Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


363/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.370.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może włączyć budowle stanowiące infrastrukturę obsługującą obiekt do budynku i traktować jako nierozerwalną całość oraz zastosować jednakową stawkę amortyzacji w wysokości 2,5%

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.362.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione we wniosku składniki majątkowe mogą stanowić odrębne od budynku nr 3 środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej ustawy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.460.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy konstrukcja stalowa na dachu budynku nr 3 powinna zwiększać wartość początkową budynku nr 3 w momencie przyjęcia jej do użytkowania i być amortyzowana według stawki amortyzacyjnej właściwej dla tego budynku.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.313.2019.1.DP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT w odniesieniu do Autostrady i Budynków jako użytkowanych zarówno w warunkach pogorszonych, jak i złych?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz ustalenia podstawy do dokonywania amortyzacji (wartości części środka trwałego (budynku) od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne)

2019.09.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.54.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dokonaną modernizacją budynku pałacu i tym samym zmianą jego charakteru z mieszkalnego na niemieszkalny, Spółka prawidłowo ustaliła nową stawkę amortyzacji dla budynku na poziomie nie wyższym niż 33,33%

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.201.2019.2.KK
     ∟Ustalenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części dotyczącej możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały/zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.193.2019.1.AD
     ∟Ustalenie czasowego obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności do dowolnego poziomu, począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.314.2019.2.SP
     ∟Uznanie składników majątkowych za pojedyncze lub kompleksowe środki trwałe i możliwość ich amortyzacji odrębnie od budynku.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.259.2019.1.AK
     ∟- Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (w tym 0%) na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do ułamkowych części % na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.126.2019.2.BS
     ∟w zakresie: -możliwości zakwalifikowania budynku, o którym mowa we wniosku jako jeden środek trwały obejmujący: - wszystkie lokale (w nim się znajdujące), - wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje, przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów, - obiekty pomocnicze takie jak wewnętrzny chodnik, parking z dojazdami, powierzchnię czynną biologicznie, wiatę śmietnikową i drzewa oraz ustalenia prawidłowej wartości początkowej tego budynku, -ustalenia stawki amortyzacyjnej w wysokości 1,5% w skali roku.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.127.2019.2.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej wskazanych we wniosku budynków A i B

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.119.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy kompletne wyposażenie zaplecza kuchennego wskazane jako wydatki kategorii C, należy traktować jako odrębne środki trwałe.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.118.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wyposażenie meblowe kawiarni - wskazane jako wydatki kategorii B - należy traktować jako odrębne środki trwałe.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2019.1.MM
     ∟w zakresie: Czy Spółka Komandytowa jest uprawniona do czasowego obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z nabyciem budynku hotelowego, podobnego budynku krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem hoteli robotniczych, domu wypoczynkowego, innego budynku zakwaterowania turystycznego, restauracji, baru, stołówki lub niemieszkalnego budynku koszarowego zakwalifikowanego do rodzaju 109 KŚT Pozostałe budynki niemieszkalne, który spełnia wymogi definicji środków trwałych używanych, określonego w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie oddanego do używania i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji, to Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz okresu amortyzacji nie krótszego niż 3 lata, tj. określonego w art. 16j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.147.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z nabyciem budynku handlowo-usługowego zakwalifikowanego do rodzaju 103 KŚT Budynki handlowo-usługowe, spełniającego wymogi definicji środków trwałych używanych określonej w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie oddanego do używania i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz okresu amortyzacji nie krótszego niż 3 lata, tj. określonego w art. 16j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.52.2019.2.BM
     ∟czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.41.2019.2.AT
     ∟w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (w tym również do stawki 0%) dla poszczególnych środków trwałych

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.282.2018.2.MS
     ∟Zasady i sposobu amortyzacji ujawnionego używanego środka trwałego.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.520.2018.1.MM
     ∟Prawidłowość ustalenia stawki amortyzacyjnej dla inwestycji w obcym środku trwałym

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.459.2018.1.SO
     ∟w zakresie ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od Budynku będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 updop oraz potwierdzenia sposobu wyliczenia części odpisów amortyzacyjnych podlegającej ograniczeniu

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.365.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Spółka będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2018.1.AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości rynkowej składników majątku (budynków) wprowadzonych po raz drugi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowania 2,5% liniowej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji ww. składników majątku.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.249.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia, czy Spółka prowadząca działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.227.2018.2.ZK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.193.2018.2.AW
     ∟Prawo do obniżenia od stycznia 2018 r. stosowanych stawek amortyzacyjnych do wysokości 0,1%. Prawo do podniesienia w przyszłości stosowanych stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości, nieprzekraczającej maksymalnej wysokości stawek określonych w Wykazie

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 updop dla używanego budynku niemieszkalnego

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.355.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do zakupionego w 2015 r. budynku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj