Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


751/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.381.2019.1.JF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych przez X. Klientom w sytuacji uznania reklamacji za niezasadną z uwagi na stwierdzenie braku winy lub nieprawidłowości po stronie X.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.343.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy usługi ujęte w fakturach VAT wystawianych przez klientów Wnioskodawcy w przypadku wad fizycznych sprzedanych przez Wnioskodawcę towarów oraz wartość not obciążeniowych wystawianych przez tych klientów stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie Wnioskodawcy

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2019.2.IZ
     ∟ustalenie, czy: - środki otrzymane w ramach Odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środki jakie zostaną otrzymane od Serwisanta jako Rekompensata stanowią przychody a środki jakie Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta stanowią koszty, które składają się na dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, - czy wydatki poniesione w związku z zapłatą roszczenia na rzecz Kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR
     ∟Czy poniesiona przez Wnioskodawcę kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.343.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Rekompensaty wypłaconej Kontrahentowi na podstawie zawartej ugody

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.312.2019.1.SP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu przedterminowego zakończenia umowy najmu

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2019.1.DP
     ∟Czy zatem kwota wymienionej kary umownej nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest kosztem uzyskania przychodu?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.232.2019.1.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.240.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy odszkodowanie wypłacane przez Spółkę w związku z powstałą szkodą może stanowić koszty uzyskania przychodów dla Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.253.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę X. w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku), stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.214.2019.1.MO
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.281.2019.1.AZ
     ∟możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji usługi

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-499/15/19-S/EK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty odstępnego, wypłaconej na rzecz dzierżawcy w związku z rozwiązaniem umowy.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2019.1.PC
     ∟1. Czy w związku ze sprzedażą Gruntu Spółka ma prawo do potraktowania jako kosztu uzyskania przychodów sumy: - ceny zapłaconej na podstawie Umowy Nabycia Gruntu, oraz - przychodu historycznie rozpoznanego przez Spółkę z tytułu częściowo odpłatnego nabycia Gruntu? 2. Czy koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą Gruntu powinny zostać przyporządkowane do transakcji sprzedaży części A Gruntu i części B Gruntu w proporcji, w jakiej, odpowiednio, część A Gruntu i część B Gruntu pozostają do łącznej powierzchni Gruntu? 3. Czy Spółka ma prawo do potraktowania wartości Opłaty jako kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami i w związku z tym do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w momencie (tj. w miesiącu) poniesienia Opłaty?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-740/15-1/DP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, zapłacone przez Bank na rzecz wynajmującego świadczenie pieniężne (nazywane np. odstępne, odszkodowanie, kara umowna bądź wynagrodzenie), w związku z odstąpieniem od umowy najmu, będzie stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.155.2019.1.MO
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na naprawienie szkody, których pokrycie wynika z umowy z ubezpieczycielem w ramach ustalonej franszyzy redukcyjnej, jak też pokrycie szkód przekraczających franszyzę stanowią koszty uzyskania przychodów?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-1071/14-3/S/19/MS
     ∟Kosztów uzyskania przychodów z tytułu utraty przesyłki, ubytku w przesyłce lub uszkodzenia przesyłki.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-509/14-3/S/SP
     ∟możliwość zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów kwoty określonej w Ugodzie na rzecz Gminy

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.57.2019.1.KK
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Szpital z tytułu zasądzonych wyrokiem Sądu kwot odszkodowania z ustawowymi odsetkami, zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami, skapitalizowanej renty wraz z ustawowymi odsetkami, comiesięcznej renty wypłacanej na pokrycie zwiększonych potrzeb oraz kosztów procesu zapłaconych stronie postępowania i kosztów sądowych zapłaconych na rzez Skarbu Państwa oraz uznania ww. wydatków za wydatki statutowe.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.65.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wystawionej noty obciążeniowej w dacie otrzymania zapłaty oraz czy Spółka była/jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zapłaconą karę umowną.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.98.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy zapłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy kwota 120.000,00 zł netto stanowi koszt podatkowy oraz w którym momencie należy ująć powyższą kwotę w kosztach podatkowych

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.97.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy zapłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy kwota 180.000,00 zł netto stanowi koszt podatkowy oraz w którym momencie należy ująć powyższą kwotę w kosztach podatkowych

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2019.1.APO
     ∟uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu Płatności 1 i Płatności 2 oraz konsekwencji dokonania korekty wystawionych na TE faktur.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.75.2019.2.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonej Wnioskodawcy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminów realizacji Umowy

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.98.2019.1.LG
     ∟Ustalenie czy wydatek w postaci wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy może być uznany za koszt uzyskania przychodu.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.91.2019.1.RK
     ∟Uznanie zasądzonych przez Sąd i zapłaconych przez Spółkę odsetek za koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.19.2019.4.SP
     ∟uznanie za koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz rozpoznania tego Wynagrodzenia przez beneficjenta jako przychód należny w momencie podpisania Porozumienia

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.87.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej przez Wnioskodawcę kary umownej.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.42.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłata odszkodowania (rekompensaty) zasądzonego wyrokiem sądu na rzecz Spółdzielni „B” za szkodę w postaci nierozliczonej części kosztów inwestycji poniesionych przez Spółdzielnię „B” na zrealizowanie inwestycji, budowy budynku, w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.558.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wskazanej we wniosku kary umownej/odszkodowania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj