w prawie własności działki odzyskanej w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowania gruntów na obszarze miasta, przed upływem 5 lat od momentu uzyskania prawa użytkowania wieczystego nie stanowi dla Zainteresowanych źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odpłatne zbycie udziału budynku wybudowanego przed 1945 r., nie będzie stanowiło dla Zainteresowanych źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.298.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.130.2019.3.JS
     ∟Brak źródła przychodu, a tym samym brak zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.279.2019.2.MT
     ∟Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w dniu 7 maja 2019 r. lokalu mieszkalnego znajdującego się w Z. nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jego odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2019.7.AD
     ∟Czy przychód uzyskany z planowanej w 2019 r. sprzedaży budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz przylegającego do niego pola będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.79.2019.2.JS
     ∟Czy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 [ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dopisek organu] wydatek na budowę domu rekreacji indywidualnej, dostosowanie go do potrzeb mieszkaniowych, tj. wyposażenie go w niezbędne instalacje oraz koszty związane z jego przekształceniem na budynek mieszkalny, który w okresie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie zostanie przekształcony na budynek mieszkalny, może być liczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe? Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na budowę będę mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.120.2019.1
     ∟SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NABYTEJ W SPADKU.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.406.2018.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia mieszkania.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.64.2017.2.AK
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku od przychodów z tytułu udzielonej licencji prawa ochronnego do znaku towarowego

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.29.2017.1.SG
     ∟w zakresie możliwości uznania za środki trwałe urządzeń, o których mowa we wniosku oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tych środków trwałych

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1115.2016.2.MJ
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-554/16-2/MM
     ∟Otrzymywane Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki mającej siedzibę na terytorium Malty stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy oraz będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-123/16-2/ŁMILPB1/4511-1-462/16-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w drodze konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.104.2016.2.AC
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terenie Libanu.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj