Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


792/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu? Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-544/14/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.50.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.48.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.49.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.46.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-174/14-3/S/AJ
     ∟Kwestia braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem aportu, możliwości kontynuowania amortyzacji nabytych w ramach aportu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz braku możliwości rozpoznania wartości innych składników majątku jako kosztów uzyskania przychodów.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.16.2018.1.JBB
     ∟W zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymywaniem od Emitenta płatności wynikających ze Skryptów dłużnych.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż przekazane zakładowi w trwały zarząd, wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.140.2017.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym będzie dokonanie wyboru środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), do którego będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z ww. przepisu i sposobu amortyzacji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych)

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2017.1.BG
     ∟W zakresie ustalenia w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu dokonania odpłatnego zbycia Wierzytelności nabytych w drodze aportu

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-173/14/17-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.73.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.75.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.13.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.12.2017.1.MC
     ∟pełne odpisy amortyzacyjne przy aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-13/13/17-S/EK
     ∟Określenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży nieruchomości dokonanej po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej.

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.108.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji gdy dokapitalizowanie (tj. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie wkładów niepieniężnych (przeniesienie własności przedmiotu aportu) oraz rejestracja podwyższenia przez sąd rejestrowy nastąpi w 2017 r., Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.54.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji gdy podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie wkładów niepieniężnych (przeniesienie własności przedmiotu aportu) nastąpi w 2017 r., a rejestracja przez sąd rejestrowy nastąpi już w 2018 r., Wnioskodawca uprawniony będzie do uznania za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4510.11.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.7.2017.1.PS
     ∟w zakresie powstania przychodów w związku z objęciem przez Spółkę udziałów w B w zamian za Wkład Niepieniężny

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4514.5.2017.2.LS
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1141.2016.2.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1140.2016.2.KK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.23.2017.1.MS
     ∟w zakresie ustalania wartości początkowej nieruchomości nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa, zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust.1 pkt 63 lit. d) ustawy oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę którejkolwiek z nieruchomości

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.727.2016.2.JG
     ∟W zakresie zasad zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.631.2016.4.MK
     ∟W razie uznania, że przedmiot aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki?

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.633.2016.1.JG
     ∟W zakresie zasad ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze aportu.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-607/13-1/AP
     ∟w zakresie możliwości i sposobu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj