Interpretacje do przepisu
art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.415.2018.1.LG
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieużytkowanej nieruchomości i zaliczenia ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.156.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia momentu uwzględnienia zwiększonej wartości początkowej środka trwałego w podstawie opodatkowania na podstawie art. 24b updop, ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 24b updop w przypadku ulepszenia środków trwałych oraz zaliczenia do tej podstawy wartości nabytych i wytworzonych elementów infrastruktury technicznej.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.63.2018.1.AJ
     ∟Kwestia opodatkowania w trybie art. 24b ust. 1 updop przychodów związanych z własnością budynków o przewidywanym okresie używania nie dłuższym niż rok oraz zwolnienia przedmiotowego dochodów FIZAN opodatkowanych na zasadach ogólnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 updop.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.24.2018.1.PC
     ∟1. Czy w przypadku obliczenia podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, za dany miesiąc, zgodnie z art. 24b ust. 8 ustawy o CIT, PGK będzie uprawniona na podstawie art. 24b ust. 9 ustawy o CIT, do odliczenia powyższego podatku od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku uiszczenia i nieodliczenia w roku podatkowym podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, PGK będzie uprawniona na podstawie art. 24b ust. 11 ustawy o CIT, do odliczenia powyższego podatku od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT za rok podatkowy, w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT? 3. Czy w przypadku, gdy podatek, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, będzie niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25 ustawy o CIT, za dany miesiąc, PGK będzie uprawniona na podstawie art. 24b ust. 10 ustawy o CIT, do niewpłacania podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, za ten miesiąc?

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.169.2017.1.SO
     ∟W zakresie braku obowiązku zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych po decyzji o przeznaczeniu Apartamentów do sprzedaży.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.11.2017.1.JC
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytego budynku wykorzystywanego aktualnie przez Bank tylko częściowo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.962.2016.1.KB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.788.2016.1.MW
     ∟ustalenia, czy z uwagi na skutki zdarzenia losowego - pożaru, Spółka może zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych od wyłączonego z użytkowania budynku sortowni oraz linii technologicznej do czasu przywrócenia tych środków do stanu sprzed pożaru

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-12/16-2/MR
     ∟Czy w przypadku przejściowego nieużytkowania Urządzenia Spółka jest uprawniona do kontynuowania amortyzacji podatkowej i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-11/16-2/MR
     ∟Czy w przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę odpowiadającą niezamortyzowanej podatkowo wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym?

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-592/15-3/AD
     ∟Czy pomimo czasowego nieużytkowania kompleksu przechowalniczego oraz maszyn i urządzeń Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzacyjne?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-845/15-4/EŻ
     ∟1. Czy otrzymane w ramach datio in solutum przez spółkę prawo do klienteli można zakwalifikować zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt. 7 ustawy o CIT jako wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanej z z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) - tj. wartość niematerialna i prawna? 2. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości nabycia (w ramach datio in solutum) prawa do klienteli mogą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki otrzymującej (wnioskodawcy)?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-677/15-2/EŻ
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej Znaku Towarowego, czy też powinna kontynuować odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Znaku Towarowego ustalonej w momencie nabycia Znaku Towarowego oraz rozpoznawać je w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na dotychczasowych zasadach, aż do momentu całkowitego umorzenia wartości początkowej Znaku Towarowego?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-189/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji środka trwałego przeznaczonego pod wynajem lub do sprzedaży oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży ww. środka trwałego.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-130/15/AW
     ∟zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w przypadku czasowego niewynajmowania całego budynku

2015.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-190/15-2/RS
     ∟Czy G., jako partner Spółki Cywilnej, jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez Spółkę Cywilną w okresie, w którym nabyte przez Spółkę Cywilną maszyny/urządzenia nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów spółki Cywilnej Kontraktu?

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1174/14-2/RS
     ∟Czy P., jako partner Spółki Cywilnej, jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez Spółkę Cywilną w okresie, w którym nabyte przez Spółkę Cywilną maszyny/urządzenia nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów spółki Cywilnej Kontraktu?

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-477/14-5/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych w trakcie przebudowy i rozbudowy środka trwałego.

2015.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1129/14-2/RS
     ∟Czy A., jako partner Spółki Cywilnej, jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez Spółkę Cywilną w okresie, w którym nabyte przez Spółkę Cywilną maszyny/urządzenia nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów spółki Cywilnej Kontraktu?

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1226/14-2/AM
     ∟Wnioskodawca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, pomimo, że samochód ten jest częściowo wykorzystywany na inne cele.

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-331/14-3/IR
     ∟Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanej części budynku.

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1031/14/KP
     ∟w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na dzierżawę hali produkcyjnej oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-394/14-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych znajdujących się po przyjęciu do używania tymczasowo w magazynie.

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-166/11/14-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.

2014.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-618/14/MS
     ∟Czy można amortyzować element instalacji podczas jego remontu (zazwyczaj polegającego na piaskowaniu i malowaniu zbiornika)?

2014.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-617/14/MS
     ∟Czy w sytuacji rozwiązania umowy z Klientem i zdemontowania elementów instalacji należących do Spółki prawidłowym jest dalsze amortyzowanie tych elementów, co do których istnieje możliwość i zamiar ich późniejszego wykorzystania u innego Klienta?

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-522/14/BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z tzw. najmu prywatnego (prowadzonego poza działalnością gospodarczą) lokalu użytkowego wykorzystywanego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych we wniosku wydatków, poniesionych w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-88/14-2/MS1
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czynsz najmu oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w fizycznie zamkniętym lokalu przed prawnie skutecznym rozwiązaniem umowy najmu mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

2014.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-17/14-2/ŁM
     ∟Czy Spółka słusznie nalicza amortyzację za czas nieużytkowania środków trwałych?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj