Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


957/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.272.2019.4.BD
     ∟Czy koszty szkoleń i specjalistycznych warsztatów nabywane przez CUW jako właściciela majątku, w wyniku których Informatycy zaangażowani we wdrożenie Systemów uzyskują kompetencje umożliwiające Spółce ich uruchomienie i wdrożenie, poniesione do dnia przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych powinny zwiększać podatkową wartość początkową nabytych wartości niematerialnych i prawnych ?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-238/16/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.338.2019.1.BG
     ∟ustalenia, czy nabyte przez Spółkę prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, po cenie nabycia, będzie stanowiło podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego znaku jako kosztu uzyskania przychodu

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.442.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wartość wchodzących w skład zbywanego Przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, również w zakresie w jakim ich nabycie zostało sfinansowane w całości lub w części z Dotacji będzie podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu zbycia Przedsiębiorstwa

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz ustalenia podstawy do dokonywania amortyzacji (wartości części środka trwałego (budynku) od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne)

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.336.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie VAT dopłat do wkładów budowlanych i mieszkaniowych wnoszonych po 1 maja 2004 roku z tytułu nabycia prawa własności gruntów zwiększającego środki trwałe Spółdzielni w sytuacji gdy spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione przed i po 1 maja 2004 roku.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG
     ∟czy osiągane przez Wnioskodawcę przychody z Sublicencji stanowią przychody z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.222.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy opłaty z tytułu przekształcenia gruntu, jakie ponosić będzie Wnioskodawca, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowią formę nabycia nieruchomości gruntowej a poniesioną opłatę przekształceniową należy traktować tak, jak poniesienie wydatku na nabycie gruntu, o który należy zwiększyć wartość środków trwałych Wnioskodawcy

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.189.2018.1.MO
     ∟Czy Płatności zaliczkowe poniesione (w ujęciu kasowym) na nabycie/wytworzenie środków trwałych stanowiących element Inwestycji Spółki, przeksięgowane następnie na konto nakłady na środki trwałe w budowie należy uznać za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jeszcze przed przyjęciem środków trwałych do używania i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. z chwilą ich poniesienia?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.127.2019.2.MO
     ∟Czy płatności poniesione (w ujęciu kasowym) na nabycie/wytworzenie środków trwałych stanowiących element Inwestycji Spółki, przeksięgowane następnie na konto nakłady na środki trwałe w budowie (lub na konto inwestycje w toku) należy uznać za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jeszcze przed przyjęciem środków trwałych do używania i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. z chwilą ich poniesienia?

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-537/15-1/MM
     ∟w zakresie: Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, części nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.49.2019.1.SP
     ∟Uznanie za wartość niematerialną i prawną wydatków na nabycie systemu zarzadzania produkcją i ustalenia jej wartości początkowej oraz wydatków z tytułu Umowy licencyjnej.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.171.2019.1.MS
     ∟W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. składników niskocennych, wskazanych powyżej w punktach a-c?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.95.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia: -czy nabyta przez Wnioskodawcę od A licencja na oprogramowanie – pomimo rozłożenia płatności na raty – stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako taka podlega amortyzacji, -czy do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest nabyta licencja na oprogramowanie należy zaliczyć zarówno wydatki na nabycie licencji, jak również koszty wdrożenia i instalacji oprogramowania (podjęte i poniesione przed jego finalnym uruchomieniem) poniesione na rzecz A, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług od nabytych w związku z tym towarów i usług, co do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, -czy do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest nabyta licencja na oprogramowanie należy zaliczyć również koszty konsultingu poniesione na rzecz P oraz koszty związane z koordynacją wdrożenia poniesione na rzecz P, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług od nabytych w związku z tym towarów i usług, co do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.154.2019.1.APO
     ∟Czy wydatki poniesione na wykonanie projektu prac budowlanych związanych z remontem i przebudową łazienek standardowych oraz zmianą aranżacji łazienek dla niepełnosprawnych, nadzór autorski i nadzór budowlany nad nimi, jak również związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy, powinny zostać zaklasyfikowane jako koszty pośrednie, a zatem zostać potrącone w dacie ich poniesienia?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.120.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na wykonanie projektu architektonicznego, koncepcji przebudowy kawiarni, nadzór nad pracami modernizacyjnymi oraz związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy mogą zostać potrącone w dacie ich poniesienia czy też powinny podwyższyć wartość początkową środka trwałego.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.88.2019.1.AW
     ∟Ustalenie wartości początkowych gruntu i budynku nabytych od osób fizycznych wraz z nakładami na budynek nabytymi od spółki cywilnej. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia gruntu i budynku spółce córce.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.95.2019.1.RK
     ∟Ustalenia, czy przedmiot transakcji (CUI) należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy Zainteresowany będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ww. ustawy.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-941/14-1/S/JS
     ∟Czy B. uprawniony jest do uwzględnienia podatku naliczonego wynikającego z nabycia przez B. Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych, w części, w której nie przysługiwało B. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii, przy założeniu, że nabycie Systemów/usług wdrożeniowych spełnia wszystkie warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.557.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości ujęcia w wartości początkowej Systemu przed wprowadzeniem do użytkowania wydatków na szkolenia.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.648.2018.1.AG
     ∟zastosowanie odpowiedniego kursu do przeliczenia różnic kursowych w związku z otrzymaniem faktury końcowej z tytułu nabycia środka trwałego, a w konsekwencji prawidłowego ustalenia wartości początkowej tego środka trwałego

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.538.2018.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zaliczania do wartości początkowej środków trwałych stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych odsetek (w przypisanej części, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania) od środków otrzymanych w ramach cash poolingu jeżeli środki te były wykorzystywane na finansowanie wytworzenia lub zakupu środków trwałych.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.546.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy kosztem nielimitowanym w rozumieniu art. 15e ust. 1 ustawy CIT jest część odpisu amortyzacyjnego: - która odpowiada nieodliczonemu podatkowi VAT od wartości niematerialnej i prawnej nabytej od podmiotu powiązanego, który podwyższa jej wartość początkową, - od wartości niematerialnej i prawnej nabytej od pomiotu powiązanego, która odpowiada wartości usługi nabytej od podmiotu niepowiązanego, która podwyższa jej wartość początkową

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.870.2018.2.JM
     ∟Korekta podatku z uwzględnieniem prewspółczynnika. Sposób dokonania korekty.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.411.2018.4.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka 1 prawidłowo przyjęła do ewidencji nabyte środki trwałe według wartości odpowiadającej cenie nabycia, ustalenia, czy wydatek za udostępnienie rynku zbytu jest wydatkiem, o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy wydatek ten podlega ograniczeniom wynikającym z ww. przepisu oraz momentu zaliczenia wydatku za udostępnienie rynku zbytu do kosztów podatkowych.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.567.2018.2.SJ
     ∟Ustalenia, czy w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie art. 15e updop, odpisy amortyzacyjne, w zakresie, w jakim na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego, zostały skapitalizowane koszty usług polegających na wdrożeniu oprogramowania, nabytych od podmiotów powiązanych, mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej: • systemu SAP wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed wprowadzeniem limitów z art. 15e ustawy CIT – jest nieprawidłowe; • Usług sklasyfikowanych jako 62.09.20.0 – Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane – jest prawidłowe; • Usług sklasyfikowanych jako 62.03.12.0 – Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi – jest nieprawidłowe.

2019.01.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.131.2018.GEFH
     ∟Ustalenie przychodów z tytułu nabycia nieruchomości stanowiących działki gruntowe za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, zwolnienie dochodu tego podmiotu (jako zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną) od podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej) oraz ustalanie wartości początkowej nabytych środków trwałych.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.293.2018.2.MS
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy w odniesieniu do refaktury od Spółki D S.A. obejmującej koszty prac wdrożeniowych od Spółki B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj