Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.52.2019.1.MM
     ∟Czy koszty nabycia Usług call center podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.40.2019.4.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki z tytułu nabycia Usług Informatycznych nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o CIT.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.93.2019.1.MK
     ∟czy w odniesieniu do Opłat ponoszonych na podstawie Umowy Wsparcia Technicznego za świadczenie usług znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.148.2019.1.AR
     ∟Czy opisane we wniosku koszty Opłat z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.101.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.89.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15e ust. 1 i ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu wykrywania i przeciwdziałania piractwu telewizyjnemu i internetowemu, nie jest objęty ograniczeniami określonymi w art. 15e ust. 1 ww. ustawy z uwagi na zakres świadczenia

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.184.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytego know-how podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.138.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy koszty Opłat Licencyjnych stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.109.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytego know-how podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.90.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15e ust. 1 i ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu korzystania z oprogramowania do zarządzania prawami do programów i utrzymanie tego oprogramowania, nie jest objęty ograniczeniami określonymi w art. 15e ust. 1 tej ustawy z uwagi na funkcjonalny związek tego kosztu z usługami świadczonymi przez Spółkę.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.96.2019.2.MO
     ∟Czy koszty Usług nabytych od Spółek powiązanych stanowią dla Wnioskodawcy koszty Usług, wymienionych w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT i tym samym nie będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.63.2019.2.KK
     ∟Art. 15e - usługi compliance w zakresie systemu zgodności oraz kodeksu etycznego

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.116.2019.1.RK
     ∟ustalenie, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na Opłaty licencyjne nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.95.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia: -czy nabyta przez Wnioskodawcę od A licencja na oprogramowanie – pomimo rozłożenia płatności na raty – stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako taka podlega amortyzacji, -czy do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest nabyta licencja na oprogramowanie należy zaliczyć zarówno wydatki na nabycie licencji, jak również koszty wdrożenia i instalacji oprogramowania (podjęte i poniesione przed jego finalnym uruchomieniem) poniesione na rzecz A, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług od nabytych w związku z tym towarów i usług, co do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, -czy do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest nabyta licencja na oprogramowanie należy zaliczyć również koszty konsultingu poniesione na rzecz P oraz koszty związane z koordynacją wdrożenia poniesione na rzecz P, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług od nabytych w związku z tym towarów i usług, co do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.39.2019.2.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług wsparcia technologicznego nie stanowią kosztów usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług wsparcia technologicznego stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów, w postaci części i komponentów, w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji w odniesieniu do przedmiotowych kosztów uzyskania przychodów zastosowania nie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.71.2019.1.KK
     ∟Art. 15e – usługa sprzedażowa

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.72.2019.1.APA
     ∟ustalenia czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za nabycie usługi zakupowej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.81.2019.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie usług wdrożeniowych w zakresie systemu SAP znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.165.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu reemisji programów telewizyjnych (w formie opłaty licencyjnej) na rzecz innych operatorów, które to programy lub transmisje są przez Spółkę traktowane jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.114.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat ponoszonych na podstawie Umowy Wsparcia Inżynieryjnego za świadczenie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.88.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu reemisji programów telewizyjnych (w formie opłaty licencyjnej) na rzecz innych operatorów, które to programy lub transmisje nie są przez Spółkę traktowane jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.167.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sublicencji transmisji telewizyjnych, które to programy lub transmisje nie są przez Spółkę traktowane jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.173.2019.1.BKD
     ∟Czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o pdop”) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.21.2019.2.AR
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na wskazaną we wniosku Usługę nabywaną od Podmiotu powiązanego: -podlegają ograniczeniu co do możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, -stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru -stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.173.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty Usług związanych z pozyskiwaniem gruntów są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy jako takie nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.176.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.147.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie należne Podmiotowi Powiązanemu z tytułu nabycia wskazanej we wniosku Licencji, w ramach której Wnioskodawca uzyskał prawo do używania i korzystania z know-how i praw patentowych stanowi koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajduje do niego zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.101.2019.1.BKD
     ∟Czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o pdop”) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.43.2019.3.KK
     ∟ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanej we wniosku usługi sprzedażowo-marketingowo-promocyjnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.174.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty Usług związanych z finansowaniem są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy jako takie nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj