Interpretacje do przepisu
art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


97/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.338.2019.1.BG
     ∟ustalenia, czy nabyte przez Spółkę prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, po cenie nabycia, będzie stanowiło podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego znaku jako kosztu uzyskania przychodu

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2019.1.BM
     ∟czy odpisy amortyzacyjne od wartość firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci opisanej w stanie faktycznym, będą mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Spółki

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.264.2019.2.AR
     ∟czy wartość nabytego przez Wnioskodawcę od podmiotu Powiązanego Kontraktu podlega amortyzacji a koszty ww. amortyzacji podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2017.1.JF
     ∟W zakresie uznania sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem nabycia Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.40.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych ponoszonych do dnia zastosowania licencji w procesie produkcyjnym.

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.20.2017.1.JP
     ∟w zakresie ustalenia czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związany z Obszarem D. C. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), sposobu określenia wartości początkowej zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w ramach ZCP oraz zasad ich amortyzacji podatkowej, określenia zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy oraz ustalenia czy odpisy te będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-233/16-2/NL
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-272/16-2/NL
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z tytułu zawartej umowy leasingu

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-695/16/WLK
     ∟1. Czy nabyte przez Spółkę prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, stanowią podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z czym czy Wnioskodawca nadal jest uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych znaków jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 tej ustawy? 2. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę praw ochronnych na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową tych praw na znaki towarowe do amortyzacji podatkowej i prawidłowo je amortyzuje?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-457/16/WLK
     ∟1. Czy nabyte przez Spółkę prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i prawa do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przez EUIPO (dawna nazwa OHIM), stanowią podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym czy Wnioskodawca był uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych znaków jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę praw ochronnych na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i praw do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w EUIPO (dawna nazwa OHIM), Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową tych praw na znaki towarowe do amortyzacji podatkowej i prawidłowo je amortyzuje?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-694/16/WLK
     ∟ 1. Czy nabyte przez Spółkę prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i prawa do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przez EUIPO (dawna nazwa OHIM), stanowią podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym czy Wnioskodawca nadal jest uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych znaków jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 updop? 2. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę praw ochronnych na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i praw do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w EUIPO (dawna nazwa OHIM), Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową tych praw na znaki towarowe do amortyzacji podatkowej i prawidłowo je amortyzuje?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-458/16/WLK
     ∟1. Czy nabyte przez Spółkę prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, stanowią podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z czym czy Wnioskodawca nadal jest uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych znaków jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 tej ustawy? 2. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę praw ochronnych na znaki towarowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową tych praw na znaki towarowe do amortyzacji podatkowej i prawidłowo je amortyzuje?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-296/16/JKT
     ∟Czy zaprezentowana w opisie zdarzenia przyszłego Umowa będzie stanowić umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ustawy o CIT i w konsekwencji ustalone w Umowie opłaty z tytułu użytkowania Praw Ochronnych do Znaków Towarowych będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodów, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-297/16/WLK
     ∟Czy zaprezentowana w opisie zdarzenia przyszłego Umowa będzie stanowić umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ustawy o CIT i w konsekwencji ustalone w Umowie opłaty z tytułu użytkowania Praw Ochronnych do Znaków Towarowych będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-63/16-2/AZ
     ∟Czy wartość początkową Znaków Towarowych, będących przedmiotem Umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Nową Spółką, powinna zostać ustalona i wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w wysokości sumy wartości netto (tj. bez podatku od towarów i usług) kapitałowych części opłat za używanie tych Znaków ponoszonych przez Wnioskodawcę w podstawowym okresie Umowy, powiększonej o cenę netto wynikającą z opcji wykupu Znaków Towarowych po zakończeniu podstawowego okresu Umowy przez Wnioskodawcę?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-182/15/DW
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej firmy

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-226/15-2/TO
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prawa i obowiązki przysługujące Spółce z tytułu Nabytych Umów z Akceptantami oraz Umów najmu i Innych umów będą stanowiły wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT i będą amortyzowane podatkowo przez okres ustalony przez podatnika, nie krótszy niż 60 miesięcy? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka będzie mogła rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od praw i obowiązków przysługujących jej z tytułu Nabytych Umów z Akceptantami oraz Umów najmu i Innych umów począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi zakończenie migracji technicznej? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość początkową nabytych przez Spółkę praw i obowiązków przysługujących jej z tytułu Nabytych Umów z Akceptantami oraz Umów najmu i Innych umów należy ustalić w wysokości ceny nabycia odpowiadającej wysokości Wynagrodzenia ostatecznego (czyli Wynagrodzenia wstępnego po dokonaniu korekt zwiększających i zmniejszających to wynagrodzenie), w części przypisanej w Umowie rozporządzającej do nabycia tych umów powiększonej o wartość Wynagrodzenia ostatecznego w części stanowiącej wynagrodzenie za Usługi Bankowe Okresu Migracji?

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-272/15-4/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych, oraz kwestii związanych z amortyzacją znaków towarowych.

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-370/15/MS
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od Bazy są kosztami uzyskania przychodów dla Spółki za okres od czerwca 2014 r. do pełnego zamortyzowania Bazy (z zastosowaniem 10% stawki amortyzacyjnej)?

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI-1-2/4510-145/15/MS
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od Bazy są kosztami uzyskania przychodów dla SKA za okres od stycznia 2014 r. do maja 2014 r. (tj. do miesiąca, w którym nastąpiło przekształcenie SKA w Spółkę) (z zastosowaniem 10% stawki amortyzacyjnej)?

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-7/15/MO
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, wartość opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu WNiP, będzie stanowiła u Wnioskodawcy jako korzystającego, koszty uzyskania przychodu?

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-8/15/PC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca rozpozna przychód w wysokości opłat określonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania wartości niematerialnych i prawnych?

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-71/14/ESZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca (sp. z o.o.), jako wspólnik spółki komandytowej, rozpozna przychód w wysokości opłat określonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania wartości niematerialnych i prawnych, ustalony proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej?

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-136/16/BKD
     ∟czy odpisy amortyzacyjne od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa przez Spółkę będą kosztem uzyskania przychodów dla Spółki

2015.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1141/14-2/GJ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym wartość opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu WNiP, będzie stanowiła u Wnioskodawcy - jako korzystającego, koszty uzyskania przychodów?

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-299/14-5/PM
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a za wartość początkową należy przyjąć wartość określoną w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika wnoszącego aport, zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9? 2. Jaki powinien być okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-200/14-5/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania pozaumownych relacji z klientami za wartości niematerialne i prawne oraz ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych.

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-427/14/PH
     ∟odpisy amortyzacyjne dot. zakupionych znaków towarowych (praw ochronnych) będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu, a wartością początkową stanowiącą podstawę ich naliczenia będzie cena ich nabycia.

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-426/14/PH
     ∟odpisy amortyzacyjne dot. zakupionych znaków towarowych (praw ochronnych) będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu, a wartością początkową stanowiącą podstawę ich naliczenia będzie cena ich nabycia.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj