Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


178/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.25.2019.3.DP
     ∟Czy Wnioskodawczyni nabywając, w wyniku przejęcia majątku spółki przejmowanej (Spółki A.), prawa autorskie majątkowe w postaci kodu źródłowego i wprowadzając jednocześnie ten nabyty składnik majątkowy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna określić jego wartość początkową dla celów amortyzacji w wysokości wartości ceny nabycia, odpowiadającej wartości rynkowej tego składnika majątku?

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.387.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.2.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.181.2018.2.BK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, o których mowa w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, wymienionych w art. 16b ust. 1 ww. ustawy, wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.183.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, jak powinna zostać ustalona wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce przejmującej po przejęciu wydzielanego majątku, dla których kontynuowana jest amortyzacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.184.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości EC będzie miała prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przejętych z EW w ramach ECB zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.20.2018.3.SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z partycypacją Spółki w przebudowie drogi publicznej, budowie kanalizacji deszczowej oraz wydatków związanych z ulepszeniem środka trwałego Spółki (odcinka wodociągu) w momencie ich poniesienia.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.493.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Prowizjom oraz Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż przekazane zakładowi w trwały zarząd, wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2017.1.MS
     ∟Jaka jest wartość początkowa budynku, o którym mowa w stanie faktycznym, stanowiąca dla Prowincji podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2017.1.AM
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia transgranicznego

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.351.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zostały nabyte ze środków własnych zlikwidowanego Zakładu i zostały w tym Zakładzie całkowicie umorzone?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.287.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zlikwidowany Zakład otrzymał od Gminy nieodpłatnie, i które w tym Zakładzie były już całkowicie umorzone?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2017.1.AM
     ∟W zakresie możliwości obniżenia oraz późniejszego podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych lub wszystkich środków trwałych oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych w przypadku ich likwidacji.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.265.2017.1.MST
     ∟Amortyzacja środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2017.2.MST
     ∟- czy Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw, - czy składniki pozostające w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstw, - łączna wartość początkowa, przejętych w ramach Podziałów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.33.2017.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego Wnioskodawcyze Spółką Przejmowaną

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.31.2017.1.MC
     ∟amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze połaczenia transgranicznego

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.10.2017.1.RW
     ∟PrawO do rozliczenia przez Spółkę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej przez zlikwidowany zakład budżetowy w deklaracji VAT-7.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.98.2017.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki S.A., zgodnie z którym Działalność odpadowa, która na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiona zostanie do Spółki S.A., jak również zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności azbestowej, który pozostanie w ZZO, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”) w związku z czym, zgodnie z art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 i ust. 5 Ustawy o CIT, Spółka S.A. będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg ZZO oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez ZZO? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.40.2017.1.TS
     ∟Czy SRK będzie zobowiązana ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych od Spółki Dzielonej w wysokości ich wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej, tj. zgodnie z art. 16g ust. 9 updop?

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3.4510.7.2017.2.MST
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału oraz zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.95.2017.1.MST
     ∟Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości, otrzymanej wskutek podziału przez wydzielenie

2017.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.94.2016.1.BD
     ∟Czy koszty dotyczące Inwestycji, które powinny być zaliczane do wartości początkowej środków trwałych i które zostały poniesione przez Spółkę przed dniem podziału, będą mogły zostać uwzględnione przez Spółkę Przejmującą przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji? Czy Spółka Przejmująca będzie miała prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych uwzględniającej koszt wytworzenia tych środków trwałych, w zakresie, w jakim koszty te zostały poniesione przez Spółkę przed dniem podziału? (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i 6)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1070.2016.2.BKD
     ∟czy Wydatki poczynione przez Spółkę przed Przekształceniem będą mogły być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj