Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.202.2018.JS
     ∟Czy Spółka może uznać koszty Premii za koszty uzyskania przychodów w roku, w którym zostaną one wypłacone Pracownikom B+R? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka może uznać koszty Premii za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP i dokonać ich odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w roku, w którym zostaną one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.201.2018.1.JS
     ∟Koszt kwalifikowany w przypadku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2641-BPB-1-2.4510.52.2017.1.BKD
     ∟Czy wydatek poniesiony na wypłatę rekompensaty dla osoby zwolnionej z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, która została odwołana ze stanowiska na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów, W jakim momencie wartość wypłaconej rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.544.2016.1.AZ
     ∟Czy Wnioskodawca uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Działem Soków za okresy poprzedzające dzień, w którym dojdzie do aportu?

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-292/16/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na nagrody z zysku dla załogi w koszty uzyskania przychodu.

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-228/15/16-S/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nagrody z zysku dla załogi.

2016.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-85/16/MKo
     ∟Czy poniesione wydatki na nagrody z zysku dla pracowników (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw) – wypłacane na podstawie obowiązującego w Spółce układu zbiorowego oraz regulaminu podziału nagród z zysku w wyniku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku na nagrody dla pracowników – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-228/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nagrody z zysku dla załogi.

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-320/14/AP
     ∟Czy nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w latach 2011 - 2013 wypłacone w porozumieniu i za zgodą załogi po 4 latach tj. w latach 2014 - 2016 będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich wypłaty czyli w tym roku podatkowym w którym zostały poniesione?

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-107b/14/MK
     ∟Czy koszty wypłaconych pracownikom świadczeń dodatkowych, które Spółka planuje ponieść w przyszłości w związku ze zmianą warunków pracy i płacy na przedstawionych w zdarzeniu przyszłym zasadach (przypadek (a)), stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy koszty wypłaconych pracownikom świadczeń dodatkowych, które Spółka planuje ponieść w przyszłości w związku z rozwiązaniem umów o pracę za porozumieniem stron na przedstawionych w zdarzeniu przyszłym zasadach (przypadek (b)), stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-107a/14/MK
     ∟Czy koszty przedstawionych w stanie faktycznym wypłaconych pracownikom świadczeń dodatkowych, stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-32/14/PST
     ∟Czy koszty przedstawionych w stanie faktycznym wypłaconych pracownikom świadczeń dodatkowych, stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, w jakim momencie wartość wypłaconych pracownikom świadczeń dodatkowych stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?

2014.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-12/14-5/PS
     ∟1. Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółka ma prawo stosować metodę PoC do celów Podatkowych, tj. ustalenia momentu rozpoznania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających z tytułu realizacji Projektu? 2. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i uznania, że Spółka nie ma prawa stosować metody PoC do celów podatkowych na potrzeby ustalenia momentu rozpoznania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających z tytułu realizacji Projektu, czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu realizacji Projektu w momencie jego zakończenia, a więc w momencie wydania przedmiotowego kotła odzysknicowego Kontrahentowi, a w konsekwencji wszystkie zaliczki otrzymane od Kontrahenta zgodnie z harmonogramem płatności przed wydaniem kotła odzysknicowego nie będą stanowić przychodu dla Spółki w momencie ich otrzymania? 3. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Spółka powinna potrącić, przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, koszty bezpośrednie Polskiej części Projektu w momencie rozpoznania przychodu, a więc w momencie wydania kotła odzysknicowego Kontrahentowi, a koszty pośrednie w dacie ich poniesienia? 4. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Spólka powinna potrącać koszty pracownicze w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony? 5. Niezależnie od stosowanego sposobu rozliczania Projektu do celów podatkowych na potrzeby rozpoznania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających z tytułu realizacji Projektu, czy obowiązek rozpoznania przychodów oraz odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy wystąpi dopiero od momentu powstania zakładu w rozumieniu Konwencji, tj. po 12 miesiącach od rozpoczęcia montażu na terytorium Polski?

2013.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-275/13-2/PM
     ∟1. Która ze Spółek będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie do końca 2012 r., jak również do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych do końca 2012 r.?2. Która ze Spółek będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2013), jak również do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych w roku podziału (2013)?...

2013.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-275/13-3/PM
     ∟1. Która ze Spółek będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie do końca 2012 r., jak również do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych do końca 2012 r.?2. Która ze Spółek będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2013), jak również do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych w roku podziału (2013)?...

2013.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-345/13/JS
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodów dodatkowe wynagrodzenie pracowników wypłacane przez Spółkę w ramach stosunku pracy i na podstawie przepisów prawa pracy, którego wysokość uzależniona jest od zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku?

2013.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-346/13/JS
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodów dodatkowe wynagrodzenie pracowników wypłacane przez Spółkę w ramach stosunku pracy i na podstawie przepisów prawa pracy, którego wysokość uzależniona jest od zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku?

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-195/13/AP
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodów dodatkowe wynagrodzenie pracowników wypłacane przez Spółkę w ramach stosunku pracy i na podstawie przepisów prawa pracy, którego wysokość uzależniona jest od zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku?

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-194/13/AP
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodów dodatkowe wynagrodzenie pracowników wypłacane przez Spółkę w ramach stosunku pracy i na podstawie przepisów prawa pracy, którego wysokość uzależniona jest od zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku?

2012.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1350/11/MO
     ∟Czy poniesione w związku z zawarciem porozumienia o przejściu części zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. przez wnioskodawcę wydatki (na poczet zobowiązań pracowniczych) w wysokości 198.693,99 zł, które zostały wypłacone pracownikom przez nowego pracodawcę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?

2012.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1227/11/CzP
     ∟Czy prawidłowym jest w podatku dochodowym od osób prawnych zaliczenie od 2009 roku do kosztów uzyskania przychodów:1. kosztów wynagrodzenia wraz z premią uznaniową - do okresu, za jaki wynagrodzenie jest należne tzn. wszystkie koszty wynagrodzeń za 2009 rok do kosztów roku 2009 przy zachowaniu warunku wypłaty w terminie przewidzianym w regulaminie pracy zakładu,2. kosztów wypłacanych premii dodatkowych - do okresu, w jakim są wypłacone, czyli przyjmując metodę kasową,3. kosztów wynagrodzenia rocznego - do okresu (roku) za jaki są należne przy zachowaniu warunku wypłaty w pierwszym kwartale roku następnego,4. kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych terminowo w miesiącach od I-XII do danego roku podatkowego, opłaconych od należności danego roku p...

2011.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-878/11-4/EC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności wynagrodzeń pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, które zostały wypłacone przez spółkę przekształconą.

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-708/10-5/IŚ
     ∟Czy wymienione w opisanym stanie faktycznym wydatki Pracownika, zwracane przez Spółkę na podstawie zbiorczego zestawienia wydatków Pracownika, mogą być rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, jaki dzień należy uznać za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu z tytułu zwrotu wydatków Pracownika w rozumieniu updop?Czy w związku z zapłatą przez Spółkę na rzecz Pracownika kwoty, wynikającej z zarachowanego (poniesionego) kosztu w postaci zwrotu wydatków Pracownika, powstają różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2010.03.05 - Minister Finansów - DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871
     ∟Wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2009.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-460/09-2/JG
     ∟Czy wartość składek opłacanych przez pracodawcę stanowiących składnik wynagrodzenia, z tytułu zawartych umów ubezpieczenia osobowego, gdzie uprawnionym do otrzymywania świadczenia jest pracownik, stanowi koszt uzyskania przychodów dla P.?

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1100/08/AM
     ∟Czy wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne wypłacone przez pracodawcę dotyczące pracowników firmy wniesionej aportem stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki przejmującej, jeżeli dokonała ona fizycznie tej wypłaty z własnych środków, a wszyscy pracownicy pozostali z nią nadal w stosunku pracy?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj