Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.80.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy koszty Usług związanych z projektowaniem i budową są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy jako takie nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.98.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.93.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłaty za korzystanie ze Znaku Towarowego ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.174.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie należne Podmiotowi Powiązanemu z tytułu nabycia wskazanej we wniosku Licencji, w ramach której Wnioskodawca uzyskał prawo do używania i korzystania z know-how i praw patentowych będzie stanowić koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niego zastosowania

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.155.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie technologii i rozwoju

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.87.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług prawnych oraz usług doradztwa podatkowego

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.150.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie personelu

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.154.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie komunikacji

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.151.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie ochrony danych

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.152.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie skarbu grupy

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.153.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.156.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do kosztów usług w zakresie zarządzania kluczowymi klientami

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2019.1.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego opisanych we wniosku usług dotyczących: doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, personelu (w zakresie selekcji kandydatów), ochrony danych, personelu (oprócz selekcji kandydatów), skarbu grupy, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji, technologii i rozwoju, zarządzania kluczowymi klientami, zastosowanie znajdzie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.89.2019.1.AS
     ∟Ustalenie, czy Spółka, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, jest uprawniona do niestosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do Kosztów Usług PM.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.47.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 01 stycznia 2019 r.).

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.81.2019.1.BG
     ∟czy opłaty licencyjne z tytułu korzystania z Marki, powiązanych znaków towarowych oraz Uzupełniających wartości niematerialnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.94.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do kosztów usług wdrożeniowych w zakresie systemu E., ponoszonych w związku z realizacją projektu P. i przeprowadzanych procesów ujednolicania systemów informatycznych, niezbędnych w celu usprawnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem, znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług szkoleniowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.108.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług gwarancji oraz zabezpieczeń kredytowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.106.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.67.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy, nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie licencji na znak towarowy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.107.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.109.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.4.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na wskazane we wniosku usługi pośrednictwa nabywane od podmiotu powiązanego, stanowią koszty podlegające limitowaniu w rozumieniu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.78.2019.1.JG
     ∟Ustalenie czy wynagrodzenie z tytułu udzielenia partnerom licencji i sublicencji na korzystanie ze znaków towarowych, nie ujętych w ewidencji jako wartości niematerialne i prawne stanowi dla Wnioskodawcy przychody z zysków kapitałowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.71.2019.1.JG
     ∟ustalenie czy wynagrodzenie z tytułu udzielenia partnerom licencji i sublicencji na korzystanie ze znaków towarowych, nie ujętych w ewidencji jako wartości niematerialne i prawne stanowi dla Wnioskodawcy przychody z zysków kapitałowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.53.2019.3.LG
     ∟Ustalenie czy przychody z tytułu opłat licencyjnych stanowią przychody niezaliczane do źródła przychodów z zysków kapitałowych, tj. będą stanowiły przychody z innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.551.2018.2.MJ
     ∟w zakresie konieczności zastosowania ograniczenia, wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do opisanych we wniosku Usług IT.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.37.2019.1.BM
     ∟czy w świetle art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, przychody Y uzyskiwane z licencji na znaki towarowe udzielonej X powinny być przez Wnioskodawcę klasyfikowane jako przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj