Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


132/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.36.2019.1.HS
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.90.2018.2.BD
     ∟Czy fakt, że umowa o sprawowanie opieki została sporządzona nie tylko pomiędzy Wnioskodawczynią i osobą, która takiej opieki wymaga, ale również mamą Wnioskodawczyni – ma wpływ na ulgę, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.84.2017.3.MD
     ∟W przypadku skorzystania z ulgi mieszkaniowej w ramach przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2006 r., Wnioskodawca nie utraci prawa do nabytej ulgi w przypadku dokonania darowizny lokalu będącego przedmiotem spadku na rzecz syna, jeśli będzie w tym lokalu nadal zamieszkiwał przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.65.2018.1.MCZ
     ∟możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem udziału w nieruchomości w drodze spadku

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.14.2018.1.BB
     ∟W związku z powyższym w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku przed upływem okresu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zostanie spełniony pierwszy z warunków do zachowania ulgi, tj. konieczność zmiany warunków mieszkaniowych

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.198.2017.1.MSI
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn w związku z zastosowaniem ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.131.2017.1.PM
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn po zmarłym mężu, skoro spełniała i spełnia do nadal przesłanki do zwolnienia od podatku wynikające z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (zarówno w dacie otwarcia spadku, tj. 1 stycznia 2001 r., jak i również w dacie poświadczenia dziedziczenia, tj. 19 lipca 2017 r.). c

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.25.2017.1.JKU
     ∟Nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego w wyniku dziedziczenia po babci nie spowoduje utraty prawa do ulgi, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.37.2017.1.MCZ
     ∟zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w związku z wywłaszczeniem na cel budowy chodnika

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.36.2017.1.MCZ
     ∟zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w związku z wywłaszczeniem na cel budowy chodnika

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.40.2017.2.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.39.2017.2.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.477.2016.1.MPu
     ∟czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zostanie powołana do spadku w wyniku testamentu, będzie miała zastosowanie ulga podatkowa z artykułu 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-143/16/MD
     ∟Wnioskodawca zachowa prawo do ulgi mieszkaniowej przysługującej mu od udziału w nabytym w drodze spadku po K.H. zmarłej w 1992 r. lokalu mieszkalnym, ponieważ do sprzedaży ww. lokalu doszło w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a środki zostały przeznaczone na budowę domu oraz na spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio na jego budowę.

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-142/16/MD
     ∟Wnioskodawczyni zachowa prawo do ulgi mieszkaniowej przysługującej jej od udziału w nabytym w drodze spadku po K.H. zmarłej w 1992 r. lokalu mieszkalnym, ponieważ do sprzedaży ww. lokalu doszło w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a środki zostały przeznaczone na budowę domu oraz na spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio na jego budowę domu.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-65/16/AD
     ∟W sytuacji gdy Zainteresowani nie zawarli ze spadkodawczynią umowy o opiekę w przewidzianej prawem formie, brak jest podstaw do zastosowania przy określaniu podstawy opodatkowania preferencji podatkowej wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla powyższego bez znaczenia pozostaje fakt sprawowania opieki nad spadkodawczynią.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-139/16/AD
     ∟Stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, z tytułu otrzymania w spadku po siostrze swojej babci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-62/16-4/AF
     ∟1. W jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym został spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym – po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w art. 16 ust. 2 – wyłączeniu z podstawy opodatkowaniu podlega czysta wartość lokalu do wysokości odpowiadającej 47,375 m2 powierzchni użytkowej nabytego lokalu, a w związku z powyższym nabycie udziału 1/2 we współwłasności przedmiotowego lokalu nie będzie podlegało opodatkowaniu?

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-66/16/MD
     ∟Wnioskodawca zachowa prawo do ulgi mieszkaniowej przysługującej mu od udziału w nabytym w drodze spadku po babci zmarłej w 2001 r. lokalu mieszkalnym, jeżeli sprzeda ww. lokal w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych a środki przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio na zakup domu.

2016.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-222/16/TJ
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-153/15-4/AF
     ∟Wnioskodawczyni, której przysługuje udział w innym lokalu mieszkalnym – w sytuacji, w której spełni również wszystkie pozostałe warunki o których mowa w przepisie art. 16 ust. 2 przytoczonej ustawy – będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, w związku z nabyciem w spadku po zmarłej w dniu 22 grudnia 2011 r. siostrze babci, lokalu mieszkalnego.

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-19/16/MCZ
     ∟darowizna lokalu mieszkalnego nabytego w spadku a zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej z art. 16

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-153/15/MCZ
     ∟wynajem turystom całego lokalu mieszkalnego przez 4-5 m-cy w roku a zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy psd

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-160/15/HK
     ∟Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej, jeżeli osoba ta nie dysponuje umową, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-106/15/MK
     ∟Czy możliwe jest zastosowanie ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-102/15-2/AF
     ∟Skutki podatkowe zastosowania ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4515-56/15/MK
     ∟Czy w przypadku gdy Wnioskodawczyni przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, spełnia Ona warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a konsekwencji nie musi w związku z tym przenosić swojego udziału w tym lokalu mieszkalnym na zstępnych, aby skorzystać z ulgi podatkowej?

2015.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-10/15/MCZ
     ∟prawo do zachowania ulgi mieszkaniowej z art. 16 psd i zwolnienia podatkowego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 psd w zw. z umową darowizny udziału w gospodarstwie rolnym nabytego w spadku

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-25/15/MD
     ∟Czy podnajem części mieszkania nabytego w drodze spadku spowoduje utratę ulgi mieszkaniowej na gruncie podatku od spadków i darowizn?

2014.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-211/14/MCZ
     ∟zachowanie prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 upsd

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj