Interpretacje do przepisu
art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


602/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.319.2019.2.NL
     ∟ustalenie czy przychody Wnioskodawcy z tytułu udostępnienia za wynagrodzeniem licencji lub sublicencji do korzystania z utworów muzycznych stanowią dla Spółki przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.381.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych z księgowością, finansami oraz wsparciem prawnym opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym (zwane również Usługami administracyjnymi), bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych ze wsparciem procesu produkcji („Usługi wsparcia produkcji”) opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.384.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług w ramach Pozostałych usług Grupowych, w części dotyczącej opłat za udostępnienie i utrzymanie oprogramowania informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (np. CRM), utrzymanie systemów IT oraz planowanie i wdrażanie nowych systemów IT, opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.383.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług w ramach Pozostałych usług Grupowych, w części dotyczącej opłat za używanie znaku towarowego, opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na bezpośredni związek z wytwarzanymi przez Spółkę produktami

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.382.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług w zakresie badań i rozwoju (tzw. R&D) opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.380.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych ze wsparciem sprzedaży opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.306.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy na podstawie art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć koszty Usług Wdrożenia Oprogramowania do swoich kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia - tj. w dniu, w którym ich koszt zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) jako zobowiązanie na podstawie otrzymanych faktur - bez względu na sposób (moment) ich ujęcia dla celów księgowych na kontach kosztowych

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.312.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży prawa (sublicencji) do znaku towarowego oraz kosztów poniesionych z tytułu nabycia od innej spółki prawa do korzystania ze znaku towarowego

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG
     ∟czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody z Sublicencji stanowią przychody z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.189.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu udostępnienia podmiotom z Grupy Materiałów Promocyjnych, powinny zostać zakwalifikowane jako przychód z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o CIT.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.149.2019.1.BKD
     ∟Kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych Franczyzobiorcom: - które nie stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych - które stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialne i prawne.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.198.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę opłaty, o których mowa we wniosku, podlegają ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.173.2019.1.RK
     ∟określenie źródła przychodów z udzielonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz w jakiej wysokości odpisy amortyzacyjne od praw ochronnych Spółka powinna alokować do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych oraz do kosztów z innych źródeł

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.174.2019.1.JG
     ∟ustalenie, czy przychody z tytułu opłat licencyjnych za prawo do korzystania ze Znaku towarowego wytworzonego przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy stanowią przychody z zysków kapitałowych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.236.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, wytworzonych przez Spółkę we własnym zakresie będą podlegały zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.238.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka do wskazanych w pkt 3 wniosku przychodów z licencji będzie mogła skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a, tj. uznać je jako przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.239.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy zbycie prawa majątkowego, który dotychczas był wykorzystywany aktywnie w działalności operacyjnej Spółki (udzielanie sublicencji wraz z towarzyszącymi usługami IT) należy zakwalifikować do zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.237.2019.1.EN
     ∟zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, które nie będą spełniały warunków do uznania ich za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT, będą podlegały zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.222.2019.1.EN
     ∟zakresie ustalenia, czy zbycie prawa majątkowego, który dotychczas był wykorzystywany aktywnie w działalności operacyjnej Spółki (udzielanie sublicencji wraz z towarzyszącymi usługami IT) należy zakwalifikować do zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.221.2019.1.EN
     ∟zakresie ustalenia, czy Spółka do wskazanych w pkt 3 wniosku przychodów z licencji może skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a, tj. uznać je jako przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.124.2019.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, wytworzonych przez Spółkę we własnym zakresie podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.220.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z praw majątkowych, które nie spełniają warunków do uznania ich za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT, podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.174.2019.1.AK
     ∟Czy koszt Wynagrodzenia powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę na gruncie PDOP jako koszt pośredni, potrącalny dla celów PDOP w dacie poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych, niezależnie od tego, czy wydatek związany z Wynagrodzeniem zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) na koncie kosztowym czy też innym koncie (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów)?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.121.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu Opłat Licencyjnych, dotyczących wskazanych we wniosku „Utworów”, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychody niezaliczane do źródła przychodów z zysków kapitałowych tj. będą stanowiły przychody z innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.130.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, w odniesieniu do ponoszonych opłat licencyjnych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.95.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia: -czy nabyta przez Wnioskodawcę od A licencja na oprogramowanie – pomimo rozłożenia płatności na raty – stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako taka podlega amortyzacji, -czy do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest nabyta licencja na oprogramowanie należy zaliczyć zarówno wydatki na nabycie licencji, jak również koszty wdrożenia i instalacji oprogramowania (podjęte i poniesione przed jego finalnym uruchomieniem) poniesione na rzecz A, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług od nabytych w związku z tym towarów i usług, co do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, -czy do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest nabyta licencja na oprogramowanie należy zaliczyć również koszty konsultingu poniesione na rzecz P oraz koszty związane z koordynacją wdrożenia poniesione na rzecz P, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług od nabytych w związku z tym towarów i usług, co do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.165.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu reemisji programów telewizyjnych (w formie opłaty licencyjnej) na rzecz innych operatorów, które to programy lub transmisje są przez Spółkę traktowane jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj