Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1909/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.381.2019.1.JF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych przez X. Klientom w sytuacji uznania reklamacji za niezasadną z uwagi na stwierdzenie braku winy lub nieprawidłowości po stronie X.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.382.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki Spółki ponoszone na zakup Nagród wydawanych w ramach Platformy na rzecz Użytkowników będą stanowiły dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.272.2019.3.MK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wymienionych we wniosku.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty organizacji spotkań firmowych w części przypadającej na podwykonawców Spółki współpracujących ze Spółką na podstawie umów zlecenia w ramach B2B stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu oraz koszty organizacji spotkań firmowych w części przypadającej na rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz rodziny podwykonawców współpracujących ze Spółką na podstawie umów zlecenia w ramach B2B stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.301.2019.1.RK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na Materiały promocyjne, ponoszonych w związku z organizowanymi Spotkaniami promocyjnymi

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.175.2019.3.AD
     ∟Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-506/15/19-S/PS
     ∟Czy wydatki, które Spółka ponosi/poniesie w związku z działaniami CSR stanowią i będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.262.2019.1.AW
     ∟Wydatki na wyposażenie i zarządzanie stołówką oraz na zakupione dla pracowników posiłki stanowią koszty uzyskania przychodów

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.236.2019.2.PP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z Konferencjami medycznymi

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.235.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku ze spotkaniami integracyjnymi dla pracowników

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.183.2019.2.PH
     ∟Czy w związku z organizacją spotkań szkoleniowo integracyjnych, w których uczestniczą m.in. podwykonawcy i zleceniobiorcy Wnioskodawcy, poniesione wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.180.2019.1.JF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podstawie faktury VAT na zorganizowanie wydarzenia w postaci Uroczystości oraz Meetingu, związanych z otwarciem nowej siedziby Wnioskodawcy.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.283.2019.1.JK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na rzecz kontrahentów w związku z organizacją jubileuszu Spółki

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.248.2019.2.JK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z organizacją jubileuszu Spółki poniesionych na rzecz pracowników Wnioskodawcy.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2019.2.AW
     ∟Wydatki poniesione przez Spółkę w związku z udziałem w Projekcie, polegającym na zbieraniu przez Spółkę środków (zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej) i następnie przekazywaniu ich na rzecz Fundacji, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.169.2019.1.JK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu organizowania zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-211/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.190.2019.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę w ramach spotkań biznesowych wydatków na nocleg.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.141.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupu kompleksowej usługi cateringu i zarządzania stołówką zakładową

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1.2.4010.170.2019.2.ANK
     ∟czy Spółka w związku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczyć wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-666/15-4/S/JC
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym, koszty poczęstunku wydawanego wybranym klientom Spółki w celu zachęcenia ich do dalszego pobytu (pozostania) w kasynach stanowić będzie dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.126.2019.1.RK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z działalnością Klubów Sportowych w zakresie w jakim dotyczą pracowników Wnioskodawcy, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.36.2019.3.SP
     ∟zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podstawie umowy o współpracy w zakresie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.74.2019.3.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki na projekty opisane w punktach 1-5 Spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydatki na projekty CSR, Spółka będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.72.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy zakup poczęstunków podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim dotyczy pracowników, osób z którymi Wnioskodawca zawarł umowy zlecenia oraz podwykonawców

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.54.2019.1.MS
     ∟1. Czy przeznaczenie i wydatkowanie przez Biuro dochodów na pokrycie wydatków na organizację Bankietów, które to wydatki nie są zaliczane przez Biuro do kosztów uzyskania przychodów, spełnia warunki do zastosowania wobec tych dochodów zwolnienia od podatku? 2. Czy przeznaczenie i wydatkowanie przez Biuro dochodów na pokrycie wydatków na organizację Bankietów, które są w całości finansowane dotacją otrzymaną od gminy, województwa lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawia, że dochody te są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.21.2019.2.AS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów refakturowanych Kosztów transferowanych, związanych z realizowanymi Projektami w ramach świadczonych przez Spółkę Usług

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.65.2019.1.AS
     ∟Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z realizacją zobowiązań w ramach Porozumienia zawartego z Gminą, wynikających z realizowanej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj