Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.145.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.162.2019.1.JKT
     ∟Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, w zakresie jakim dotyczą świadczenia usług wsparcia w ciągłym doskonaleniu i definiowaniu procesów finansowych i pomoc we wdrażaniu z obszaru finansów, będą stanowić koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.153.2019.1.RK
     ∟określenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty opłat licencyjnych z tytułu zawartej z Podmiotem powiązanym umowy Licencji na używanie znaku towarowego, będą podlegały ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia ich do k.u.p.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.123.2019.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy koszty Spółki ponoszone z tytułu nabycia usług wsparcia IT sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem: - 63.11.19.0 – jako pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, - 62.09.20.0 – jako pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 62.02.30.0 – jako usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego będą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.151.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia poszczególnych usług IT oraz koszty związane z uzyskaniem dostępu do oprogramowania ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.196.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie produkcji znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.195.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie logistyki znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.194.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie łańcucha dostaw znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.193.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie HR znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.116.2019.2.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie finansów znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.125.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Spółkę na rzecz Spółki Powiązanej koszty Opłat licencyjnych stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie stosuje się do nich ograniczeń zawartych w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.192.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.102.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do kosztów Opłat licencyjnych ponoszonych przez Wnioskodawcę ze względu na ich bezpośredni związek z wytwarzaniem Produktów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.113.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty opłat z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.110.2019.2.DP
     ∟Czy koszty uczestnictwa w programie IP Pool ponoszone przez Wnioskodawcę podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOPr?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.121.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu Opłat Licencyjnych, dotyczących wskazanych we wniosku „Utworów”, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychody niezaliczane do źródła przychodów z zysków kapitałowych tj. będą stanowiły przychody z innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1168/14-1/MW/S/MR
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisaną w art. 18d w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża do Kupującego, będącego przedmiotem powiązanym wobec Spółki

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.81.2019.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 - usług Obsługi Pionu Produkcji: A. Obszar Inwestycji i Wsparcia Produkcji B. Obszar Nowych Projektów C. Obszar Technologii i Innowacji

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.130.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, w odniesieniu do ponoszonych opłat licencyjnych.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.129.2019.1.PP
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywania praw do korzystania z Licencji

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.106.2019.3.JG
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług IT.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.121.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do kosztów Usług prowadzenia Salonów.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.108.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług IT.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.134.2019.1.RK
     ∟ustalenia, czy wydatki na Opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.73.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.74.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.75.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.108.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dla potrzeb kalkulacji limitów określonych w art. 15c i 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.99.2019.2.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1w odniesieniu do usług compliance.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.49.2019.4.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego w zakresie kosztów wynagrodzenia Prezesa zarządu nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisu art. 15e ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj