Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


147/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-82/13/BG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo w 2009 r. do tzw. przyśpieszonej amortyzacji o której mowa w art. 16k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-80/13/BG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo w 2009 r. do tzw. przyśpieszonej amortyzacji o której mowa w art. 16k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2013.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-25/13-5/EC
     ∟Zakres rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wyniku likwidacji spółki komandytowej, rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w wyniku likwidacji spółki komandytowej, sposobu ustalenia dochodu oraz wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją spółki komandytowej.

2013.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-32/13-2/MK
     ∟Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia lub wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej przez Spółkę polską składników majątkowych przejętych od Spółki cypryjskiej w wyniku połączenia transgranicznego tych spółek należy ustalić w wysokości ustalonej w Spółce cypryjskiej na podstawie cypryjskich przepisów podatkowych w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce do dnia połączenia?Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia lub wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej przez Spółkę polską składników majątkowych przejętych od Spółki cypryjskiej w wyniku połączenia transgranicznego tych spółek należy ustalić na po...

2013.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-7/13-2/MK
     ∟Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia lub wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej przez Spółkę polską składników majątkowych przejętych od Spółki cypryjskiej w wyniku połączenia transgranicznego tych spółek należy ustalić w wysokości ustalonej w Spółce cypryjskiej na podstawie cypryjskich przepisów podatkowych w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce do dnia połączenia?Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia lub wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej przez Spółkę polską składników majątkowych przejętych od Spółki cypryjskiej w wyniku połączenia transgranicznego tych spółek należy ustalić na po...

2013.03.06 - Minister Finansów - DD5/8211/52/MZB/PK-2251/2012
     ∟czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1372/12/CzP
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne, które będą naliczane od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została przekazana na podwyższenie kapitału zapasowego stanowią koszty uzyskania przychodów?Czy od tej części środków trwałych w budowie po oddaniu inwestycji do użytkowania, amortyzacja będzie kosztem uzyskania przychodów?Czy odsetki od kredytów przejętych w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa są kosztem uzyskania przychodów?Czy amortyzacja wartości firmy jest kosztem uzyskania przychodów?

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-882/12-3/RS
     ∟1. Czy Spółka jest uprawniona do czasowego obniżenia stawek amortyzacji środków trwałych do dowolnej wysokości w danym roku podatkowym lub latach podatkowych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji bądź począwszy od pierwszego miesiąca roku podatkowego?2. Czy Spółka po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w danym roku podatkowym lub kilku latach podatkowych będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do wysokości wynikającej z Wykazu stawek amortyzacji z początkiem roku podatkowego, w którym zrezygnuje z niższych stawek amortyzacyjnych?3. Czy Spółka po dokonaniu w danym roku lub latach podatkowych obniżenia stawek amortyzacyjnych będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek w kolejnym roku lub latach podatkowych do ...

2012.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-728/12/SD
     ∟Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jako przyszły wspólnik Spółki osobowej będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) całości odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych?

2012.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-469/12-3/JC
     ∟Czy po przekształceniu SK w spółkę osobową (SO) (w trybie art. 551 i następnych kodeksu spółek handlowych), A. będzie miała prawo zaliczać do kosztów podatkowych (biorąc pod uwagę przepis art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej części wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w SK została przekazana na kapitał zapasowy i z tego względu podlegała ograniczeniu opisanemu w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-590/12/SD
     ∟Czy w świetle art. 16h ust. 3a ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana, w odniesieniu do składników majątku wchodzących w skład aportu, a które wcześniej były wprowadzone do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki E, do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej wcześniej przez Spółkę E?

2012.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-334/12/MS
     ∟Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-210/12/BG
     ∟w zakresie zasad amortyzacji części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego do Spółki nie przekazanej na utworzenie kapitału zakładowego Spółki lecz na kapitał zapasowy

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1354/11/BG
     ∟w zakresie :- amortyzacji przejętych w związku z likwidacją Zakładu budżetowego środków trwałych,- zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów Spółki przejętych środków trwałych o wartości do 3.500,00 zł

2012.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-312/11-2/IR
     ∟Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) ww. ustawy?

2012.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1081/11-4/DG
     ∟1. Czy każdy z wyodrębnionych w strukturze Spółki Działów tj. Dział IVD oraz Hospital, charakteryzujący się stopniem zorganizowania jak przedstawiono w niniejszym wniosku stanowi (i przy założeniu utrzymania tego zorganizowania na moment opisanego wyżej wydzielenia będzie stanowić) zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług?2. Czy jeżeli stanowisko przedstawione w pkt 1 jest prawidłowe, to zgodnie z art. 93c i 93d Ordynacji podatkowej N. wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku, w tym odpowiednio w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ...

2011.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1387/11/PP
     ∟Czy wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które zostały uprzednio wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej aport należy ustalić u Spółki, zgodnie z zasadą kontynuacji, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych Spółki Wnoszącej aport?

2011.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-705/11-3/JC
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku wniesienia do spółki tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) wszystkich składników majątkowych Oddziału, przeznaczonych do prowadzenia działalności przez ten Oddział i stanowiących przedsiębiorstwo, oraz pojawienia się wskutek takiej reorganizacji tzw. agio, do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych od otrzymywanych przez spółkę drogą aportu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wchodzących w skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa) nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy pdop w związku z czym – czy odpisy amortyzacyjne od nabywanych w drodze takiego aportu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wchodzących w skład przedsiębiorstwa) będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów dla spółki?

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-474/11/JD
     ∟Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-153/11-2/JG
     ∟1. Czy w oparciu o postanowienia art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie podwyższonych w trybie art. 16i ust. 2 UPDOP stawek amortyzacyjnych? 2. Czy Spółka może rozpocząć dokonywanie odpisów kwartalnych lub rocznych zamiast miesięcznych i obniżyć stosowaną stawkę amortyzacyjną w momencie dokonania odpisu na koniec kwartału lub roku kalendarzowego?

2010.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1817/10/SD
     ∟Czy na podstawie art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10a ustawy o pdop, Spółka będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej otrzymanych aportem w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ujętych uprzednio w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej, w wartości wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tej Spółki, zgodnie z art. 16h ust. 3a w zw. z art. 16h ust. 3 ustawy o pdop, oraz do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz zasad amortyzacji przyjętych przez Spółkę Wnoszącą?

2009.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-263/08-2/IŚ
     ∟Czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 16i ust. 5, Spółka od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego będzie mogła obniżyć obecnie stosowaną stawkę amortyzacyjną?

2008.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-811/08/AP
     ∟W jaki sposób ustalić wysokość wydatków na nabycie gruntu i związanych z nim budynków i budowli wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, które przy sprzedaży w/w gruntu i budynków oraz budowli z nim związanych będą kosztem uzyskania przychodów?

2008.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-480/08/AK
     ∟W jaki sposób ustalić wysokość wydatków na nabycie gruntu i związanych z nim budynków i budowli wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, które przy sprzedaży będą kosztem uzyskania przychodów?

2006.10.23 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/423/629/06/IW
     ∟Czy do środków trwałych spełniających znamiona używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, ale które przez kilka miesięcy były poprzez Spółkę amortyzowane podstawową stawką z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, można zastosować indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacyjną?

2005.12.15 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSpbia/1/425-83/324a/101/05/BB
     ∟Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla elektronicznego systemu alarmowego zamontowanego w siedzibie Spółdzielni? STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi działalność według PKD -Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 7032A. Z przyczyn ekonomicznychSpółdzielnia zamontowała w siedzibie Spółdzielni i w warsztatach systemy sygnalizacji i napadu. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, wykonana instalacja elektronicznego systemu alarmowego nie jest zamontowana na trwale w budynkach. Okablowanie ...

2004.10.01 - Urząd Skarbowy w Pabianicach - USII-423/interp./7/2004
     ∟ "Zakład E.C." powstał z podziału "Zakładu G.K.i M.", z którego wydzielono część majątku i przeniesiono do nowoutworzonego Zakładu. W jaki sposób jednostka ma dokonywać amortyzacji i czy dokonane odpisy amortyzacyjne stanowić będą w nowopowstałym Zakładzie koszt uzyskania przychodów?W odpowiedzi na pismo z zapytaniem w zakresie stosowania przepisów dotyczących amortyzacji podatkowej, znak FK/01/08/2004 z dnia 12.08.2004 r. (data wpływu do urzędu 13.08.2004 r.) Zakładu E.C.,

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj