Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.329.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Marketing i Sprzedaż

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.321.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług dystrybucji

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.323.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług finansowych

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.325.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług w obszarze bezpieczeństwa.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.276.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu Licencji (art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT).

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.324.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług Działu Kadr Grupy w zakresie zasobów ludzkich

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.330.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Obsługę Łańcucha Dostaw i Logistyki

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.328.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających Linie Biznesowe

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.326.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług w zakresie systemów informatycznych (SI) oraz technologii informacyjnej (IT).

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.252.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających zakupy, łańcuch dostaw, logistykę

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.262.2019.1.AP
     ∟w zakresie ustalenia, do jakiej wysokości koszty usług, opłat i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, o ile koszty te spełniają ogólną definicję kosztów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 15e ust. 11 lub ust. 15 ustawy o CIT.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG
     ∟czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody z Sublicencji stanowią przychody z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.208.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków na nabycie Usług informatycznych.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2019.1.AS
     ∟Zastosowanie ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wydatków na nabycie Usług zarządzania, doradztwa w obszarze IT, obejmujących: − zarządzanie strategią IT Grupy, do której należy Spółka, − zarządzanie zasadami IT w obrębie Grupy, − zarządzanie finansowaniem IT w obrębie Grupy, − optymalizację usług IT w obrębie Grupy, − doradztwo i zakup w przypadku sprzętu i oprogramowania

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.182.2019.1.APA
     ∟ustalenie, do jakiej wysokości koszty usług, opłat i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, o ile koszty te spełniają ogólną definicję kosztów z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 15e ust. 11 lub ust. 15 ww. ustawy

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.212.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie usługi utrzymania oprogramowania i usług wsparcia oprogramowania bukmacherskiego mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, tj. bez ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.171.2019.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 czynności komplementariusza

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.232.2019.1.AW
     ∟Czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o pdop) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.209.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wynagrodzenia prowizyjnego.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.121.2019.2.BKD
     ∟Czy płatności Prowizji operacyjnej, w części dotyczącej opłaty za prawo do korzystania z platformy, praw do używania szeregu praw własności intelektualnej, włączając znaki towarowe, stanowią płatności, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Czy płatności Prowizji operacyjnej, w części dotyczącej opłaty za świadczenie usług marketingowych oraz usług wsparcia sprzedaży (usług wsparcia sprzedaży, jako części usług marketingowych), stanowią płatności, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, Czy płatności Prowizji operacyjnej, w części dotyczącej opłaty za otrzymanie praw do dystrybucji w Polsce, stanowią płatności, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o CIT, Czy płatności Prowizji operacyjnej dokonywane na rzecz Y podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.227.2019.1.RK
     ∟określenie, czy ponoszone przez Spółki komandytowe Wynagrodzenie komplementariusza stanowi (będzie stanowić) koszty usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.189.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu udostępnienia podmiotom z Grupy Materiałów Promocyjnych, powinny zostać zakwalifikowane jako przychód z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o CIT.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.149.2019.1.BKD
     ∟Kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych Franczyzobiorcom: - które nie stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych - które stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialne i prawne.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.111.2019.2.MM
     ∟Czy Koszty utrzymania produktu ponoszone przez Wnioskodawcę podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.190.2019.1.BSA
     ∟ w zakresie ustalenia, czy opisane we wniosku koszty Opłat licencyjnych za Znaki towarowe, ustalane jako procent wartości przychodów Spółki uzyskanych pod marką „E.” stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniu ujmowania w kosztach podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.282.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy przy kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej strefowej i działalności pozastrefowej

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.199.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług oraz Licencji ponoszonych na rzecz Usługodawców, w odniesieniu do działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT, w części, w której koszty te są alokowane do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.157.2019.2.AZE
     ∟Ustalenie, czy koszty usług ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.180.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia Koncepcji i Usług Centralnych powinny być wyłączone ze stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.207.2019.1.AR
     ∟Możliwość uznania baz klientów nabytych przez Wnioskodawcę od spółki powiązanej za know-how oraz ustalenie czy odpisy amortyzacyjne od ww. wartości niematerialnych i prawnych podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ww. ustawy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj