Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


610/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.289.2019.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w sytuacji gdy Spółka z własnej inicjatywy obniży stawkę amortyzacji w stosunku do większości posiadanych środków trwałych ze stawek 10-20% do 0,01% począwszy od 1-go miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego, lub też począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, możliwe jest z własnej inicjatywy podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż wynikająca z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.286.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w sytuacji gdy Spółka z własnej inicjatywy obniży stawkę amortyzacji w stosunku do większości posiadanych środków trwałych ze stawek 10-20% do 0,01% począwszy od 1-go miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego, lub też począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, możliwe jest z własnej inicjatywy podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż wynikająca z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.265.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy Spółka będzie mogła począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.264.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne tylko dla niektórych/wybranych środków trwałych z danej grupy czy rodzaju począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego lub od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.201.2019.2.KK
     ∟Ustalenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części dotyczącej możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały/zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.259.2019.1.KK
     ∟Ustalenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części dotyczącej możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w ewidencji środków trwałych, w tym dla środków trwałych wobec których Spółka stosuje niższe stawki amortyzacyjne niż z Wykazu, począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.260.2019.1.KK
     ∟Ustalenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części dotyczącej możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 updop do dowolnej wysokości

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.261.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy wymagane jest istnienie związku stosowanych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.193.2019.1.AD
     ∟Ustalenie czasowego obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności do dowolnego poziomu, począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.259.2019.1.AK
     ∟- Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (w tym 0%) na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do ułamkowych części % na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.127.2019.2.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej wskazanych we wniosku budynków A i B

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2019.1.MM
     ∟w zakresie: Czy Spółka Komandytowa jest uprawniona do czasowego obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.52.2019.2.BM
     ∟czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.41.2019.2.AT
     ∟w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (w tym również do stawki 0%) dla poszczególnych środków trwałych

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.387.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.421.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Spółka będzie mogła począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.416.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Spółka była uprawiona od 1 stycznia 2018 r. i będzie uprawiona w przyszłości (począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego) do dokonania obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w Ewidencji.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.365.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Spółka będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.417.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do poziomu 0,1%).

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.418.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wymagane jest istnienie związku stosowanych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.420.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Spółka była uprawiona od 1 stycznia 2018 r. do obniżenia stawki amortyzacyjnej tylko dla niektórych/wybranych środków trwałych z danej grupy, czy rodzaju oraz czy będzie do tego uprawiona w przyszłości tj. począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego lub od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do Ewidencji, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy, czy rodzaju, według stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.276.2018.1.MJ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu Odpisów Amortyzacyjnych za Miesiąc Podziału uprawniona będzie Spółka Przejmująca?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.305.2018.1.PW
     ∟Możliwość zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do środków trwałych zmodernizowanych, a wprowadzonych wcześniej do ewidencji środków trwałych i amortyzowania tych środków metodą liniową w wysokości ustalonej stawki odpowiadającej przewidywanemu okresowi użytkowania środków trwałych.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.252.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia, czy wymagane jest istnienie związku stosowanych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych z faktycznym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.251.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia, czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do poziomu 0,1%)

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.250.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia, czy Spółka prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych znajdujących się w Ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.249.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia, czy Spółka prowadząca działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj