Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


61/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.346.2019.1.RK
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz Podwykonawców, które nie zostały skompensowane z wierzytelnością Generalnego Wykonawcy w ramach wierzytelności regresowej Wnioskodawcy (Inwestora)

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.357.2019.1.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy wartość przekazanych Wnioskodawcy Aktywów w celu zwolnienia się z zobowiązania wynikającego z Porozumienia, wobec zaliczenia ich wartości w całości na poczet spłaty należności głównej nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.241.2019.4.DP
     ∟czy kwoty Świadczeń Gwarancyjnych 1-6 wypłacone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy (komandytariusza sprzedającego) koszty uzyskania przychodu?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.240.2019.4.AK
     ∟Czy kwoty Świadczeń Gwarancyjnych 1-6 wypłacone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy jako wspólnika (komandytariusza Sprzedającego), koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 updop?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2019.2.MM
     ∟w zakresie: - Czy naliczona kara umowna w wysokości 360.763,18 zł powinna być zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych do opodatkowania jeśli nie została zapłacona przez Spółkę? - Czy do pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu kary umownej powinna zostać zaliczona jedynie kwota 131.116,00 zł rozliczona ze Spółką przez potrącenie? - Czy dokonanie zapłaty dla Podwykonawców w myśl art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Spółdzielnia może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu 21 lutego 2019 r.?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.367.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku Przejęcia długu za Wynagrodzeniem, Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia spłacanych odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.368.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku Przystąpienia do długu za Wynagrodzeniem, Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia spłacanych odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-823/15-5/S/18/DP/MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skradzionych składników majątku spisanych następnie z bilansu, zaliczenia do przychodów czynszu dzierżawnego otrzymanego do dzierżawcy oraz obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych z tytułu spłaty zadłużenia hipotecznego zaciągniętego przez poprzedniego właściciela nieruchomości.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.216.2018.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zakwalifikować kwoty, jakie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest zobowiązany zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.219.2018.1.PH
     ∟czy PGK przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie jedna ze spółek wchodzących w skład PGK jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.192.2017.2.JP
     ∟1. Czy Spółka zapłatę 242.000,00 zł na podstawie ugody sądowej może uznać za koszty podatkowe? Jeśli tak, to czy może ująć je w miesiącu zapłaty, czy powinna zwiększyć wartość początkową przyjętych już do używania suwnic, których sprawa dotyczy? 2. Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenie za usługi prawnicze (…) ? Jeśli tak, to czy może ująć je w miesiącu zapłaty czy powinna zwiększyć wartość początkową przyjętych już do używania suwnic, których sprawa dotyczy? (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2)

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.191.2017.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na spłatę długu w związku z zawarciem umowy o przystąpieniu do długu

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.202.2017.1.AW
     ∟Czy w opisanym Stanie faktycznym oraz Zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Podwykonawców Wykonawcy w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora wyrażonej w art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, stwierdzonej prawomocnym Orzeczeniem sądu lub Ugodą, albo w związku ze skierowanym Roszczeniem stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w opisanym Stanie faktycznym oraz Zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Podwykonawców Wykonawcy w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora wyrażonej w art. 647 (1) § 5 Kodeksu cywilnego, stwierdzonej prawomocnym Orzeczeniem sądu lub Ugodą, albo w związku ze skierowanym Roszczeniem będą zwiększały wartość początkową środków trwałych powstałych w wyniku realizacji Inwestycji?

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.615.2016.2.SO
     ∟Koszty świadczeń dla pracowników wypłacanych w terminie (ze środków pochodzących z rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych) określonym w regulaminie, Kodeksie Pracy i Rozporządzeniu będą dla Spółki kosztami uzyskania przychodów rozliczanymi memoriałowo, rozpoznając koszt podatkowy w momencie, na który świadczenia te stały się należne (art. 15 ust. 4g). Dopiero w momencie niedochowania terminów wynikających z regulaminu, Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Świadczenia, które nie zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji, w ogóle nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-932/15-2/JBB
     ∟zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności zabezpieczonych wekslem.

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-702/15/MM
     ∟wynagrodzenia zapłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dzielonej będzie stanowić koszt uzyskania przychodów

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-524/15/BKD
     ∟Czy spłata obciążeń ciążących na nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą, powodująca niewątpliwie zwiększenie jej wartości i uzyskanie z tego tytułu większego dochodu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu, ustalenie podstawy opodatkowania.

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-352/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wydatkowanej na spłatę hipotek

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-466/14-3/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą roszczenia na rzecz wspólnika z tytułu jego nie przystąpienia do przekształcenia Spółki.

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-465/14-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą roszczenia na rzecz wspólnika z tytułu jego nie przystąpienia do przekształcenia Spółki.

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-988/14/AK
     ∟- Czy przed zbyciem udziałów przez pożyczkodawcę Spółka prawidłowo traktuje część spłacanych odsetek jako koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów? - Czy od dnia zbycia udziałów przez spółkę, która udzieliła wcześniej pożyczki całość odsetek stanowi koszt uzyskania przychodów?

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-940/14/SD
     ∟Czy uregulowanie przez Wnioskodawcę na rzecz wierzyciela zobowiązania przejętego w związku z aportem skutkuje tym, że koszt (wydatek) wynikający z uregulowania ww. zobowiązania stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 tej ustawy?

2014.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-715/14/MO
     ∟Czy wypłacona przez Wnioskodawcę - Inwestora kwota wraz z odsetkami na rzecz podwykonawcy na podstawie ww. prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego Wydział XII Gospodarczy - Odwoławczy będzie stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-225/14-2/KS
     ∟Czy Podatnik może uznać za koszt uzyskania przychodu kwotę wypłaconego bankowi poręczenia?

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-52/14-2/KJ
     ∟Czy po zmianie wysokości udziałów całość wypłaconych odsetek stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-870/13-2/DP
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca będzie zobowiązany ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Wierzytelności przez Bank na rzecz SPV, tj. czy kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna kapitału Wierzytelności, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT?

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-763/13-2/JBB
     ∟W zakresie skutków podatkowych transakcji REPO/SBB/BSB

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-617/13-2/MS
     ∟Czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca powinien kwalifikować transakcję SBB jako jedną transakcję, której rozliczenie dla celów podatkowych powinno przebiegać w sposób zgodny z ujęciem księgowym, to jest analogiczny do umowy pożyczki (depozytu), a nie jako dwie odrębne transakcje sprzedaży oraz odkupu papierów wartościowych, w związku z czym Wnioskodawca powinien rozpoznawać koszty uzyskania przychodów z tytułu uzyskania krótkoterminowego finansowania zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2011 r.; Dz. U. z 2011 r. Nr ...

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-522/13-2/MS
     ∟CIT - w zakresie opodatkowania transakcji repo oraz transakcji sell buy back (SBB) i buy sell back (BSB)

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-793/12-2/GJ
     ∟Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na realizację gwarancji przez beneficjentów gwarancji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj