Interpretacje do przepisu
art. 16c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


370/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.334.2019.1.ANK
     ∟W zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży/przekazania wspólnikom Nieruchomości otrzymanej wcześniej przez Spółkę aportem.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.AS
     ∟W zakresie możliwości określenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 4 orazokreślenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy CIT w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez TUW w zamian za aport.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.222.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy opłaty z tytułu przekształcenia gruntu, jakie ponosić będzie Wnioskodawca, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowią formę nabycia nieruchomości gruntowej a poniesioną opłatę przekształceniową należy traktować tak, jak poniesienie wydatku na nabycie gruntu, o który należy zwiększyć wartość środków trwałych Wnioskodawcy

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.126.2019.2.BS
     ∟w zakresie: -możliwości zakwalifikowania budynku, o którym mowa we wniosku jako jeden środek trwały obejmujący: - wszystkie lokale (w nim się znajdujące), - wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje, przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów, - obiekty pomocnicze takie jak wewnętrzny chodnik, parking z dojazdami, powierzchnię czynną biologicznie, wiatę śmietnikową i drzewa oraz ustalenia prawidłowej wartości początkowej tego budynku, -ustalenia stawki amortyzacyjnej w wysokości 1,5% w skali roku.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-537/15-1/MM
     ∟w zakresie: Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, części nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.209.2019.1.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej budynków C i D.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem aportu w postaci Nieruchomości

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.282.2018.2.MS
     ∟Zasady i sposobu amortyzacji ujawnionego używanego środka trwałego.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.400.2018.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zrzeczenia się odszkodowania przysługującego na skutek wywłaszczenia prawa własności i użytkowania wieczystego działek.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.415.2018.1.LG
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieużytkowanej nieruchomości i zaliczenia ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu? Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy wartość wkładu w postaci nieruchomości pod inwestycję, tj. gruntu wniesionego przez Spółkę Wspólnika, będzie stanowiła jeden z elementów kosztu wytworzenia przyszłych apartamentów, a wysokość tego kosztu powinna zostać ustalona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład oraz czy wkład wniesiony w postaci nieruchomości pod inwestycje, tj. gruntu Wnioskodawca winien traktować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2018.1.AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości rynkowej składników majątku (budynków) wprowadzonych po raz drugi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowania 2,5% liniowej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji ww. składników majątku.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.299.2018.1.RK
     ∟Moment uznania wydatków na zakup gruntu jako kosztu uzyskania przychodów

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.181.2018.1.JC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podatku z tytułu własności środka trwałego, położonego na terytorium RP, wymienionego w ust. 1 pkt 2 tego artykułu (budynek biurowy)?

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.60.2018.1.JG
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy jako spółki przejmującej wydatków spółki przejmowanej na nabycie Nieruchomości.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2018.1.AK
     ∟Czy Wynagrodzenie za Sukces może stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, tj. koszt zwiększający wartość początkową prototypu linii technologicznej wytworzonego w ramach Projektu, i wówczas będzie podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.496.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka z o. o. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, która będzie odpowiadać kwocie Odsetek naliczonych i zapłaconych przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania tych środków trwałych?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.495.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka z o.o. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, która będzie odpowiadać kwocie Odsetek oraz Prowizji naliczonych i zapłaconych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty opłat rocznych z tytułu odrolnienia powiększają wartość początkową gruntu, na którym Spółka prowadzi inwestycję

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.389.2017.3.MM
     ∟w zakresie: Czy dokonując sprzedaży Spółka powinna przy obliczaniu podatku dochodowego ująć wszystkie wydatki stanowiące koszty, w tym kwotę zakupu zapłaconą Sprzedającemu oraz kwoty należne do banku a także komorników?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż przekazane zakładowi w trwały zarząd, wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.482.2017.2.AS
     ∟w zakresie uznania planowanych umów leasingu lokalu wyłącznie za usługę oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2017.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wytworzenia Bloku powinny zwiększać wartość początkową wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji inwestycji: - ponoszone przez Wykonawcę - uwzględnione w cenie Kontraktu, - ponoszone przez Spółkę - nie uwzględnione w cenie Kontraktu.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.323.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.109.2017.2.LS
     ∟Skoro opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, który zostanie wniesiony do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowił będzie wydzielony i wyodrębniony w sposób funkcjonalny, organizacyjny i finansowy zespół składników materialnych i niematerialnych, który może samodzielnie funkcjonować jako odrębne i niezależne od Spółki przedsiębiorstwo, to stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej. W konsekwencji powyższego w analizowanej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej będzie wniesiona w zamian za udziały/akcje w innej spółce kapitałowej. Powyższe oznacza, że planowane wniesienie zespołu składników materialnych i niematerialnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowane na gruncie analizowanej ustawy jako umowa spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; będzie wyłączone z opodatkowania tym podatkiem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj