Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


650/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.352.2019.2.AP
     ∟- Czy Spółka będzie miała prawo zaliczenia kwot umorzonych Wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2019.1.AM
     ∟zaliczenie zagranicznych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w kwotach brutto (tj. wartość netto faktury wraz z lokalnym podatkiem od wartości dodanej) oraz rozpoznania zwrotu podatku naliczonego od zagranicznych zakupów jako przychodu podatkowego

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.350.2019.1.JG
     ∟Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej kwoty podatku z faktur zakupowych.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.277.2018.3.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w Sytuacji opisanej we wniosku (tj. Sytuacji A i B) gdy, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT importowego, to czy taki podatek VAT (płacony w związku z dopuszczeniem do obrotu i niepodlegający odliczeniu) będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.305.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - przychodem podlegającym opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych jest kwota zawierająca należny podatek, wynikający z faktur wystawionych za świadczone prace remontowe na terytorium Norwegii, - w przypadku, kiedy przedmiotem opodatkowania od osób prawnych jest kwota zawierająca podatek zagraniczny, to do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć kwotę brutto, tj. powiększoną o podatek z faktur kosztowych za usługi nabywane przez Spółkę w Norwegii.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.191.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy część kwoty, jaką Wnioskodawca otrzymał od Wynajmującego przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków związanych z pracami adaptacyjnymi w najmowanych pomieszczeniach biurowych oraz magazynowych stanowi dla Spółki przychód podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.26.2019.GTM
     ∟Progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d i ust. 1e ustawy o CIT, odnoszą się do wartości netto transakcji, tj. nieobejmującej podatku od towarów i usług

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.23.2019.GTM
     ∟Czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.24.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o CIT, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.85.2019.2.ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy: -otrzymane przez Spółkę środki pieniężne od Gminy w formie dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, będą stanowiły przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, -otrzymane przez Spółkę środki pieniężne od Gminy w formie dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, będą stanowiły przychód wolny od podatku w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 21 updop, -odpisy amortyzacyjne ustalone według zasad określonych w art. 16a-16m z tytułu zużycia środków trwałych, które zostały sfinansowane z dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2019.1.APO
     ∟uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu Płatności 1 i Płatności 2 oraz konsekwencji dokonania korekty wystawionych na TE faktur.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.291.2018.1.MC
     ∟Czy podatek vat od wydatków niepodlegających odliczeniu w zakresie wydatków eksploatacyjnych samochodu stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a?

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.546.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy kosztem nielimitowanym w rozumieniu art. 15e ust. 1 ustawy CIT jest część odpisu amortyzacyjnego: - która odpowiada nieodliczonemu podatkowi VAT od wartości niematerialnej i prawnej nabytej od podmiotu powiązanego, który podwyższa jej wartość początkową, - od wartości niematerialnej i prawnej nabytej od pomiotu powiązanego, która odpowiada wartości usługi nabytej od podmiotu niepowiązanego, która podwyższa jej wartość początkową

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.522.2018.2.MG
     ∟dotyczy ustalenia, czy w sytuacji opisanej we wniosku dostawy towarów lub nabycia świadczenia usług na terytorium Niemiec dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów i usług w kwocie brutto, tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.455.2018.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy: • kwota zobowiązania w podatku VAT na terytorium Norwegii, na rzecz właściwego norweskiego organu podatkowego, stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia (pytanie nr 1); • kwoty uzyskane przez Wnioskodawcę od Publisherów tytułem zwrotu całości lub części zapłaconego przez Wnioskodawcę zobowiązania podatkowego z tytułu norweskiego VAT, nie będą stanowić przychodu Wnioskodawcy (pytanie 3); • otrzymane przez Wnioskodawcę korekty faktury (lub korekty innego dokumentu wystawionego przez Publishera potwierdzającego sprzedaż), nie będą skutkować ani obowiązkiem zmniejszenia przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, ani zwiększeniem przychodów o kwotę, o którą nie zostaną zmniejszone koszty uzyskania przychodów (pytanie 4).

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.499.2018.3.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.376.2018.1.ANK
     ∟czy limit o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wartości netto usługi

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4510-4/15-6/18-S/KK
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychody dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży wysyłkowej do Finlandii w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo naliczania na fakturach sprzedaży 24% należnego podatku od wartości dodanej (VAT) rozliczanego w Finlandii, analogicznie jak w przypadku przychodów osiąganych w Polsce, tj. bez należnego podatku od towarów i usług? Czy należny podatek od wartości dodanej rozliczany w Finlandii stanowi przychód Spółki objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC
     ∟Czy do wartości usług zaliczanych do limitu kwotowego (art. 15e ust. 1) zalicza się podatek VAT?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.240.2018.1.MM
     ∟zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.324.2018.1.MO
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dokumentujących usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy?

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.263.2018.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.262.2018.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.132.2018.2.KK
     ∟uznanie za koszt uzyskania przychodu podatku od towarów i usług za świadczone usługi szkolenia

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1088/14-1/AK
     ∟- Czy wartość podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ na jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.44.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW
     ∟Limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop dotyczą kwot brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.381.2017.1.MJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o CIT, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.388.2017.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.262.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy biorących udział we wdrażaniu systemu komputerowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj