Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


206/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.5.2019.2.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży biletów

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.68.2019.1.MM
     ∟Czy w sytuacji zbycia lokalu mieszkalnego, po upływie 5 lat od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu – przyznana Wnioskodawczyni Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego ulga mieszkaniowa nie podlega zwrotowi?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.36.2019.1.HS
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.90.2018.2.BD
     ∟Czy fakt, że umowa o sprawowanie opieki została sporządzona nie tylko pomiędzy Wnioskodawczynią i osobą, która takiej opieki wymaga, ale również mamą Wnioskodawczyni – ma wpływ na ulgę, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.65.2018.1.MCZ
     ∟możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem udziału w nieruchomości w drodze spadku

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.7.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.180.2017.2.MD
     ∟Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na spłatę kredytu.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.100.2017.1.MPU
     ∟w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.25.2017.1.JKU
     ∟Nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego w wyniku dziedziczenia po babci nie spowoduje utraty prawa do ulgi, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.10.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawczynię na rzecz wnuka udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku na podstawie umowy dożywocia

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.40.2017.2.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.39.2017.2.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.404.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.477.2016.1.MPu
     ∟czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zostanie powołana do spadku w wyniku testamentu, będzie miała zastosowanie ulga podatkowa z artykułu 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-193/16-1/JWe
     ∟pomimo, że w wyniku darowizny cała nieruchomość przestanie być własnością darujących, to przedmiotem darowizny są jednak udziały przysługujące w ¼ od każdego z darczyńców. Obdarowana otrzymała więc udział w nieruchomości w łącznej wysokości równej ½ (po ¼ od teścia i od teściowej).

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-143/16/MD
     ∟Wnioskodawca zachowa prawo do ulgi mieszkaniowej przysługującej mu od udziału w nabytym w drodze spadku po K.H. zmarłej w 1992 r. lokalu mieszkalnym, ponieważ do sprzedaży ww. lokalu doszło w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a środki zostały przeznaczone na budowę domu oraz na spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio na jego budowę.

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-104/16/HK
     ∟Czy Wnioskodawczyni zachowa prawo do ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., jeżeli przekaże nieodpłatnie część udziału w nieruchomości wnuczce?

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-65/16/AD
     ∟W sytuacji gdy Zainteresowani nie zawarli ze spadkodawczynią umowy o opiekę w przewidzianej prawem formie, brak jest podstaw do zastosowania przy określaniu podstawy opodatkowania preferencji podatkowej wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla powyższego bez znaczenia pozostaje fakt sprawowania opieki nad spadkodawczynią.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-153/15-4/AF
     ∟Wnioskodawczyni, której przysługuje udział w innym lokalu mieszkalnym – w sytuacji, w której spełni również wszystkie pozostałe warunki o których mowa w przepisie art. 16 ust. 2 przytoczonej ustawy – będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, w związku z nabyciem w spadku po zmarłej w dniu 22 grudnia 2011 r. siostrze babci, lokalu mieszkalnego.

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-163/15-2/MZ
     ∟Stwierdzić należy, iż z istoty omawianego zwolnienia wynika warunek prowadzenia gospodarstwa rolnego nabytego w spadku przez okres 5 lat od nabycia. Zatem przekazanie gruntów o pow. ok. 0,11 ha na rzecz Gminy, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny, a których nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, spowoduje utratę przez Wnioskodawczynię prawa do powyższego zwolnienia. Należy nadmienić, że przekazanie gruntów tj. około 0,11 ha na rzecz Gminy w celu wybudowania drogi gminnej nie powoduje utraty przez Wnioskodawczynię ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-146/15-4/MZ
     ∟w zakresie zachowania ulgi zawartej w art. 16 ww. ustawy

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-212/15/MK
     ∟Czy w przypadku darowizny prawa własności lokalu siostrze (przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w tym lokalu przez co najmniej 5 lat) ulga, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn zostanie zachowana?

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-170/15/MCZ
     ∟zawarcie umowy nieodpłatnej służebności mieszkania a zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy psd.

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-158/15/MCZ
     ∟Zachowanie prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-119/15-2/MZ
     ∟Stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, która przekaże tytułem darowizny nabyte w drodze dziedziczenia mieszkanie na rzecz córki przed upływem terminu o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, utraci prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 tej ustawy, niezależnie od okoliczności, czy w dalszym ciągu będzie w przedmiotowym mieszkaniu zamieszkiwać będąc zameldowaną, czy też nie. Powyższe wynika z faktu, że wyjątki określone w wyżej cyt. art. 16 ust. 7 w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania. W rezultacie, Wnioskodawczyni wbrew zaprezentowanemu stanowisku, będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn wymierzonego od podstawy opodatkowania sprzed zastosowania ulgi mieszkaniowej, który ustali właściwy w sprawie organ podatkowy.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-137/15/BD
     ∟Czy w przypadku nieodpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zostanie utrzymana ulga wynikająca z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej pomiędzy córką i matką w formie aktu notarialnego wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-106/15/MK
     ∟Czy możliwe jest zastosowanie ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4515-56/15/MK
     ∟Czy w przypadku gdy Wnioskodawczyni przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, spełnia Ona warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a konsekwencji nie musi w związku z tym przenosić swojego udziału w tym lokalu mieszkalnym na zstępnych, aby skorzystać z ulgi podatkowej?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4515-41/15/DSZ
     ∟Wnioskodawczyni, zarówno po rozszerzeniu wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też po ustanowieniu wspólności majątkowej i dokonaniu darowizny z majątku osobistego na majątek wspólny lub po dokonaniu darowizny 1/2 części budynku na rzecz swojego męża, dokona zbycia udziału w nabytej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w rozumieniu analizowanej regulacji art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, skutkującego utratą prawa do ulgi określonej w tym przepisie.

2015.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-9/15/MK
     ∟Czy możliwe jest zastosowanie ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku skorzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a tej ustawy?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj