Interpretacje do przepisu
art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1911/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Minister Finansów - DD5.8201.10.2019
     ∟Zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT podlega dochód z nowej inwestycji, rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową inwestycję. W sytuacji gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji, zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty w ramach tej działalności gospodarczej, z którą nowa inwestycja pozostaje w ścisłym nierozerwalnym związku, o ile jej przedmiot został określony w decyzji o wsparciu.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.298.2019.1.KK
     ∟Czy wypłata przez spółkę przekształconą (spółkę kapitałową, tj. z o.o.) należnego wspólnikom (Zainteresowanym) całości zysku w spółce przekształcanej (spółce osobowej, tj. spółce jawnej) w rozumieniu art. 52 KSH, wskutek zgłoszenia przez wspólników żądania wypłaty zysku przed przekształceniem spółki jawnej, spowoduje dla wspólników (Zainteresowanych) jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1188/15/19-S/JK
     ∟Do jakiego źródła przychodów powinna zostać zaliczona otrzymana przez Wnioskodawcę kwota wskazana powyżej? Czy otrzymana przez Zainteresowanego kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowi przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.330.2019.3.IS
     ∟koszty uzyskania przychodów z dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.317.2019.3.IR
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego zbycia udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.183.2019.2.JG
     ∟Czy w koszty uzyskania przychodów Wnioskodawczyni powinna w PIT-38 doliczyć na podstawie art. 22 pkt 1db oraz art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość dochodu uzyskaną ze sprzedaży tych akcji, czy odpowiednią wartość od zapłaconego podatku od spadków i darowizn, co Wnioskodawczyni umieściła w zeznaniu i stosowną kwotę podatku Wnioskodawczyni uiściła?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.310.2019.1.IS
     ∟Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę akcyjną, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.68.2019.3.KK
     ∟Powstanie przychodu w związku z uczestnictwem Zainteresowanych w programie motywacyjnym.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.67.2019.3.MN
     ∟Powstanie przychodu w związku z uczestnictwem Zainteresowanych w programie motywacyjnym.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.65.2019.3.MT
     ∟Powstanie przychodu w związku z uczestnictwem Zainteresowanych w programie motywacyjnym.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.158.2019.3.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności udziałów w Spółce na pożyczkodawcę w formie datio in solutum

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.208.2019.2.MT
     ∟W efekcie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji General Partner z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.233.2019.2.MT
     ∟W efekcie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji General Partner z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego możliwości uznania przychodu (dochodu) uzyskanego z tytułu wypłaty zysku ze spółki osobowej z siedzibą w Szkocji jako przychód (dochód) z kapitałów pieniężnych należało uznać za nieprawidłowe.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.93.2019.2.AS
     ∟Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 i art. 41 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.61.2019.1.AA
     ∟Obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z o.o.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.12.2019.2.AC
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.13.2019.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.36.2019.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem pracowników w programach motywacyjnych oraz ciążących na Spółkach obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółek w programach motywacyjnych organizowanych przez spółkę mającą siedzibę w Finlandii

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.82.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.294.2017.10.KK
     ∟Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej obejmowanych udziałów i jednocześnie niższy niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów spowoduje po jego stronie powstanie przychodu w momencie objęcia udziałów?

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.646.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w motywacyjnym programie akcyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Izraelu.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.647.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w motywacyjnym programie akcyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Izraelu.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.420.2018.1.WS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.477.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.471.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.470.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj