Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


30/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.90.2018.2.BD
     ∟Czy fakt, że umowa o sprawowanie opieki została sporządzona nie tylko pomiędzy Wnioskodawczynią i osobą, która takiej opieki wymaga, ale również mamą Wnioskodawczyni – ma wpływ na ulgę, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.3.2018.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca w istniejącym stanie faktycznym i prawnym jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia (ulgi mieszkaniowej) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zw. z art. 120 i 121 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.175.2017.1.BD
     ∟Czy ze względu na zaistniały stan faktyczny, tj. sprawowanie opieki nad zmarłą spadkodawczynią przez okres dłuższy niż dwa lata przysługuje Wnioskodawcy ulga określona w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.108.2017.2.MCZ
     ∟Opodatkowania majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.457.2016.2.JKu
     ∟Wnioskodawca nie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nabycie w drodze spadku będzie podlegało opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem kwoty wolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-65/16/AD
     ∟W sytuacji gdy Zainteresowani nie zawarli ze spadkodawczynią umowy o opiekę w przewidzianej prawem formie, brak jest podstaw do zastosowania przy określaniu podstawy opodatkowania preferencji podatkowej wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla powyższego bez znaczenia pozostaje fakt sprawowania opieki nad spadkodawczynią.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-132/16/AD
     ∟Umowy o sprawowanie opieki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie można utożsamiać z oświadczeniem spadkodawcy o sprawowaniu opieki zawartym w jego poświadczonym notarialnie testamencie. Podkreślić należy bowiem, iż testament nie stanowi umowy, będąc jedynie jednostronną czynnością prawną zawierającą wyłącznie oświadczenie woli testatora.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-160/15/HK
     ∟Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej, jeżeli osoba ta nie dysponuje umową, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy?

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-628/14-2/MZ
     ∟Biorąc pod uwagę zapis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w powyższym przepisie.

2014.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-219/14/ASz
     ∟Jaka kwotę podatku Wnioskodawca zapłaci, jeżeli otwarcie spadku nastąpi po dniu 23 sierpnia 2015 r., przy założeniu, że jest jedynym spadkobiercą?

2014.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-269/14-5/ES
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej.

2014.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-210/14/MCZ
     ∟możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej sprawującą opiekę nad spadkodawczynią na podstawie umowy dożywocia.

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-41/14/TJ
     ∟Zastosowanie ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2013.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-476/13-2/MZ
     ∟Biorąc pod uwagę zapis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w powyższym przepisie, po spełnieniu warunku sprawowania opieki nad spadkodawczynią przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-12/12/13-11/S/MZ
     ∟Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż z tytułu nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego od rodziców w 2010 r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego, zatem na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek zgłoszenia w/w darowizny. Tym samym sprzedaż powyższego lokalu przez Wnioskodawcę przed upływem 5 lat od daty nabycia, nie spowoduje utraty powyższego zwolnienia. Powołany przez Wnioskodawcę art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dotyczy Wnioskodawcy, w związku z tym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższego wniosku pod kątem art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn i zachowania ulgi.

2013.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-115/13/DSZ
     ∟Brak umowy o opiekę zawartej ze spadkodawcą pozbawia podatnika możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Dla zastosowania wskazanej ulgi nie ma również znaczenia samo faktyczne sprawowanie opieki nad spadkodawcą bez zawarcia stosownej umowy, niezależnie od długości okresu, w jakim opieka ta była wykonywana.

2013.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-47/13/AA
     ∟Ulga mieszkaniowa (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn) – sprawowanie opieki, III grupa podatkowa, nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie.

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-428/12/MCZ
     ∟skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 16 tej ustawy przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-197/12/TJ
     ∟Zastosowania ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy.

2013.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-188/12/TJ
     ∟Zastosowanie ulgi z art. 16 ust. 1 do osoby zaliczanej do III grupy podatkowej.

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-245/12-2/AF
     ∟Biorąc pod uwagę zapis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w powyższym przepisie, po spełnieniu warunku sprawowania opieki nad spadkodawczynią przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, bowiem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., ponieważ z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nie nabył jeszcze praw do spadku po Ciotce. A zatem Wnioskodawca będzie mógł w...

2012.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-137/12/AA
     ∟Czy spełnienie przez Wnioskodawczynię wszystkich wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spodków i darowizn, z wyjątkiem niedochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przewidzianej dla umowy o sprawowanie opieki, pozwoli skorzystać Wnioskodawczyni z ulgi mieszkaniowej ?

2012.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-114/12-2/AF
     ∟Biorąc pod uwagę zapis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi, o której mowa w tym przepisie, ponieważ nie został spełniony warunek sprawowania opieki nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

2012.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-24/12/TJ
     ∟Prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy – pojęcie umowy o sprawowanie opieki.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-116/11/TJ
     ∟Warunki zastosowania ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy do osoby zaliczanej do III grupy podatkowej.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-404/10-4/MZ
     ∟Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ww. ustawy, po spełnieniu wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków oraz o ile nie zmienią się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 16 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

2010.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-258/10-4/AF
     ∟Skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-134/10/MCZ
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje ulga w podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 16 w ustawy od spadków i darowizn?

2008.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-94/08/IL
     ∟Czy istnieje prawo do „ulgi mieszkaniowej” dla III grupy spadkobierców na podstawie umowy o opiekę zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. i potwierdzonej przed notariuszem w dniu 9 lutego 2007 r.?

2007.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/436-16/07/RS
     ∟Czy do spełnienia wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wystarczające jest przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj