Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


250/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.280.2019.1.APA
     ∟ustalenie: - czy Spółka prawidłowo uznała, że wydatki na system klimatyzacji i system wentylacji mechanicznej, nie stanowią kosztów podatkowych do momentu zakończenia sporu sądowego z wykonawcą, - czy Spółka winna ująć wydatki na wentylację i klimatyzację, poniesione do roku 2015, tj. do momentu oddania budynku wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji do używania, do wartości początkowej budynku i amortyzować według stawki właściwej dla budynku użytkowego czy też powinna urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne ująć odrębnie jako odrębne środki trwałe, - w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć w czasie wydatki na system wentylacji i klimatyzacji, tj. w którym roku podatkowym winny zostać one uznane jako koszt podatkowy, w przypadku uznania ich za część wartości początkowej budynku.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.460.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy konstrukcja stalowa na dachu budynku nr 3 powinna zwiększać wartość początkową budynku nr 3 w momencie przyjęcia jej do użytkowania i być amortyzowana według stawki amortyzacyjnej właściwej dla tego budynku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2019.2.DP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dostosowanie i aranżację powierzchni biurowych i momentu poniesienia tych wydatków

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.302.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki na remonty środków trwałych, w tym takie, które rozliczane będą rachunkowo w czasie (ujmowane w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych), będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.337.2019.1.IP
     ∟Zwolnienie od podatku dla sprzedaży nieruchomości.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.178.2019.1.JG
     ∟Nieuznanie sprzedaży rzeczowych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy budynków i budowli i możliwość wyboru opcji opodatkowania budynków i budowli zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia rzeczowych składników majątkowych.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.204.2019.1.MG
     ∟w zakresie zastosowania do wydatków na remont kapitalny środka trwałego postanowień art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.224.2019.1.DP
     ∟Czy koszty komponentów (poniesione przy ich wymianie) oraz koszty znaczących istotnych remontów dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.201.2019.1.PH
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem prac w sieci wodociągowej metodą „rękawa” (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.163.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy wskazane w opisie zdarzenia przeszłego prace/roboty budowlane stanowić będą nakłady skutkujące ulepszeniem środków trwałych w postaci budynków, w których Wnioskodawca prowadzi działalność bankową, będąc pracami polegającymi na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji i tym samym, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ich wykonanie powiększą wartość początkową budynków, o których mowa we wniosku

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.127.2019.2.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej wskazanych we wniosku budynków A i B

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.83.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki z kategorii A dotyczące kawiarni należy uznać za wydatki o charakterze modernizacyjnym, prowadzące do ulepszenia środka trwałego, a zatem podwyższające wartość początkową środka trwałego.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.151.2019.1.APO
     ∟Czy wydatki z kategorii B, poniesione w związku z rozbudową 3 łazienek, zmianą aranżacji 2 łazienek dla niepełnosprawnych oraz nabyciem nowej zabudowy meblowej do pokojów o wyższym standardzie, należy uznać za wydatki o charakterze modernizacyjnym, prowadzące do ulepszenia środka trwałego, a zatem podwyższające jego wartość początkową?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2019.1.APO
     ∟Czy wydatki z kategorii A, poniesione na remont łazienek standardowych, należy uznać za wydatki o charakterze remontowym, a zatem koszty o charakterze pośrednim, wykazywane w dacie poniesienia?

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.71.2019.3.AM
     ∟w zakresie • braku możliwości wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, • zastosowania dla transakcji sprzedaży nieruchomości opodatkowania w wysokości 23%, z uwagi na brak możliwości zastosowania zwolnienia, • zastosowania dla transakcji sprzedaży nieruchomości zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 z możliwością wyboru opodatkowania tej transakcji, • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego w zakresie w jakim transakcja będzie podlegała opodatkowaniu.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.68.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowiące ulepszenia dla celów rachunkowych mogą być jako koszty uzyskania przychodów potrącane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksięgowania (ujęcia kosztu w księgach rachunkowych).

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.27.2019.1.BM
     ∟czy opisane w zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wynajmowanym budynku mogą zostać uznane za remont budynku i zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.382.2018.1.LG
     ∟Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont środków trwałych

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.100.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości, sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych środków pieniężnych przekazanych na rozbudowę drogi gminnej oraz przebudowę naziemnej instalacji ciepłowniczej w ciągu tej drogi.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.148.2018.1.MJ
     ∟w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, poniesionych na ulepszenie środka trwałego w trakcie trwania umowy leasingu

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.20.2018.3.SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z partycypacją Spółki w przebudowie drogi publicznej, budowie kanalizacji deszczowej oraz wydatków związanych z ulepszeniem środka trwałego Spółki (odcinka wodociągu) w momencie ich poniesienia.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2018.1.MST
     ∟Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów nabycia Studium

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.191.2018.1.MST
     ∟Czy poniesione w przyszłości koszty doradztwa nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy kosztów inwestycyjnych (ulepszeń) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o CIT, a w związku z tym będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. koszty rozpoznawane dla celów podatkowych w momencie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 updop dla używanego budynku niemieszkalnego

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.24.2018.1.JS
     ∟w zakresie ustalenia wysokości nakładów poniesionych na ulepszenie środka trwałego przyjętego do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.403.2017.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji kosztów obsługi pożyczek (w tym odsetek) zaciągniętych na wykończenie pozostałej powierzchni Biurowca jako kosztów zwiększających wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach realizacji Inwestycji (pytanie numer 2)

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2017.1.SK
     ∟W zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków na remont ogrodzenia.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.274.2017.1.ZK
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko, że wydatki ponoszone przez Spółkę za kolejne etapy, tj. 2-4, będą powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej, jaką będzie oprogramowanie serwisu internetowego, stanowiącej podstawę do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.438.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wydatki na ulepszenie ŚT w trakcie trwania umowy leasingowej nie będą kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-143/15-12/17-S/RR
     ∟Czy prawidłowym jest ujęcie wydatków na remonty kapitalne w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku, bez względu na metodologię rozliczenia kosztu dla celów rachunkowych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj