Interpretacje do przepisu
art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2035/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.478.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia jaką wartość początkową dla celów podatkowych powinna przyjąć Spółka w stosunku do będących środkami trwałymi składników majątku otrzymanych w drodze aportów.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB1-1.4010.374.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy podstawa opodatkowania podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego określona na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, co oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.272.2019.4.BD
     ∟Czy koszty szkoleń i specjalistycznych warsztatów nabywane przez CUW jako właściciela majątku, w wyniku których Informatycy zaangażowani we wdrożenie Systemów uzyskują kompetencje umożliwiające Spółce ich uruchomienie i wdrożenie, poniesione do dnia przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych powinny zwiększać podatkową wartość początkową nabytych wartości niematerialnych i prawnych ?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-238/16/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.283.2019.4.MK
     ∟czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2019 r.) Wnioskodawca obliczając podatek od przychodów z budynków, tj. Nieruchomości, powinien ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową budynków wynikającą z ewidencji ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca, tj. pomniejszoną o dokonane comiesięcznie odpisy amortyzacyjne.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2019.1.ANK
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na Wynagrodzenie Uniwersytetu powinny stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne, czy podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2019.3.MS
     ∟Czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2018), Wnioskodawca i Komandytariusz obliczając podatek od przychodów z tytułu własności środków trwałych, tj. Nieruchomości, powinni ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową zmniejszaną co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz ustalenia podstawy do dokonywania amortyzacji (wartości części środka trwałego (budynku) od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne)

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.237.2019.2.MS
     ∟1.Czy zdemontowane odżużlacze powinny zostać wykreślone z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a nowe odżużlacze powinny zostać do niej wprowadzone najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania na podstawie art. 16d ust. 2 u.p.d.o.p.? 2.Czy wartość początkowa nowych odżużlaczy powinna zostać określona zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 u.p.do.p., tj. według ceny nabycia, przy czym za cenę nabycia należy uznać wydatki poniesione uprzednio na nabycie odżużlaczy już zdemontowanych? 3.Czy wskazane w opisie zaistniałego stanu faktycznego i poniesione przez Wnioskodawcę koszty montażu nowych odżużlaczy, koszty demontażu dotychczasowych odżużlaczy oraz koszty dostosowania istniejących elementów instalacji i istniejącego układu urządzeń do potrzeb zmodernizowanej instalacji zwiększają wartość początkową środków trwałych czy może stanowią one koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.? 4.W jaki sposób do kosztów uzyskania przychodów Spółki należy zaliczać odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nowych odżużlaczy, a w szczególności czy odpisy amortyzacyjne od zdemontowanych odżużlaczy, na zasadzie kontynuacji amortyzacji, powinny zostać uwzględnione przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nowych odżużlaczy?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.299.2019.1.IZ
     ∟W ustalenia, czy: - w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego określona na podstawie art. 24b ust. 3 updop, powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a to oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach (a więc będzie to podatkowa wartość netto środka trwałego), - czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem określona na podstawie art. 24b ust. 3 updop, powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a to oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach (a więc będzie to podatkowa wartość netto środka trwałego).

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.268.2019.2.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę w okresie rozruchu technologicznego (ruchu testowego) instalacji wydatki na surowce, media oraz koszty pracownicze, służące do wytworzenia wyrobów gotowych Spółka powinna, zgodnie z art. 15 ust. 4 UPDOP, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu uzyskania przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.AS
     ∟W zakresie możliwości określenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 4 orazokreślenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy CIT w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez TUW w zamian za aport.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.247.2019.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest podejście, że pojęcie wartości początkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, należy rozumieć jako wartość początkową budynku określoną dla amortyzacji podatkowej, modyfikowaną o dokonane ulepszenia i odpisy amortyzacyjne od budynku?

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2019.1.SJ
     ∟w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami potrącanych przez spółkę przejmującą po dniu wydzielenia

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG
     ∟czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody z Sublicencji stanowią przychody z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo identyfikując wynajmowane / dzierżawione Budynki jako podlegające opodatkowaniu dla potrzeb podatku dochodowego od przychodów ze środków trwałych będących budynkami, o którym mowa w art. 24b ust. 1 PDOP?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD
     ∟Czy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, Czy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku wniesienia majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki B, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-537/15-1/MM
     ∟w zakresie: Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, części nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.209.2019.1.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej budynków C i D.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.49.2019.1.SP
     ∟Uznanie za wartość niematerialną i prawną wydatków na nabycie systemu zarzadzania produkcją i ustalenia jej wartości początkowej oraz wydatków z tytułu Umowy licencyjnej.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.79.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek uiszczania podatku od przychodów z budynków, ustalenie podstawy opodatkowania tym podatkiem w przypadku poniesienia nakładów przez inny podmiot (inwestycji w obcy środek trwały), a także w przypadku budynku wybudowanego przez inny podmiot na gruncie Wnioskodawcy oraz obowiązek zapłaty oraz określenia podmiotu obowiązanego do uiszczenia podatku od przychodów z budynków, w przypadku podnajmu budynku osobom trzecim przez spółkę powiązaną.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.154.2019.1.APO
     ∟Czy wydatki poniesione na wykonanie projektu prac budowlanych związanych z remontem i przebudową łazienek standardowych oraz zmianą aranżacji łazienek dla niepełnosprawnych, nadzór autorski i nadzór budowlany nad nimi, jak również związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy, powinny zostać zaklasyfikowane jako koszty pośrednie, a zatem zostać potrącone w dacie ich poniesienia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj