Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


966/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.26.2019.4.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku zdarzenia przyszłego prawidłowe będzie przyjęcie przez Wnioskodawcę wartości początkowej składników majątkowych wnoszonych aportem na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przyjęcie, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku zastosowania nie znajdzie art. 16g ust. 9 w związku z art. 16g ust. 10a ww. ustawy

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.94.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy prawidłowe jest przyjęcie przez Wnioskodawcę, że do rozpoznawanych jako koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych objętych jako aport nie znajdzie zastosowania art. 16h ust. 3 w związku z art. 16h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.43.2018.4.AZ
     ∟Brak obowiązku dokonania rocznej korekty na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy w związku z przejęciem w ramach aportu składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.50.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.48.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.49.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.46.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-174/14-3/S/AJ
     ∟Kwestia braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem aportu, możliwości kontynuowania amortyzacji nabytych w ramach aportu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz braku możliwości rozpoznania wartości innych składników majątku jako kosztów uzyskania przychodów.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.5.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z przenoszoną masą majątkową, które zostaną przejęte przez Nabywcę, bądź czy też w wartości przedmiotowych zobowiązań (przejętych przez Nabywcę) należy rozpoznać osobny przychód podatkowy Spółki? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu przeprowadzenia Transakcji powstanie w momencie zawarcia Umowy Przyrzeczonej? 3. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności, d. środków pieniężnych? 4. Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszt podatkowy przeprowadzenia Transakcji będzie mieć charakter kosztu bezpośrednio związanego z osiąganymi przez Spółkę przychodami, który tym samym powinien być potrącony w momencie osiągnięcia przychodu z tytułu przeprowadzenia Transakcji? 5. Czy przychód i koszt podatkowy związany z przeprowadzeniem Transakcji, będzie stanowić przychód i koszt podatkowy Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku tej Spółki?

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.446.2017.1.PC
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, ewentualny dochód ze zbycia przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w Spółkach B+R będzie zwolniony z podatku CIT?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.123.2017.2.NL
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ze zgłoszenia rejestracyjnego znaku towarowego, o którym mowa we wniosku

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.73.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.75.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.13.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.12.2017.1.MC
     ∟pełne odpisy amortyzacyjne przy aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.80.2017.1.MJ
     ∟Czy po otrzymaniu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, będących częścią aportu, wykazanej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport do Spółki, tj. Spółki kapitałowej?

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.81.2017.1.MJ
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wniesionych aportem do Spółki w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalonej zgodnie z art. 6g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o PDOP?

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.9.2017.2.MJ
     ∟Czy wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez Spółkę w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy ustalić w takiej samej wartości jak wartość początkowa, która była wykazana w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.8.2017.1.JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie stanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a które u otrzymującego aport będą stanowiły środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4514.5.2017.2.LS
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.23.2017.1.MS
     ∟w zakresie ustalania wartości początkowej nieruchomości nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa, zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust.1 pkt 63 lit. d) ustawy oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę którejkolwiek z nieruchomości

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.886.2016.3.TS
     ∟W zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia Nieamortyzowalnych Składników Majątkowych wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.903.2016.3.PC
     ∟W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia Nieamortyzowalnych Składników Majątkowych wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.889.2016.3.AW
     ∟W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.859.2016.2.AB
     ∟W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.857.2016.2.AB
     ∟W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.858.2016.2.SK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku, nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.878.2016.1.AK
     ∟w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.983.2016.1.AK
     ∟w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj